Valné zhromaždenie 2020: presunuté

Aktualizácia: 9. 3. 2020:

S ohľadom na aktuálnu vnútroštátnu a medzinárodnú situáciu v súvislosti so šíriacou sa epidémiou COVID-19, s ohľadom na vydané odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR a odporúčania a pokyny ďalších relevantných orgánov a organizácií Prezídium SEZ-KES ruší s okamžitou platnosťou všetky pripravované odborné podujatia, plánované predbežne do konca marca 2020.

Termín valného zhromaždenia bude oznámený dodatočne.


Podľa článku IV., odseku (6) stanov SLOVENSKÉHO ELEKTROTECHNICKÉHO ZVÄZU – KOMORY ELEKTROTECHNIKOV SLOVENSKA
z v o l á v a m
RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE,
ktoré sa uskutoční dňa 25. 3. 2020 o 1600 hod. v Kongresových a konferenčných priestoroch hotela
Družba, Botanická 25, Bratislava po ukončení prvého dňa 52. konferencie elektrotechnikov
Slovenska.

Program valného zhromaždenia:
1. Otvorenie – voľba orgánov valného zhromaždenia
(návrhová komisia, zapisovateľ, overovatelia) a schválenie rokovacieho poriadku
2. Správa o činnosti Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska
za rok 2019 a do 24. 3. 2020
3. Správa kontrolnej komisie SEZ-KES
4. Zmena a doplnenie vnútorných predpisov SEZ-KES
5. Diskusia k predneseným správam
6. Návrh uznesenia
7. Hlasovanie o uznesení z valného zhromaždenia
8. Záver (cca 17:45 h).

Prezencia členov Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska,
účastníkov valného zhromaždenia, bude od 15:45 do 16:00 hod. Pri prezencii člen predloží preukaz
totožnosti, prípadne preukaz člena.

Vážení členovia Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov
Slovenska,
pozývam Vás na riadne Valné zhromaždenie Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory
elektrotechnikov Slovenska, ktoré bude hodnotiť našu činnosť za obdobie roka 2019 a do konania VZ,
riešiť otázky dôležité pre ďalšiu činnosť a rozvoj nášho zväzu. Verím, že svojou účasťou a aktívnym
prístupom prispejete k zdarnému priebehu rokovania nášho valného zhromaždenia.
Účasť na valnom zhromaždení nie je podmienená účasťou na 52. konferencii SEZ-KES.

So srdečným pozdravom a želaním veľa zdravia a úspechov v roku 2020

Ing. Vladimír Vránsky
prezident

Na stiahnutie