Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN 33 2000-4-43 (33 2000): 2010 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom
STN 33 2000-4-473 (33 2000): 1995 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom
STN 33 2000-5-54 (33 2000): 2012 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče
STN CLC/TR 50480 (33 2000): 2011 Stanovenie prierezu vodičov a výber ochranných prístrojov
STN 33 2160 (33 2160): 1993 Elektrotechnické predpisy. Predpisy na ochranu oznamovacích vedení a zariadení pred nebezpečnými vplyvmi trojfázových vedení VN, VVN a ZVN
STN EN 60909-0 (33 3020): 2016 Skratové prúdy v trojfázových sústavách striedavého prúdu. Časť 0: Výpočet prúdov
STN EN 60909-3 (33 3020): 2010 Skratové prúdy v trojfázových striedavých sústavách. Časť 3: Prúdy počas dvoch samostatných súčasných skratov medzi vodičom a zemou a čiastočné skratové prúdy tečúce cez zem
TNI IEC/TR 60909-1 (33 3020): 2000 Výpočet skratových prúdov v trojfázových striedavých sústavách. Časť 1: Súčinitele na výpočet skratových prúdov v trojfázových striedavých sústavách podľa IEC 60909
TNI IEC/TR 60909-2 (33 3020): 2000 Elektrické zariadenia. Údaje na výpočet skratových prúdov podľa IEC 60909:1988
STN EN 61660-1 (33 3025): 2002 Skratové prúdy v jednosmerných rozvodoch vlastnej spotreby v elektrárňach a rozvodniach. Časť 1: Výpočet skratových prúdov
STN EN 61660-2 (33 3025): 2002 Skratové prúdy v jednosmerných rozvodoch vlastnej spotreby v elektrárňach a rozvodniach. Časť 2: Výpočet účinkov
TNI IEC/TR 61660-3 (33 3025): 2003 Skratové prúdy v jednosmerných rozvodoch vlastnej spotreby v elektrárňach a rozvodniach. Časť 3: Príklady výpočtov
STN EN 60865-1 (33 3040): 2012 Skratové prúdy. Výpočet účinkov. Časť 1: Definície a výpočtové metódy
STN 33 3051 (33 3051): 1992 Ochrany elektrických strojov a rozvodných zariadení
STN EN 50633 (34 1509): 2017 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Princípy ochrany elektrických trakčných sietí striedavého a jednosmerného prúdu
STN EN 61869-1 (35 1309): 2010 Prístrojové transformátory. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 61869-2 (35 1309): 2013 Prístrojové transformátory. Časť 2: Dodatočné požiadavky na transformátory prúdu
STN EN 61869-3 (35 1309): 2012 Prístrojové transformátory. Časť 3: Osobitné požiadavky na indukčné transformátory napätia
STN EN 61869-4 (35 1309): 2015 Prístrojové transformátory. Časť 4: Dopĺňajúce požiadavky na kombinované transformátory
STN EN 61869-5 (35 1309): 2012 Prístrojové transformátory. Časť 5: Dodatočné požiadavky na kapacitné transformátory napätia. Norma na výrobky
STN EN 61869-6 (35 1309): 2017 Prístrojové transformátory. Časť 6: Dopĺňajúce všeobecné požiadavky na nízko výkonové prístrojové transformátory
STN EN IEC 61869-10 (35 1309): 2019 Prístrojové transformátory. Časť 10: Dopĺňajúce požiadavky na pasívne nízkovýkonové transformátory prúdu
STN EN IEC 61869-11 (35 1309): 2019 Prístrojové transformátory. Časť 11: Dopĺňajúce požiadavky na pasívne nízkovýkonové transformátory napätia
STN EN IEC 61869-14 (35 1309): 2019 Prístrojové transformátory. Časť 14: Dopĺňajúce požiadavky na transformátory jednosmerného prúdu
STN EN IEC 61869-15 (35 1309): 2019 Prístrojové transformátory. Časť 15: Dopĺňajúce požiadavky na transformátory jednosmerného napätia
STN EN IEC 61869-9 (35 1309): 2019 Prístrojové transformátory. Časť 9: Digitálne rozhranie pre prístrojové transformátory
STN EN 60255-1 (35 3410): 2010 Meracie relé a ochranné zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 60255-121 (35 3410): 2015 Meracie relé a ochranné zariadenia. Časť 121: Funkčné požiadavky na dištančnú ochranu
STN EN 60255-127 (35 3410): 2014 Meracie relé a ochranné zariadenie. Časť 127: Funkčné požiadavky na prepäťovú/podpäťovú ochranu
STN EN 60255-149 (35 3410): 2014 Meracie relé a ochranné zariadenia. Časť 149: Funkčné požiadavky na tepelné elektrické relé
STN EN 60255-151 (35 3410): 2010 Meracie relé a ochranné zariadenia. Časť 151: Funkčné požiadavky na nadprúdovú/podprúdovú ochranu
STN EN 62606 (35 4188): 2014 Všeobecné požiadavky na prístroje detegujúce poruchu s oblúkom
STN EN 61557-12 (35 6230): 2009 Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov
STN 38 1754 (38 1754): 1974 Dimenzovanie elektrického zariadenia podľa účinku skratových prúdov