Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN IEC 60152 (01 3732): 2021 Identifikácia fázových vodičov trojfázových elektrických systémov prostredníctvom/pomocou hodinového uhla
STN ISO 3864-1 (01 8012): 2013 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 1: Princípy návrhu na bezpečnostné značky a bezpečnostné označenia
STN ISO 3864-3 (01 8012): 2013 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 3: Princípy návrhu grafických znakov na používanie v bezpečnostných značkách
STN ISO 3864-4 (01 8012): 2013 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálov bezpečnostných značiek
STN EN 61511-1 (18 0303): 2017 Funkčná bezpečnosť. Systémy súvisiace s bezpečnosťou sektora priemyselných procesov. Časť 1: Štruktúra, definície, požiadavky na systém, hardvér a aplikačné programovanie
STN EN 61508-1 (18 4020): 2010 Funkčná bezpečnosť elektrických/elektronických/programovateľných elektronických bezpečnostných systémov. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 61508-2 (18 4020): 2010 Funkčná bezpečnosť elektrických/elektronických/programovateľných elektronických bezpečnostných systémov. Časť 2: Požiadavky na elektrické/elektronické/programovateľné elektronické bezpečnostné systémy
STN EN 61508-3 (18 4020): 2010 Funkčná bezpečnosť elektrických/elektronických/programovateľných elektronických bezpečnostných systémov. Časť 3: Požiadavky na programové vybavenie
STN EN 61508-4 (18 4020): 2010 Funkčná bezpečnosť elektrických/elektronických/programovateľných elektronických bezpečnostných systémov. Časť 4: Definície a skratky
STN EN 61508-5 (18 4020): 2010 Funkčná bezpečnosť elektrických/elektronických/programovateľných elektronických bezpečnostných systémov. Časť 5: Príklady metód na stanovenie hladín integrity bezpečnosti
STN EN 61508-6 (18 4020): 2010 Funkčná bezpečnosť elektrických/elektronických/programovateľných elektronických bezpečnostných systémov. Časť 6: Pokyny na používanie IEC 61508-2 a IEC 61508-3
STN EN 61508-7 (18 4020): 2010 Funkčná bezpečnosť elektrických/elektronických/programovateľných elektronických bezpečnostných systémov.Časť 7: Prehľad postupov a opatrení
STN EN 61131-6 (18 7050): 2013 Programovateľné regulátory. Časť 6: Funkčná bezpečnosť
STN EN 60445 (33 0160): 2018 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov
STN EN 60073 (33 0170): 2004 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Zásady kódovania indikátorov a ovládačov
STN EN 60447 (33 0173): 2005 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Zásady ovládania
STN 33 0340 (33 0340): 1987 Elektrotechnické predpisy. Ochranné kryty elektrických zariadení a predmetov
STN EN 50678 (33 1101): 2022 Všeobecný postup na overovanie účinnosti ochranných opatrení elektrických spotrebičov po oprave
STN 33 1310 (33 1310): 1989 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre elektrické zariadenia určené na používanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie
STN 33 1345 (33 1345): 1992 Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v skúšobných priestoroch
STN EN 50191 (33 1350): 2011 Stavba a prevádzka elektrických skúšobných zariadení
STN 33 2000-4-41 (33 2000): 2019 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
STN EN 61140 (33 2010): 2018 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia
STN IEC 60479-1 (33 2011): 2019 Účinky prúdu na ľudí a hospodárske zvieratá. Časť 1: Všeobecné hľadiská
STN IEC 60479-2 (33 2011): 2019 Účinky prúdu na ľudí a hospodárske zvieratá. Časť 2: Osobitné hľadiská
STN EN 50110-1 (33 2100): 2014 Prevádzka elektrických inštalácií. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 50110-2 (33 2100): 2021 Prevádzka elektrických inštalácií. Časť 2: Národné prílohy
STN EN 61000-1-2 (33 3432): 2017 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 1-2: Všeobecne. Metodika na dosiahnutie funkčnej bezpečnosti elektrických a elektronických systémov s ohľadom na elektromagnetické javy
STN EN IEC 60519-1 (33 5002): 2020 Bezpečnosť inštalácií pre elektrotepelné a elektromagnetické procesy. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN 34 0350 (34 0350): 1964 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre pohyblivé káble a šnúry
STN 34 3100 (34 3100): 2001 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
STN 34 3101 (34 3101): 1987 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických vedeniach
STN 34 3104 (34 3104): 1967 Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v elektrických prevádzkarňach
STN 34 3108 (34 3108): 1968 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením laikmi
STN EN 61557-9 (35 6230): 2017 Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1000 V a s jednosmerným napätím do 1500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov oc
STN EN 61477 (35 9733): 2010 Práce pod napätím. Minimálne požiadavky na používanie náradia, pomôcok a zariadení
STN EN 61029-1 (36 1580): 2010 Bezpečnosť elektrického prenosného náradia. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 60730-1 (36 1950): 2003 Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 50647 (36 7947): 2017 Základná norma na hodnotenie expozície pracovníkov elektrickým a magnetickým poliam zo zariadení a inštalácií na výrobu, prenos a distribúciu elektriny
STN EN IEC 63044-3 (36 8055): 2018 Bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 3: Požiadavky na elektrickú bezpečnosť
STN EN IEC 62443-2-4 (36 9060): 2019 Informačná bezpečnosť priemyselných automatizačných a riadiacich systémov. Časť 2-4: Požiadavky na bezpečnostné programy pre poskytovateľov služieb IACS
STN EN IEC 62443-3-2 (36 9060): 2020 Informačná bezpečnosť priemyselných automatizačných a riadiacich systémov. Časť 3-2: Posúdenie bezpečnostného rizika a návrh systému
STN EN IEC 62443-4-1 (36 9060): 2019 Informačná bezpečnosť priemyselných automatických riadiacich systémov. Časť 4-1: Požiadavky na životný cyklus vývoja bezpečného výrobku
STN EN IEC 62443-4-2 (36 9060): 2019 Informačná bezpečnosť priemyselných automatizačných a riadiacich systémov. Časť 4-2: Bezpečnostné technické požiadavky na komponenty IACS
STN EN 62949 (36 9061): 2017 Osobitné bezpečnostné požiadavky na zariadenia pripájané na informačné a komunikačné siete
STN EN IEC 62368-1 (36 9064): 2020 Zariadenia audio/video, informačných a komunikačných technológií. Časť 1: Požiadavky na bezpečnosť
STN EN IEC 62368-1 (36 9064): 2020 Zariadenia audio/video, informačných a komunikačných technológií. Časť 1: Požiadavky na bezpečnosť
STN P CEN/TS 16850 (83 0010): 2016 Ochrana obyvateľstva a spoločnosti. Usmernenie na manažovanie ochrany v zariadeniach zdravotnej starostlivosti
STN EN ISO 7731 (83 3531): 2009 Ergonómia. Výstražné signály pre verejné priestranstvá a pracovné oblasti. Akustické výstražné signály (ISO 7731: 2003)
STN ETS 300 747 (87 0747): 2002 Zabezpečenie telekomunikácií. Riadenie prístupu na službu a synchronizácia audiovizuálnych služieb
STN EN 302 999 V1.2.1 (87 2999): 2013 Bezpečnosť. Inštalácie s diaľkovým napájaním. Bezpečnostné požiadavky na stavbu a prevádzku inštalácií informačnej techniky s diaľkovým napájaním
STN EN ISO/IEC 27000 (97 4170): 2023 Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti. Prehľad a slovník (ISO/IEC 27000: 2018)