Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN IEC 60050-436 (33 0050): 1999 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 436: Výkonové kondenzátory
STN 33 3080 (33 3080): 1978 Elektrotechnické predpisy. Kompenzácia indukčného výkonu statickými kondenzátormi
STN EN 61000-2-4 (33 3432): 2003 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 2-4: Prostredie. Úrovne kompatibility nízkofrekvenčných rušení šírených vedením v priemyselných podnikoch
STN EN 61000-3-3 (33 3432): 2014 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-3: Medze. Obmedzenie zmien napätia, kolísania napätia a blikania vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým fázovým prúdom
STN EN IEC 62271-109 (35 4220): 2019 Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 109: Premosťovacie spínače sériových kondenzátorov na striedavý prúd
STN EN 60831-1 (35 8202): 2014 Paralelné výkonové kondenzátory samozotaviteľného typu pre siete striedavého napätia s menovitým napätím do 1 000 V vrátane. Časť 1: Všeobecne. Zhotovenie, skúšanie a dimenzovanie. Požiadavky na bezpe
STN EN 60831-2 (35 8202): 2014 Paralelné výkonové kondenzátory samozotaviteľného typu pre siete striedavého napätia s menovitým napätím do 1 000 V vrátane. Časť 2: Skúška starnutia, skúška samozotavenia a deštrukčná skúška
STN EN 60871-1 (35 8207): 2015 Paralelné kondenzátory pre striedavé výkonové systémy s menovitým napätím vyšším než 1 000 V. Časť 1: Všeobecne
STN EN 61921 (35 8224): 2004 Výkonové kondenzátory. Nízkonapäťová zostava na korekciu účinníka
STN EN 60384-14 (35 8282): 2013 Nepremenné kondenzátory na použitie v elektronických zariadeniach. Časť 14: Čiastková špecifikácia. Nepremenné kondenzátory na potlačenie elektromagnetického rušenia a pripojenie na rozvodnú sieť
STN EN 60384-14-2 (35 8282): 2017 Nepremenné kondenzátory na použitie v elektronických zariadeniach. Časť 14-2: Vzorová predmetová špecifikácia. Nepremenné kondenzátory na potlačenie elektromagnetického rušenia a pripojenie na rozvodn