Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 50678 (33 1101): 2022 Všeobecný postup na overovanie účinnosti ochranných opatrení elektrických spotrebičov po oprave
STN 33 1500 (33 1500): 1990 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení
STN 33 1600 (33 1600): 1996 Elektrotechnické predpisy. Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania
STN 33 1610 (33 1610): 2002 Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania
STN ES 59009 (33 1620): 2004 Revízia a skúšanie elektrických inštalácií v obytných budovách
STN 33 2000-6 (33 2000): 2018 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia
STN EN 60990 (33 2020): 2017 Metódy merania dotykového prúdu a prúdu tečúceho ochranným vodičom
STN EN 60079-17 (33 2320): 2015 Výbušné atmosféry. Časť 17: Revízia a údržba elektrických inštalácií
STN EN IEC 60079-19 (33 2320): 2021 Výbušné atmosféry. Časť 19: Oprava, podrobná prehliadka a obnova zariadení
STN EN IEC 60079-19 (33 2320): 2021 Výbušné atmosféry. Časť 19: Oprava, podrobná prehliadka a obnova zariadení
TNI 33 4591 (33 4591): 2007 Komentár k STN P CLC/TS 50131-7: 2004. Prehliadky a funkčné skúšky EZS. Odborné prehliadky elektrickej inštalácie
STN EN 50699 (34 5610): 2022 Opakované skúšky elektrických spotrebičov
STN EN 60730-1 (36 1950): 2003 Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN IEC 60891 (36 4601): 2022 Fotovoltické súčiastky. Postupy pri korekcii nameraných I-V charakteristík na teplotu a intenzitu ožiarenia