Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 17064 (27 3023): 2019 Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Predchádzanie požiarom a hasenie
STN EN 50678 (33 1101): 2022 Všeobecný postup na overovanie účinnosti ochranných opatrení elektrických spotrebičov po oprave
STN 33 2000-4-42 (33 2000): 2012 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla
STN 33 2000-4-482 (33 2000): 2001 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 48: Výber ochranných opatrení vzhľadom na vonkajšie vplyvy. Oddiel 482: Ochrana proti požiaru pri osobitných rizikách alebo nebezpe
STN 33 2000-5-56 (33 2000): 2019 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-56: Výber a stavba elektrických zariadení. Bezpečnostné technické prostriedky budov
STN 33 2312 (33 2312): 2013 Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia v tuhých horľavých materiáloch a na nich
STN 34 3085 (34 3085): 2016 Pravidlá na zaobchádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch alebo zátopách
STN EN 50399 (34 7104): 2012 Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Meranie uvoľňovania tepla a tvorby dymu na kábloch počas skúšky šírenia plameňa. Skúšobné zariadenia, postupy, výsledky
STN EN 50575 (34 7110): 2015 Silnoprúdové, riadiace a komunikačné káble. Káble na všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň
STN P CLC/TS 50576 (34 7111): 2017 Elektrické káble. Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok reakcie na oheň
STN 73 0802 (73 0802): 2023 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia
STN 73 0804 (73 0804): 1991 Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty
STN 73 0823 (73 0823): 1983 Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Stupeň horľavosti stavebných hmôt
STN 73 0825 (73 0825): 1991 Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Triedy požiarneho nebezpečenstva skladových materiálov
STN 73 0831 (73 0831): 1979 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zhromažďovacie priestory
STN 73 0833 (73 0833): 1976 Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy na bývanie a ubytovanie
STN 73 0834 (73 0834): 2010 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb
STN 73 0835 (73 0835): 1980 Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy zdravotníckych zariadení
STN 73 0842 (73 0842): 1989 Požiarna bezpečnosť stavieb. Objekty pre poľnohospodársku výrobu
STN 73 0843 (73 0843): 1978 Požiarna bezpečnosť stavieb. Objekty spojov
STN 73 0844 (73 0844): 1977 Požiarna bezpečnosť stavieb. Sklady
STN 73 0872 (73 0872): 1978 Požiarna bezpečnosť stavieb. Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením
STN 73 5710 (73 5710): 1980 Požiarne stanice, požiarne zbrojnice a požiarne bunky
STN 73 6058 (73 6058): 1987 Hromadné garáže. Základné ustanovenia
STN EN ISO 19353 (83 3390): 2021 Bezpečnosť strojov. Prevencia a ochrana pred požiarom (ISO 19353: 2019)
STN EN ISO 13943 (92 0102): 2018 Požiarna bezpečnosť. Slovník (ISO 13943: 2017)
STN 92 0204 (92 0204): 2012 Požiarna bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu
STN 92 0205 (92 0205): 2014 Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky, klasifikácia a aplikácia výsledkov skúšok
STN 92 0800 (92 0800): 2002 Požiarna bezpečnosť stavieb. Horľavé kvapaliny
STN EN 1366-11+A1 (92 0811): 2022 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 11: Protipožiarne ochranné systémy káblových systémov a súvisiacich komponentov
STN EN 1366-3 (92 0811): 2023 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových inštalácií. Časť 3: Tesnenia prestupov
STN EN 13501-1 (92 0850): 2019 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň
STN EN 13501-6 (92 0850): 2019 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 6: Klasifikácia silnoprúdových, riadiacich a komunikačných káblov využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň