Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 60059 (33 0125): 2002 Normalizované hodnoty prúdov IEC
STN 33 0340 (33 0340): 1987 Elektrotechnické predpisy. Ochranné kryty elektrických zariadení a predmetov
TNI CLC/TR 50479 (33 2000): 2008 Príručka k elektrickým inštaláciam. Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody. Obmedzenie oteplenia na rozhraniach pripájacích miest
STN EN 60204-1 (33 2200): 2019 Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 60204-31 (33 2200): 2014 Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 31: Osobitné požiadavky na bezpečnosť a EMC na šijacie stroje, jednotky a systémy
STN EN 60204-32 (33 2200): 2009 Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 32: Požiadavky na zdvíhacie stroje
STN EN 60204-33 (33 2200): 2011 Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 33: Požiadavky na zariadenia na výrobu polovodičov
STN EN 61310-1 (33 2200): 2008 Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 1: Požiadavky na vizuálne, akustické a dotykové signály
STN EN 61310-2 (33 2200): 2008 Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 2: Požiadavky na označovanie
STN EN 61310-3 (33 2200): 2008 Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 3: Požiadavky na umiestnenie a činnosť ovládačov
STN EN IEC 60204-11 (33 2200): 2020 Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 11: Požiadavky na vysokonapäťové zariadenia na striedavé napätie nad 1 000 V alebo na jednosmerné napätie nad 1 500 V a neprevyšujú
STN EN IEC 61496-1 (33 2205): 2021 Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrosenzitívne ochranné zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky
STN EN IEC 60519-4 (33 5002): 2022 Bezpečnosť inštalácií pre elektrotepelné a elektromagnetické procesy. Časť 4: Osobitné požiadavky na oblúkové pece
STN 34 3103 (34 3103): 1967 Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch
STN 34 3205 (34 3205): 1973 Obsluha elektrických strojov točivých a práca s nimi
STN EN 61800-5-2 (35 1720): 2017 Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlosťou. Časť 5-2: Bezpečnostné požiadavky. Funkčná bezpečnosť
STN EN 62061 (35 2220): 2005 Bezpečnosť strojov. Funkčná bezpečnosť elektrických, elektronických a programovateľných elektronických bezpečnostných riadiacich systémov
STN EN IEC 62061 (35 2220): 2021 Bezpečnosť strojov. Funkčná bezpečnosť bezpečnostných riadiacich systémov
TNI CLC/TR 62061-1 (35 2220): 2011 Návod na používanie ISO 13849-1 a IEC 62061 pri návrhu bezpečnostných riadiacich systémov strojov
STN EN 60335-1 (36 1055): 2003 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 60335-1 (36 1055): 2012 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 60335-1+A11 (36 1055): 1997 Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky (obsahuje Zmenu A11:1995)
STN EN 60335-2-96 (36 1055): 2003 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-96: Osobitné požiadavky na ohybné plošné ohrievacie prvky na vykurovanie miestností
STN EN IEC 60335-2-96 (36 1055): 2022 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-96: Osobitné požiadavky na ohybné plošné ohrievacie prvky na vykurovanie miestností
STN EN 62841-1 (36 1560): 2016 Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 50580 (36 1570): 2013 Bezpečnosť elektrického ručného náradia. Osobitné požiadavky na striekacie pištole
STN EN 61029-1 (36 1580): 2010 Bezpečnosť elektrického prenosného náradia. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 62353 (36 4893): 2015 Zdravotnícke elektrické prístroje. Opakované skúšky a skúšky po oprave zdravotníckych elektrických prístrojov
STN EN 1127-1 (38 9700): 2019 Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Časť 1: Základné pojmy a metodika
STN EN 12779 (49 6132): 2016 Bezpečnosť drevárskych strojov. Odsávacie systémy triesky a prachu s pevnou inštaláciou. Bezpečnostné požiadavky
STN EN 13894-2 (73 2134): 2003 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie únavy pri dynamickom zaťažení. Časť 2: Po zatvrdnutí
STN EN ISO 12100 (83 3001): 2011 Bezpečnosť strojov. Všeobecné zásady konštruovania strojov. Posudzovanie a znižovanie rizika (ISO 12100: 2010)
STN EN ISO 14119 (83 3007): 2014 Bezpečnosť strojov. Blokovacie zariadenia ochranných krytov. Zásady navrhovania a výberu (ISO 14119: 2013)
STN EN ISO 13854 (83 3211): 2021 Bezpečnosť strojov. Najmenšie bezpečné vzdialenosti na ochranu častí ľudského tela pred stlačením (ISO 13854: 2017)
STN EN ISO 13857 (83 3212): 2021 Bezpečnosť strojov. Bezpečné vzdialenosti na ochranu horných a dolných končatín pred siahnutím do nebezpečného priestoru (ISO 13857: 2019)
STN EN ISO 13851 (83 3214): 2020 Bezpečnosť strojov. Dvojručné ovládacie zariadenia. Princípy navrhovania a výberu (ISO 13851: 2019)
STN EN ISO 13855 (83 3303): 2010 Bezpečnosť strojov. Umiestnenie ochranných zariadení so zreteľom na rýchlosť približujúcich sa častí ľudského tela (ISO 13855: 2010)
STN EN ISO 13850 (83 3311): 2017 Bezpečnosť strojov. Funkcia núdzového zastavenia. Princípy navrhovania (ISO 13850: 2015)
STN EN ISO 14118 (83 3312): 2019 Bezpečnosť strojov. Zabránenie neočakávanému uvedeniu do chodu (ISO 14118: 2017)
STN EN ISO 13849-1 (83 3313): 2016 Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania (ISO 13849-1: 2015)
STN EN ISO 13849-2 (83 3313): 2013 Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 2: Hodnotenie (ISO 13849-2: 2012)
STN EN ISO 19353 (83 3390): 2021 Bezpečnosť strojov. Prevencia a ochrana pred požiarom (ISO 19353: 2019)
STN EN 1837 (83 3400): 2021 Bezpečnosť strojov. Integrované osvetlenie strojov
STN EN ISO 14159 (83 3405): 2008 Bezpečnosť strojov. Hygienické požiadavky na konštrukciu strojov (ISO 14159: 2002)
STN EN 614-1+A1 (83 3503): 2009 Bezpečnosť strojov. Zásady ergonomického navrhovania. Časť 1: Terminológia a všeobecné zásady (Konsolidovaný text)
STN EN 614-2+A1 (83 3503): 2009 Bezpečnosť strojov. Zásady ergonomického navrhovania. Časť 2: Interakcia medzi navrhovaním strojov a pracovného miesta (Konsolidovaný text)
STN EN 981+A1 (83 3530): 2009 Bezpečnosť strojov. Systémy akustickej a vizuálnej výstrahy a informačných signálov (Konsolidovaný text)
STN EN 842+A1 (83 3532): 2009 Bezpečnosť strojov. Vizuálne signály nebezpečenstva. Všeobecné požiadavky, konštrukcia a skúšky (Konsolidovaný text)
STN EN 894-1+A1 (83 3585): 2009 Bezpečnosť strojov. Ergonomické požiadavky na navrhovanie displejov a regulačných ovládačov. Časť 1: Všeobecné zásady vzájomného pôsobenia človeka s displejmi a regulačnými ovládačmi (Konsolidovaný te
STN EN 894-2+A1 (83 3585): 2009 Bezpečnosť strojov. Ergonomické požiadavky na navrhovanie displejov a regulačných ovládačov. Časť 2: Displeje (Konsolidovaný text)
STN EN 894-3+A1 (83 3585): 2009 Bezpečnosť strojov. Ergonomické požiadavky na navrhovanie displejov a regulačných ovládačov. Časť 3: Regulačné ovládače (Konsolidovaný text)
STN EN 894-4 (83 3585): 2011 Bezpečnosť strojov. Ergonomické požiadavky na navrhovanie displejov a regulačných ovládačov. Časť 4: Umiestnenie a usporiadanie displejov a regulačných ovládačov