Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN ISO/IEC 17050-1 (01 5259): 2012 Posudzovanie zhody. Vyhlásenie dodávateľa o zhode. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO/IEC 17050-1:2004)
STN EN ISO/IEC 17050-2 (01 5259): 2005 Posudzovanie zhody. Vyhlásenie dodávateľa o zhode. Časť 2: Podporná dokumentácia (ISO/IEC 17050-2: 2004)
STN EN ISO 14644-4 (12 5301): 2001 Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Časť 4: Koncepcia, konštrukcia a uvedenie do prevádzky (ISO 14644-4:2001)
STN EN 62337 (18 0104): 2012 Uvedenie elektrických, prístrojových a riadiacich systémov priemyselných procesov do prevádzky. Špecifické fázy a míľniky
STN 33 1310 (33 1310): 1989 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre elektrické zariadenia určené na používanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie
STN EN 50191 (33 1350): 2011 Stavba a prevádzka elektrických skúšobných zariadení
STN P CLC/TS 50349 (33 1400): 2005 Kvalifikácia dodávateľov elektrickej inštalácie
STN EN 50110-1 (33 2100): 2014 Prevádzka elektrických inštalácií. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 50110-2 (33 2100): 2021 Prevádzka elektrických inštalácií. Časť 2: Národné prílohy
STN 34 3085 (34 3085): 2016 Pravidlá na zaobchádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch alebo zátopách
STN 34 3108 (34 3108): 1968 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením laikmi
STN 34 3205 (34 3205): 1973 Obsluha elektrických strojov točivých a práca s nimi
STN 34 3278 (34 3278): 1964 Prevádzka a obsluha prístrojových transformátorov
STN EN 60831-1 (35 8202): 2014 Paralelné výkonové kondenzátory samozotaviteľného typu pre siete striedavého napätia s menovitým napätím do 1 000 V vrátane. Časť 1: Všeobecne. Zhotovenie, skúšanie a dimenzovanie. Požiadavky na bezpe
STN EN 61318 (35 9721): 2009 Práce pod napätím. Posudzovanie zhody vzťahujúce sa na náradie, zariadenia a pomôcky
STN EN IEC 61318 (35 9721): 2021 Práce pod napätím. Metódy hodnotenia chýb a overovanie výkonnosti nástrojov, zariadení a vybavenia
STN P ISO/TS 21274 (36 0073): 2022 Svetlo a osvetlenie. Uvádzanie osvetľovacích systémov v budovách do prevádzky
STN EN 16946-1 (73 0711): 2017 Energetická hospodárnosť budov. Inšpekcia automatizácie budov, riadenia a technického manažérstva budov. Časť 1: Moduly M10-11
STN P CEN/TS 54-14 (92 0404): 2019 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 14: Pokyny na navrhovanie, projektovanie, inštalovanie, uvedenie do prevádzky, prevádzkovanie a údržbu
STN EN 13460 (95 0103): 2009 Údržba. Dokumentácia údržby