Valné zhromaždenie 2021


Podľa článku IV., odseku (6) stanov SLOVENSKÉHO ELEKTROTECHNICKÉHO ZVÄZU – KOMORY ELEKTROTECHNIKOV SLOVENSKA
z v o l á v a m
RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE,
ktoré sa uskutoční dňa 10. 11. 2021 o 1600 hod. v Aule MAXIMA, Technická univerzita Košice, Letná 5, Košice po ukončení prvého dňa 52. konferencie elektrotechnikov Slovenska.

Návrh programu valného zhromaždenia:
1. Otvorenie – voľba orgánov valného zhromaždenia
(návrhová komisia, zapisovateľ, overovatelia) a schválenie rokovacieho poriadku
2. Správa o činnosti Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska
za rok 2019, 2020 a do 10. 11. 2021
3. Správa kontrolnej komisie SEZ-KES za roky 2019 a 2020
4. Zmena a doplnenie vnútorných predpisov SEZ-KES
5. Diskusia k predneseným správam
6. Návrh uznesenia
7. Hlasovanie o uznesení z valného zhromaždenia
8. Záver (cca 17:45 h).

Prezencia členov Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska,
účastníkov valného zhromaždenia, bude od 15:45 do 16:00 hod. Pri prezencii člen predloží preukaz
totožnosti.

Vážení členovia Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov
Slovenska,
pozývam Vás na riadne Valné zhromaždenie Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory
elektrotechnikov Slovenska, ktoré bude hodnotiť našu činnosť za obdobie roka 2019, 2020 a do konania VZ,
riešiť otázky dôležité pre ďalšiu činnosť a rozvoj nášho zväzu. Verím, že svojou účasťou a aktívnym
prístupom prispejete k zdarnému priebehu rokovania nášho valného zhromaždenia.
Účasť na valnom zhromaždení nie je podmienená účasťou na 52. konferencii SEZ-KES.

S pozdravom

Ing. Vladimír Vránsky
prezident