Stretnutie slovenského priemyslu 2023Vážení klienti a partneri,

radi by sme Vás pozvali na Stretnutie slovenského priemyslu, ktoré sa koná 20. – 21. apríla 2023 vo Wellnesshoteli Grand Jasná****.

Vyberte si odborné témy, ktoré Vás zaujímajú

BLOK 1: Výťahy - aplikácia súčasnej legislatívy a riešenie problémov z praxe

BLOK 2: Zdvíhacie zariadenia - súčasná platná legislatíva v oblasti zdvíhacích zariadení zameraná na žeriavy, plošiny, javiskovú techniku, vežové žeriavy a iné (vyhradené technické zariadenia zdvíhacie okrem výťahov)

BLOK 3: Elektrické a strojné zariadenia:  

1. Posúdenie zhody a uvedenie do prevádzky strojných technológií z pohľadu európskych smerníc a slovenskej legislatívy. ( vysvetlenie problematiky zo strany strojno-technologickej časti, tlakovej časti, plynovej časti, zdvíhacích zariadení, ATEX, funkčná bezpečnosť strojov, úroveň integrity procesov)

2. Požiarna bezpečnosť elektrických inštalácií (pplk. Ing. Dušan Macášek , PhD , zástupcovia prezídia Hasičského a záchranného zboru)

3. Určovanie vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51 a EN 60079-10-1 a 60079-10-2 ( vrátane výpočtu rozsahu zón v zmysle EN 60079-10-1 a EN 60079-10-2 , prednáša Ing. Pavol Polák PhD

4. Fotovoltické elektrárne z hľadiska bezpečnosti elektrických zariadení, projektová dokumentácia, hlavné zásady ochrany pred úrazom elektrickým prúdom a požiarnej bezpečnosti.

PROGRAM A REGISTRÁCIA

Budeme sa tešiť, ak prijmete naše pozvanie a uvidíme sa spoločne na ďalšom ročníku podujatia.

 

TÜV SÜD Slovakia