Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN IEC 62966-1 (18 8001): 2019 Stavebnicové konštrukcie pre elektrické a elektronické zariadenia. Kontajnerové uličky pre IT skrine. Časť 1: Rozmery a mechanické požiadavky
STN EN IEC 62966-2 (18 8001): 2021 Stavebnicové konštrukcie pre elektrické a elektronické zariadenia. Kontajnerové uličky pre IT skrine. Časť 2: Podrobnosti o požiadavkách na prúdenie vzduchu, separáciu vzduchu a chladenie vzduchu
STN 33 2000-4-444 (33 2000): 2011 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-444: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými prepätiami a elektromagnetickým rušením
STN EN 88528-11 (33 3140): 2004 Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 11: Rotačné systémy nepretržitého napájania. Prevádzkové požiadavky a skúšobné metódy
STN ISO 8528-12 (33 3140): 2010 Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 12: Núdzové zdroje na bezpečnostné účely
STN EN 62310-1 (35 4735): 2005 Statické prenosové systémy (STS). Časť 1: Všeobecné a bezpečnostné požiadavky
STN EN 62310-2 (35 4735): 2007 Statické prenosové systémy (STS). Časť 2: Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC)
STN EN 62310-3 (35 4735): 2009 Statické prenosové systémy (STS). Časť 3: Metódy špecifikácie funkčných vlastností a skúšobných požiadaviek
STN EN 50600-1 (36 7254): 2019 Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 1: Všeobecné koncepcie
STN EN 50600-2-1 (36 7254): 2014 Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 2-1: Konštrukcia budovy
STN EN 50600-2-2 (36 7254): 2019 Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 2-2: Dodávka a rozvod energie
STN EN 50600-2-3 (36 7254): 2019 Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 2-3: Environmentálne riadenie
STN EN 50600-2-4 (36 7254): 2015 Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 2-4: Infraštruktúra telekomunikačného káblového rozvodu
STN EN 50600-4-1 (36 7254): 2017 Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 4-1: Prehľad a všeobecné požiadavky na kľúčové ukazovatele výkonnosti
STN EN 50600-4-2 (36 7254): 2017 Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 4-2: Efektívnosť využitia energie
STN P CLC/TS 50600-5-1 (36 7254): 2022 Informačné technológie. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 5-1: Model vyspelosti pre energetické manažérstvo a environmentálnu udržateľnosť
TNI CLC/TR 50600-99-2 (36 7254): 2021 Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 99-2: Odporúčané postupy na environmentálnu udržateľnosť
TNI CLC/TR 50600-99-3 (36 7254): 2019 Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 99-3: Návod na aplikáciu súboru EN 50600
STN EN IEC 62040-1 (36 9065): 2020 Zdroje neprerušovaného napájania (UPS). Časť 1: Bezpečnostné požiadavky
STN EN 50310 (36 9072): 2017 Siete pospájania pre telekomunikácie v budovách a iných stavbách