Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN IEC 61293 (33 0150): 2021 Označovanie elektrických zariadení menovitými údajmi vťahujúcimi sa na elektrické napájanie. Požiadavky na bezpečnosť
STN EN 60445 (33 0160): 2018 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov
STN 33 2000-5-557 (33 2000): 2017 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-557: Výber a stavba elektrických zariadení. Pomocné obvody
STN EN 50123-6 (34 1560): 2004 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 6: Rozvádzače jednosmerného prúdu
STN 34 3103 (34 3103): 1967 Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch
STN EN 61439-1 (35 7107): 2012 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Všeobecné pravidlá
STN EN 61439-2 (35 7107): 2012 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 2: Výkonové (priemyselné) rozvádzače
STN EN 61439-3 (35 7107): 2012 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 3: Rozvodnice určené na obsluhu laikmi (DBO)
STN EN 61439-4 (35 7107): 2013 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 4: Osobitné požiadavky na staveniskové rozvádzače (ACS)
STN EN 61439-5 (35 7107): 2016 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 5: Rozvádzače na rozvod energie vo verejných sieťach
STN EN 61439-6 (35 7107): 2013 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 6: Kryté prípojnicové rozvody
STN EN IEC 61439-1 (35 7107): 2023 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Všeobecné pravidlá
STN EN IEC 61439-2 (35 7107): 2022 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 2: Výkonové (priemyselné) rozvádzače
STN EN IEC 61439-2 zrušená (35 7107): 2021 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 2: Výkonové (priemyselné) rozvádzače
STN EN IEC 61439-7 (35 7107): 2021 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 7: Rozvádzače na osobitné aplikácie ako maríny, kempingy, trhoviská, nabíjacie stanice elektrických vozidiel
STN EN 50274 (35 7108): 2003 Nízkonapäťové rozvádzače. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Ochrana proti neúmyselnému priamemu dotyku s nebezpečnými živými časticami
STN EN 62208 (35 7110): 2012 Prázdne skrine na nízkonapäťové rozvádzače. Všeobecné požiadavky
STN EN 61921 (35 8224): 2004 Výkonové kondenzátory. Nízkonapäťová zostava na korekciu účinníka
STN EN 60670-24 (37 0100): 2014 Škatule a úplné kryty na elektrické príslušenstvá pre domácnosť a na podobné pevné elektrické inštalácie. Časť 24: Osobitné požiadavky na úplné kryty zapuzdrených ochranných zariadení a iných elektric
STN EN 62444 (37 0180): 2014 Káblové vývodky pre elektrické inštalácie
STN 92 1101-2 (92 1101): 2013 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače
STN 92 1101-4 (92 1101): 2014 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 4: Skrine s požiarnou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače