Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 179 (16 6020): 2008 Stavebné kovanie. Núdzové východové uzávery ovládané kľučkou alebo tlačidlom, na použitie v únikových cestách. Požiadavky a skúšobné metódy
STN EN 1125 (16 6021): 2008 Stavebné kovanie. Panikové východové uzávery ovládané horizontálnym držadlom. Požiadavky a skúšobné metódy
STN 33 0050-605 (33 0050): 1995 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 605: Výroba, prenos a rozvod elektrickej energie. Elektrické stanice
STN 33 2000-4-444 (33 2000): 2011 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-444: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými prepätiami a elektromagnetickým rušením
STN 33 2000-7-729 (33 2000): 2010 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-729: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Chodby na obsluhu alebo údržbu
STN EN 61936-1 (33 3201): 2011 Silnoprúdové inštalácie na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV. Časť 1: Spoločné pravidlá
STN EN IEC 61936-1 (33 3201): 2021 Silnoprúdové inštalácie na striedavé napätie prevyšujúce 1 kV a jednosmerné napätie prevyšujúce 1,5 kV. Časť 1: Striedavé napätie
STN EN 50123-7-1 (34 1560): 2004 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 7-1: Meracie, ovládacie a ochranné zariadenia na osobitné použitie v trakčných systémoch jednosmerného prúdu. Návod n
STN EN 50123-7-2 (34 1560): 2004 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 7-2: Meracie, ovládacie a ochranné zariadenia na osobitné použitie v trakčných systémoch jednosmerného prúdu. Oddeľov
STN EN 50123-7-3 (34 1560): 2004 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Spínacie zariadenia jednosmerného prúdu. Časť 7-3: Meracie, ovládacie a ochranné zariadenia na osobitné použitie v trakčných systémoch jednosmerného prúdu. Oddeľov
STN 34 3104 (34 3104): 1967 Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v elektrických prevádzkarňach
STN EN 60137 (34 8000): 2018 Izolačné priechodky na striedavé napätie nad 1 000 V
STN EN IEC/IEEE 65700-19-03 (34 8060): 2019 Priechodky na použitie pri jednosmernom napätí
STN EN 50180-1 (34 8153): 2016 Priechodky nad 1 kV do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pre transformátory plnené kvapalinou. Časť 1: Všeobecné požiadavky na priechodky
STN EN 50180-2 (34 8153): 2016 Priechodky nad 1 kV do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pre transformátory plnené kvapalinou. Časť 2: Požiadavky na súčasti priechodky
STN EN 50180-3 (34 8153): 2016 Priechodky nad 1 kV do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pre transformátory plnené kvapalinou. Časť 3: Požiadavky na upevnenie priechodky
STN EN 50181 (34 8153): 2011 Zásuvné priechodky nad 1 kV do 52 kV a od 250 A do 2,50 kA pre iné zariadenia ako transformátory plnené kvapalinou
STN EN 50387 (34 8157): 2003 Prípojnicové priechodky do 1 kV a od 1,25 kA do 5 kA pre transformátory plnené kvapalinou
STN EN 50243 (34 8158): 2002 Vonkajšie priechodky na 24 kV a 36 kV a 8 kA pre transformátory plnené kvapalinou
STN EN 50336 (34 8158): 2003 Priechodky na transformátory a tlmivky s káblovými skriňami na napätie neprevyšujúce 36 kV
STN EN 62271-202 (35 4220): 2017 Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 202: Blokové transformovne vysokého/nízkeho napätia
STN EN 61111 (35 9733): 2010 Práce pod napätím. Elektroizolačné koberce
STN EN 50085-2-4 (37 0010): 2010 Elektroinštalačné úložné kanály a elektroinštalačné uzavreté žľaby. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na prevádzkové nosníky a prevádzkové konzoly
STN 38 1981 (38 1981): 1974 Ochranné a pracovné pomôcky pre elektrické stanice
STN 42 5570 (42 5570): 1969 Tyče prierezu U z ocelí tried 10 a 11 valcované za tepla. Rozmery