Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 378-3+A1 (14 0647): 2022 Chladiace systémy a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 3: Miesto inštalácie a ochrana osôb
STN ISO 1819 (26 0005): 1993 Zariadenia na plynulú dopravu nákladov. Bezpečnostné predpisy. Všeobecné ustanovenia
STN ISO 7149 (26 0006): 1993 Zariadenia na plynulú dopravu nákladov. Bezpečnostné predpisy. Zvláštne ustanovenia
STN EN 528+A1 (26 7402): 2022 Regálové zakladače. Bezpečnostné požiadavky pre S/R stroje
STN EN 81-20 (27 4003): 2021 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a nákladov. Časť 20: Osobné výťahy a nákladné výťahy s prístupom osôb
STN EN 14010+A1 (27 5013): 2009 Bezpečnosť strojov. Zariadenia s motorickým pohonom na parkovanie motorových vozidiel. Požiadavky na bezpečnosť a elektromagnetickú kompatibilitu pri konštruovaní, výrobe, montáži a uvádzaní do prevád
STN EN ISO 10472-1 (81 9001): 2009 Bezpečnostné požiadavky na strojové zariadenia priemyselných práčovní. Časť 1: Spoločné požiadavky (ISO 10472-1: 1997)
STN EN 12581+A1 (82 4009): 2010 Lakovne. Zariadenia na nanášanie a elektrolytické vylučovanie organických kvapalných náterových látok. Bezpečnostné požiadavky (Konsolidovaný text)