Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN 01 0169 (01 0169): 1989 Skratky slov v bibliografickom zázname dokumentu
STN ISO 2145 (01 0184): 1997 Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov
STN ISO 690 (01 0197): 2022 Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie
STN ISO 690 zrušená (01 0197): 2012 Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie
STN EN ISO 9001 (01 0320): 2016 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015)
STN ISO 10006 (01 0325): 2019 Manažérstvo kvality. Návod na manažérstvo kvality v projektoch
STN EN ISO 80000-1 (01 1301): 2013 Veličiny a jednotky. Časť 1: Všeobecne (ISO 80000-1: 2009 + Cor 1: 2011)
STN EN ISO 10209 (01 3101): 2022 Technická dokumentácia výrobku. Slovník. Termíny vzťahujúce sa na technické výkresy, definície výrobkov a súvisiacu dokumentáciu (ISO 10209: 2022)
STN EN ISO 10209 zrušená (01 3101): 2013 Technická dokumentácia výrobku. Slovník. Termíny vzťahujúce sa na technické výkresy, definície výrobkov a súvisiacu dokumentáciu (ISO 10209: 2012)
STN EN ISO 13567-1 (01 3104): 2018 Technická dokumentácia výrobku. Organizácia a pomenovanie hladín pre CAD. Časť 1: Prehľad a princípy (ISO 13567-1: 2017)
STN EN ISO 13567-2 (01 3104): 2018 Technická dokumentácia výrobku. Organizácia a pomenovanie hladín pre CAD. Časť 2: Pojmy, formát a kódy používané v stavebnej dokumentácii (ISO 13567-2: 2017)
STN EN ISO 5457 (01 3110): 2000 Technická dokumentácia výrobku. Formáty a úprava výkresových listov (ISO 5457:1999)
STN EN ISO 5455 (01 3112): 1997 Technické výkresy. Mierky
STN EN ISO 3098-1 (01 3116): 2016 Technická dokumentácia výrobku. Písmo. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 3098-1: 2015)
STN EN ISO 3098-5 (01 3116): 1999 Technická dokumentácia výrobku. Písmo. Časť 5: Písmo CAD pre latinskú abecedu, číslice a značky (ISO 3098-5:1997)
STN EN ISO 128-1 (01 3121): 2020 Technická dokumentácia výrobku (TPD). Všeobecné zásady zobrazovania. Časť 1: Úvod a základné požiadavky (ISO 128-1: 2020)
STN ISO 7573 (01 3260): 2009 Technická dokumentácia výrobku. Súpisy položiek
STN EN 61082-1 (01 3380): 2015 Príprava dokumentov používaných v elektrotechnike. Časť 1: Pravidlá
STN EN 60848 (01 3381): 2013 GRAFCET - Jazyk na grafickú špecifikáciu funkčných blokových schém sekvenčného logického riadenia
STN EN 61175-1 (01 3381): 2016 Priemyselné systémy, inštalácie a zariadenia a priemyselné výrobky. Označovanie signálov. Časť 1: Základné pravidlá
STN EN 62491 (01 3381): 2009 Priemyselné systémy, inštalácie a zariadenia a priemyselné výrobky. Označovanie káblov a žíl
STN EN ISO 9431 (01 3401): 2001 Výkresy v stavebníctve. Plochy na výkresovom liste určené na kreslenie, text a titulný blok (ISO 9431:1990)
STN 01 3410 (01 3410): 2020 Mapy veľkých mierok. Účelové mapy. Kreslenie a značky
STN EN ISO 4157-1 (01 3420): 2001 Výkresy pozemných stavieb. Systémy označovania. Časť 1: Budovy a ich časti (ISO 4157-1:1998)
STN EN ISO 4157-2 (01 3420): 2001 Výkresy pozemných stavieb. Systémy označovania. Časť 2: Názvy a čísla miestností (ISO 4157-2:1998)
STN EN ISO 4157-3 (01 3420): 2001 Výkresy pozemných stavieb. Systémy označovania. Časť 3: Evidenčné čísla miestností (ISO 4157-3:1998)
STN EN ISO 8560 (01 3434): 2019 Technické výkresy. Výkresy v stavebníctve. Zobrazovanie modulových rozmerov, čiar a sietí (ISO 8560: 2019)
STN EN ISO 7437 (01 3438): 2001 Technické výkresy. Výkresy pozemných stavieb. Základné pravidlá na kreslenie výkresov stavebných dielcov (ISO 7437:1990)
STN 01 3481 (01 3481): 1987 Výkresy stavebných konštrukcií. Výkresy betónových konštrukcií
STN EN ISO 3766 (01 3482): 2004 Výkresy v stavebníctve. Zjednodušené zobrazovanie výstuže betónových konštrukcií (ISO 3766: 2003)
STN EN 82045-1 (01 3701): 2003 Spravovanie dokumentov. Časť 1: Zásady a metódy
STN EN 82045-2 (01 3701): 2005 Spravovanie dokumentov. Časť 2: Metadátové prvky a referenčné modely informácií
STN EN 81346-1 (01 3710): 2010 Priemyselné systémy, inštalácie a zariadenia a priemyselné výrobky. Zásady štrukturalizácie a referenčné označovanie. Časť 1: Základné pravidlá
STN EN IEC 81346-2 (01 3710): 2020 Priemyselné systémy, inštalácie a zariadenia a priemyselné výrobky. Zásady štrukturalizácie a referenčné označovanie. Časť 2: Triedenie objektov a kódy tried
STN EN 62023 (01 3715): 2012 Štrukturalizácia technických informácií a dokumentácie
STN EN 62027 (01 3715): 2012 Príprava zoznamov objektov vrátane zoznamov súčastí
STN EN 61355-1 (01 3721): 2008 Klasifikácia a označovanie dokumentácie pre priemyselné celky, systémy a zariadenia. Časť 1: Pravidlá a tabuľky na klasifikáciu
STN EN 61666 (01 3730): 2011 Priemyselné systémy, inštalácie a zariadenia a priemyselné výrobky. Označovanie pripájacích miest vo vnútri systému
STN EN 62744 (01 3760): 2015 Zobrazenie stavov objektov pomocou grafických značiek
STN EN 81714-2 (01 3790): 2007 Návrh grafických značiek na použitie v technickej dokumentácii výrobkov. Časť 2: Špecifikácia grafických značiek v tvare vhodnom pre počítače vrátane grafických značiek pre referenčnú knižnicu a požia
STN EN 81714-3 (01 3790): 2002 Návrh grafických značiek na použitie v technickej dokumentácii výrobkov. Časť 3: Klasifikácia spájacích uzlov, sietí a ich kódovanie
STN 01 6910 (01 6910): 2011 Pravidlá písania a úpravy písomností
STN EN ISO 81714-1 (01 8016): 2010 Tvorba grafických značiek na použitie v technickej dokumentácii výrobkov. Časť 1: Základné pravidlá (ISO 81714-1: 2010)
STN ISO 3511-1 (18 0060): 1995 Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch. Označovanie. 1. časť: Základné značky
STN ISO 3511-2 (18 0061): 1995 Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch. Označovanie. 2. časť: Rozšírené základné značky
STN ISO 3511-4 (18 0063): 1995 Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch. Označovanie. 4. časť: Základné značky pre funkcie riadiacich počítačov a systémov so spoločne používaným zobrazením a riadením
STN EN 60027-1 (33 0100): 2004 Písmenové značky používané v elektrotechnike. Časť 1: Všeobecne
STN EN 60027-3 (33 0100): 2007 Písmenové značky používané v elektrotechnike. Časť 3: Logaritmické a súvisiace veličiny a ich jednotky
STN EN 60027-4 (33 0100): 2008 Písmenové značky na používanie v elektrotechnike. Časť 4: Točivé elektrické stroje
STN EN 60027-6 (33 0100): 2008 Písmenové značky používané v elektrotechnike. Časť 6: Regulačná technika
STN EN IEC 60027-2 (33 0100): 2019 Písmenové značky používané v elektrotechnike. Časť 2: Telekomunikácie a elektronika
STN EN IEC 60375 (33 0100): 2019 Dohovor o elektrických obvodoch
STN EN IEC 61293 (33 0150): 2021 Označovanie elektrických zariadení menovitými údajmi vťahujúcimi sa na elektrické napájanie. Požiadavky na bezpečnosť
STN 33 0175 (33 0175): 2002 Kód na označovanie farieb
STN EN 50524 (36 4660): 2021 Údajový list fotovoltických striedačov
STN EN 50524 (36 4660): 2010 Technická dokumentácia a štítok s údajmi pre fotovoltické striedače
STN EN 17210 (73 0120): 2021 Prístupnosť a použiteľnosť zastavaného prostredia. Funkčné požiadavky
STN EN ISO 12006-2 (73 9015): 2020 Staviteľstvo. Usporiadanie informácií o stavbách. Časť 2: Rámec pre klasifikáciu (ISO 12006-2: 2015)