Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN 03 8005 (03 8005): 1993 Ochrana pred koróziou. Názvoslovie protikoróznej ochrany podzemných úložných zariadení
STN EN ISO 15257 (03 8310): 2018 Katódová ochrana. Úrovne spôsobilosti pracovníkov v katódovej ochrane. Základy certifikačnej schémy (ISO 15257: 2017)
STN EN 12068 (03 8333): 2001 Katodická ochrana. Vonkajšie organické povlaky na ochranu proti korózii v zemi alebo vo vode uložených oceľových potrubí a používané pri pôsobení katodickej ochrany. Páskové a zmršťovacie materiály
STN 03 8372 (03 8372): 1977 Zásady ochrany proti korózii nelíniových zariadení uložených v zemi alebo vo vode
STN 03 8376 (03 8376): 1976 Zásady stavby oceľových potrubí uložených v zemi. Kontrolné meranie z hľadiska ochrany proti korózii
STN EN 12954 (03 8378): 2020 Všeobecné zásady katódovej ochrany kovových konštrukcií uložených na pevnine v pôde alebo vo vode
STN EN 50122-1 (34 1505): 2011 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 1: Ochranné opatrenia proti zásahu elektrickým prúdom
STN EN 50122-2 (34 1505): 2011 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 2: Opatrenia proti účinkom blúdivých prúdov vytváraných trakčnými sieťami jednosmerného prúdu
STN EN 50122-3 (34 1505): 2011 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 3: Vzájomné pôsobenie trakčných sietí striedavého a jednosmerného prúdu
STN EN 50162 (34 1507): 2008 Ochrana proti korózii bludným prúdom z jednosmerných prúdových sústav
STN EN 50443 (34 1508): 2012 Účinky elektromagnetickej interferencie spôsobenej vysokonapäťovými elektrickými trakčnými sieťami striedavého prúdu a/alebo vysokonapäťovými napájacími sieťami striedavého prúdu na potrubia
STN 37 5711 (37 5711): 1998 Križovanie káblov so železničnými dráhami
STN 73 0081 (73 0081): 1985 Ochrana proti korózii v stavebníctve. Všeobecné ustanovenia