Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 60038 (33 0120): 2012 Normalizované napätia CENELEC
STN EN 50160 (33 0121): 2011 Charakteristiky napätia elektrickej energie dodávanej z verejnej elektrickej siete
STN 33 2000-1 (33 2000): 2009 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície
STN 33 2000-4-444 (33 2000): 2011 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-444: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými prepätiami a elektromagnetickým rušením
STN IEC 61000-2-1 (33 3431): 1993 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 2: Prostredie. Oddiel 1: Popis prostredia - elektromagnetické prostredie pre nízkofrekvenčné rušenie šírené vedením a signály vo verejných rozvodných sieťac
STN EN 61000-1-2 (33 3432): 2017 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 1-2: Všeobecne. Metodika na dosiahnutie funkčnej bezpečnosti elektrických a elektronických systémov s ohľadom na elektromagnetické javy
STN EN 61000-2-12 (33 3432): 2004 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 2-12: Prostredie. Úrovne kompatibility pre nízkofrekvenčné rušenie šírené vedením a signalizáciu vo verejných rozvodných sieťach stredného napätia
STN EN 61000-2-2 (33 3432): 2004 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 2-2: Prostredie. Kompatibilitné úrovne nízkofrekvenčných rušení šírených vedením a signalizácie vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia
STN EN 61000-2-4 (33 3432): 2003 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 2-4: Prostredie. Úrovne kompatibility nízkofrekvenčných rušení šírených vedením v priemyselných podnikoch
STN EN 61000-3-12 (33 3432): 2012 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-12: Medze. Medze harmonických zložiek prúdu vytváraných zariadeniami so vstupným fázovým prúdom > 16 A a <= 75 A, ktoré sa pripájajú k verejným rozvodným
STN EN 61000-3-3 (33 3432): 2014 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-3: Medze. Obmedzenie zmien napätia, kolísania napätia a blikania vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým fázovým prúdom
STN EN 61000-4-30 (33 3432): 2015 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-30: Metódy skúšania a merania. Metódy merania kvality napájania
STN EN 61000-4-5 (33 3432): 2015 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-5: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti rázovým impulzom
STN EN 61000-4-7 (33 3432): 2003 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-7: Metódy skúšania a merania. Všeobecné pokyny na meranie harmonických a medziharmonických a na prístrojové vybavenie pre rozvodné siete a pripojené zaria
STN EN 61000-6-3 (33 3432): 2007 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-3: Všeobecné normy. Emisie – prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu
STN EN 61000-6-5 (33 3432): 2017 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-5: Všeobecné normy. Odolnosť zariadení používaných v prostredí elektrární a elektrických staníc
STN EN 61000-6-7 (33 3432): 2017 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-7: Všeobecné normy. Požiadavky na odolnosť zariadení určených na plnenie funkcií v bezpečnostnom systéme (funkčná bezpečnosť) v priemyselných lokalitách
STN EN IEC 61000-3-2 (33 3432): 2019 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-2: Medze. Medze vyžarovania harmonických zložiek prúdu (zariadenia so vstupným fázovým prúdom <= 16 A)
STN EN IEC 61000-6-1 (33 3432): 2020 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-1: Všeobecné normy. Norma na odolnosť prostredí obytných, obchodných a ľahkého priemyslu
STN EN IEC 61000-6-2 (33 3432): 2020 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-2: Všeobecné normy. Norma na odolnosť priemyselných prostredí
STN EN IEC 61000-6-3 (33 3432): 2021 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-3: Všeobecné normy. Normy na emisie pre zariadenia v obytných prostrediach
STN EN IEC 61000-6-4 (33 3432): 2020 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-4: Všeobecné normy. Norma na emisie – priemyselné prostredia
STN EN IEC 61000-6-4 (33 3432): 2020 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-4: Všeobecné normy. Norma na emisie – priemyselné prostredia
STN EN IEC 61000-6-8 (33 3432): 2021 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-8: Všeobecné normy. Norma na emisie pre profesionálne zariadenia v obchodných priestoroch a v priestoroch ľahkého priemyslu
STN EN 50065-2-2 (33 3435): 2003 Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 2-2: Požiadavky na odolnosť komunikačných zariadení a systémov rozvodnej siete pracujúcich v rozsahu f
STN EN 50412-2-1 (33 3436): 2006 Prístroje a systémy na komunikáciu po silnoprúdovom vedení v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 1,6 MHz do 30 MHz. Časť 2-1: Obytné, obchodné a priemyselné prostredie. Požiadavky n
STN EN 50163 (33 3500): 2005 Dráhové aplikácie. Napájacie napätia trakčných sietí
STN EN 55011 (33 4211): 2016 Priemyselné, vedecké a zdravotnícke zariadenia. Charakteristiky vysokofrekvenčného rušenia. Medze a metódy merania
STN EN IEC 55015 (33 4215): 2020 Medze a metódy merania charakteristík rádiového rušenia zariadení elektrického osvetlenia a podobných zariadení
STN EN 50130-4 (33 4590): 2012 Poplachové systémy. Časť 4: Elektromagnetická kompatibilita. Norma na skupinu výrobkov: Požiadavky na odolnosť súčastí požiarnych, zabezpečovacích a tiesňových systémov, systémov CCTV, systémov kontro
STN EN IEC 61800-3 (35 1720): 2019 Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlosťou. Časť 3: Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a špecifické skúšobné metódy
STN EN 61547 (36 0090): 2010 Zariadenia na všeobecné osvetlenie. Požiadavky elektromagnetickej kompatibility na odolnosť
STN EN IEC 63044-5-1 (36 8055): 2020 Bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 5-1: Požiadavky EMC, podmienky a vykonanie skúšky
STN EN IEC 63044-5-2 (36 8055): 2020 Bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 5-2: Požiadavky EMC na HBES/BACS použité v prostredí obytnom, obchodnom a ľahkého priemyslu
TNI CLC/TR 50174-99-2 (36 9071): 2020 Informačná technika. Inštalácie káblových rozvodov. Časť 99-2: Ochrana pred elektrickým rušením a jeho potlačenie