Valné zhromaždenie 2023

Aktualizácia 15. 2. 2023:
POZOR - zmena miesta konania!

Podľa článku IV., odseku (6) stanov SLOVENSKÉHO ELEKTROTECHNICKÉHO ZVÄZU – KOMORY ELEKTROTECHNIKOV SLOVENSKA
z v o l á v a m
RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE,

ktoré sa uskutoční dňa 29. 3. 2023 o 16:00 hod. v Bratislave v Kongresovom centre Hotela Družba, Botanická 25, po ukončení prvého dňa 54. konferencie elektrotechnikov Slovenska. Účasť na valnom zhromaždení nie je podmienená účasťou na 54. konferencii SEZ-KES.

Program valného zhromaždenia:
  1. Otvorenie – voľba orgánov valného zhromaždenia (zapisovateľ, overovatelia, mandátová komisia, návrhová komisia) a schválenie rokovacieho poriadku.
  2. Správa o činnosti Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska od 16. 6. 2022 do 29. 3. 2023
  3. Správa Kontrolnej komisie SEZ-KES za rok 2022
  4. Diskusia k predneseným správam
  5. Návrh uznesenia
  6. Hlasovanie o uznesení z valného zhromaždenia
  7. Záver (~1830 h).
Prezencia členov Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska, účastníkov valného zhromaždenia, bude od 1545 do 1600 hod. Pri prezencii člen predloží preukaz totožnosti, prípadne preukaz člena.

Vážení členovia Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska,
pozývam Vás na riadne Valné zhromaždenie Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska, ktoré bude hodnotiť našu činnosť za obdobie od 16. 6. 2022 do konania tohto VZ, riešiť otázky dôležité pre ďalšiu činnosť a rozvoj nášho zväzu. Verím, že svojou účasťou
a aktívnym prístupom prispejete k zdarnému priebehu rokovania nášho valného zhromaždenia.
 
Podľa článku 4, ods. 1 Rokovacieho poriadku Valného zhromaždenia SEZ-KES môžu členovia SEZ-KES podávať Prezídiu SEZ-KES svoje návrhy na doplnenie programu VZ.
Lehota na podanie návrhov je do 20. 1. 2023 vrátane.
 

S pozdravom


Ing. Vladimír Vránsky
prezident

Na stiahnutie