Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 50549-1 (33 0123): 2019 Požiadavky na generátory určené na pripojenie paralelne s distribučnou sieťou. Časť 1: Pripojenie na distribučnú sieť nízkeho napätia (LV). Generátory do typu B vrátane
STN EN 50549-2 (33 0123): 2019 Požiadavky na generátory určené na pripojenie paralelne s distribučnou sieťou. Časť 2: Pripojenie na distribučnú sieť vysokého napätia (MV). Generátory do typu B vrátane
STN 33 2000-5-551 (33 2000): 2010 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-55: Výber a stavba elektrických zariadení. Iné zariadenia. Oddiel 551: Nízkonapäťové generátorové agregáty
STN 33 2000-7-712 (33 2000): 2022 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-712: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Fotovoltické (PV) systémy
STN 33 2000-8-2 (33 2000): 2019 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 8-2: Elektrické inštalácie nízkeho napätia s kombinovanou výrobou/spotrebou elektrickej energie
STN EN IEC 62909-1 (33 4211): 2018 Obojsmerné výkonové meniče pripojené na elektrickú sieť. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN IEC 62909-2 (33 4211): 2019 Obojsmerné výkonové meniče pripojené na elektrickú sieť. Časť 2: Rozhranie výkonových meničov pripojených na elektrickú sieť (GCPC) a distribuovaných zdrojov energie
STN P CLC/TS 51643-32 (34 1392): 2020 Ochranné zariadenia proti prepätiu nízkeho napätia. Časť 32: Prepäťové ochranné zariadenia pripojené na stranu DC fotovoltaických zariadení. Zásady výberu a použitia
STN EN 61643-31 (34 1393): 2019 Nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Časť 31: Požiadavky a skúšobné metódy pre prepäťové ochranné prístroje (SPD) vo fotovoltických inštaláciách
STN 34 3085 (34 3085): 2016 Pravidlá na zaobchádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch alebo zátopách
STN EN 50618 (34 7620): 2015 Elektrické káble pre fotovoltické systémy
STN EN IEC 61439-7 (35 7107): 2021 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 7: Rozvádzače na osobitné aplikácie ako maríny, kempingy, trhoviská, nabíjacie stanice elektrických vozidiel
STN EN 61427-1 (36 4365): 2013 Akumulátorové články a batérie pre obnoviteľnú akumuláciu energie. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Fotovoltická off-grid aplikácia
STN EN IEC 60891 (36 4601): 2022 Fotovoltické súčiastky. Postupy pri korekcii nameraných I-V charakteristík na teplotu a intenzitu ožiarenia
STN EN 61194 (36 4620): 2001 Charakteristické parametre samostatných fotovoltických (PV) systémov
STN EN IEC 62790 (36 4624): 2021 Spájacie elektroinštalačné škatule pre fotovoltické moduly. Požiadavky na bezpečnosť a skúšky
STN EN 62852 (36 4626): 2015 Konektory na jednosmerné aplikácie vo fotovoltických systémoch. Bezpečnostné požiadavky a skúšky
STN EN 50380 (36 4630): 2018 Požiadavky na označovanie a dokumentáciu fotovoltických modulov
STN EN IEC 61730-1 (36 4634): 2019 Posúdenie bezpečnosti fotovoltického (PV) modulu. Časť 1: Konštrukčné požiadavky
STN EN IEC 61730-2 (36 4634): 2019 Posúdenie bezpečnosti fotovoltického (PV) modulu. Časť 2: Požiadavky na skúšanie
STN EN 62109-1 (36 4641): 2010 Bezpečnosť výkonových meničov používaných vo fotovoltických energetických systémoch. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 62109-2 (36 4641): 2012 Bezpečnosť výkonových meničov používaných vo fotovoltických energetických systémoch. Časť 2: Osobitné požiadavky na striedače
STN EN 50524 (36 4660): 2021 Údajový list fotovoltických striedačov
STN EN 50524 (36 4660): 2010 Technická dokumentácia a štítok s údajmi pre fotovoltické striedače
STN EN 62446-1 (36 4670): 2016 Fotovoltické (PV) systémy. Požiadavky na skúšanie, dokumentáciu a údržbu. Časť 1: Systémy pripojené na elektrickú rozvodnú sieť. Dokumentácia, preberacie skúšky a prehliadka
STN EN IEC 62446-2 (36 4670): 2020 Fotovoltické (PV) systémy. Požiadavky na skúšanie, dokumentáciu a údržbu. Časť 2: Systémy pripojené na elektrickú rozvodnú sieť. Údržba PV systémov
STN EN IEC 62040-1 (36 9065): 2020 Zdroje neprerušovaného napájania (UPS). Časť 1: Bezpečnostné požiadavky
STN EN IEC 62040-2 (36 9066): 2019 Zdroje neprerušovaného napájania (UPS). Časť 2: Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC)
STN EN IEC 62040-3 (36 9066): 2021 Zdroje neprerušovaného napájania (UPS). Časť 3: Metóda určovania požiadaviek na funkčné vlastnosti a skúšky
STN EN 1990 (73 0031): 2009 Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií
STN EN 1991-1-1 (73 0035): 2007 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov