Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN ISO 14644-1 (12 5301): 2016 Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Časť 1: Klasifikácia čistoty ovzdušia pomocou koncentrácie častíc (ISO 14644-1: 2015)
STN EN ISO 14644-14 (12 5301): 2017 Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Časť 14: Hodnotenie vhodnosti čistých priestorov pre zariadenia podľa koncentrácie častíc vo vzduchu (ISO 14644-14: 2016)
STN EN ISO 14644-4 (12 5301): 2001 Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Časť 4: Koncepcia, konštrukcia a uvedenie do prevádzky (ISO 14644-4:2001)
STN 33 2000-5-54 (33 2000): 2012 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče
STN 33 2000-7-710 (33 2000): 2013 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-710: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Zdravotnícke priestory
TNI CLC/TR 60079-32-1 (33 2320): 2019 Výbušné atmosféry. Časť 32-1: Elektrostatické ohrozenia. Návod
STN ISO 8528-12 (33 3140): 2010 Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 12: Núdzové zdroje na bezpečnostné účely
STN EN IEC 61340-6-1 (34 6440): 2019 Elektrostatika. Časť 6-1: Riadenie elektrostatiky v zdravotnej starostlivosti. Všeobecné požiadavky na vybavenosť
STN EN 61558-2-15 (35 1330): 2012 Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a ich kombinácií. Časť 2-15: Osobitné požiadavky na oddeľovacie transformátory na napájanie zdravotníckych priestorov a ich skúšky
STN EN 60947-6-1 (35 4101): 2006 Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 6-1: Spínače s viacerými funkciami. Prepínacie zariadenia
STN EN 61557-8 (35 6230): 2017 Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov
STN EN 61557-9 (35 6230): 2017 Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1000 V a s jednosmerným napätím do 1500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov oc
STN EN ISO 9680 (36 0908): 2022 Stomatológia. Operačné osvetlenie (ISO 9680: 2021)
STN EN 60601-1 (36 4800): 2009 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti
STN EN 60601-2-41 (36 4800): 2010 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-41: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti operačných a vyšetrovacích svietidiel
STN EN IEC 60601-2-41 (36 4800): 2022 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-41: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti operačných a vyšetrovacích svietidiel
STN EN IEC 60601-2-46 (36 4800): 2020 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-46: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti operačných stolov
STN IEC 60930 (36 4890): 1995 Zásady bezpečného používania zdravotníckych elektrických prístrojov pre administratívny a zdravotnícky personál
TNI IEC/TR3 60513 (36 4891): 2002 Základné hľadiská noriem bezpečnosti zdravotníckych elektrických prístrojov
STN EN 62353 (36 4893): 2015 Zdravotnícke elektrické prístroje. Opakované skúšky a skúšky po oprave zdravotníckych elektrických prístrojov
STN EN IEC 62040-1 (36 9065): 2020 Zdroje neprerušovaného napájania (UPS). Časť 1: Bezpečnostné požiadavky
STN 73 0835 (73 0835): 1980 Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy zdravotníckych zariadení
STN EN ISO 11197 (85 2131): 2020 Zdravotnícke napájacie jednotky (ISO 11197: 2019)
STN EN 14931 (85 2740): 2006 Hyperbarické komory pre ľudí. Viacmiestne hyperbarické komory na terapeutické účely. Bezpečnostné požiadavky a skúšky