Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN 33 2000-7-714 (33 2000): 2013 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-714: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Vonkajšie svetelné inštalácie
STN 34 8340 (34 8340): 1968 Osvetľovacie stožiare
STN EN 40-1 (34 8340): 1997 Osvetľovacie stožiare. 1. časť: Definície a názvoslovie
STN EN 40-2 (34 8340): 2005 Osvetľovacie stožiare. Časť 2: Všeobecné požiadavky a rozmery
STN EN 40-3-1 (34 8340): 2013 Osvetľovacie stožiare. Časť 3-1: Návrh a overenie. Špecifikácia pre charakteristické zaťaženia
STN EN 40-3-2 (34 8340): 2013 Osvetľovacie stožiare. Časť 3-2: Návrh a overenie. Overenie skúškami
STN EN 40-3-3 (34 8340): 2013 Osvetľovacie stožiare. Časť 3-3: Návrh a overenie. Overenie výpočtom
STN EN 40-4 (34 8340): 2006 Osvetľovacie stožiare. Časť 4: Požiadavky na osvetľovacie stožiare zo železobetónu a predpätého betónu
STN EN 40-5 (34 8340): 2002 Osvetľovacie stožiare. Časť 5: Požiadavky na oceľové osvetľovacie stožiare
STN EN 40-6 (34 8340): 2002 Osvetľovacie stožiare. Časť 6: Požiadavky na hliníkové osvetľovacie stožiare
STN EN 40-7 (34 8340): 2003 Osvetľovacie stožiare. Časť 7: Požiadavky na osvetľovacie stožiare z polymérov vystužených vláknom
STN 36 0061 (36 0061): 1991 Osvetľovanie železničného priestranstva
STN EN 12193 (36 0071): 2019 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie športovísk
STN EN 12464-2 (36 0074): 2015 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 2: Vonkajšie pracoviská
STN EN 16276 (36 0077): 2013 Evakuačné osvetlenie v cestných tuneloch
STN EN 13032-5 (36 0401): 2019 Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. Časť 5: Prezentovanie údajov pre svietidlá použité na osvetlenie pozemných komunikácií.
STN 36 0410 (36 0410): 2019 Osvetlenie pozemných komunikácií. Výber tried osvetlenia
STN EN 13201-2 (36 0410): 2017 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 2: Svetelnotechnické požiadavky
STN EN 13201-3 (36 0410): 2018 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 3: Svetelnotechnický výpočet
STN EN 13201-4 (36 0410): 2017 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 4: Metódy merania svetelnotechnických vlastností
STN EN 13201-5 (36 0410): 2018 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 5: Ukazovatele energetickej hospodárnosti
TNI CEN/TR 13201-1 (36 0410): 2015 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 1: Výber tried osvetlenia
TNI CEN/CR 14380 (36 0412): 2009 Osvetlenie. Osvetľovanie tunelov
STN EN 60598-2-3 (36 0600): 2004 Svietidlá. Časť 2-3: Osobitné požiadavky. Svietidlá na osvetlenie ciest a ulíc
STN EN 50556 (36 5601): 2019 Systémy cestnej dopravnej signalizácie
STN 73 6005 (73 6005): 1985 Priestorová úprava vedení technického vybavenia
STN 73 6021 (73 6021): 1995 Svetelné signalizačné zariadenia. Umiestnenie a použitie návestidiel
STN EN 12368 (73 6022): 2017 Zariadenia na riadenie cestnej dopravy. Návestidlá
STN EN 12352 (73 6023): 2006 Zariadenia na riadenie dopravy. Výstražné a bezpečnostné svetelné zariadenia
STN EN 12675 (73 6024): 2019 Radiče cestnej dopravnej signalizácie. Požiadavky na bezpečnú funkčnosť
STN 73 6056 (73 6056): 1987 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
STN 73 6101 (73 6101): 2008 Projektovanie ciest a diaľnic
STN 73 6110 (73 6110): 2004 Projektovanie miestnych komunikácií
STN 73 7507 (73 7507): 2008 Projektovanie cestných tunelov