Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN ISO 11844-1 (03 8177): 2020 Korózia kovov a zliatin. Klasifikácia korozívnosti vnútorných priestorov s nízkou koróznou agresivitou. Časť 1: Stanovenie a hodnotenie korozívnosti vo vnútorných priestoroch (ISO 11844-1: 2020)
STN EN ISO 11844-2 (03 8177): 2020 Korózia kovov a zliatin. Klasifikácia korozívnosti vnútorných priestorov s nízkou koróznou agresivitou. Časť 2: Hodnotenie korózneho ataku vo vnútorných priestoroch (ISO 11844-2: 2020)
STN EN ISO 11844-3 (03 8177): 2020 Korózia kovov a zliatin. Klasifikácia korozívnosti vnútorných priestorov s nízkou koróznou agresivitou. Časť 3: Meranie parametrov prostredia ovplyvňujúcich koróznu agresivitu vnútorných priestorov (I
STN EN ISO 9223 (03 8202): 2012 Korózia kovov a zliatin. Korózna agresivita atmosfér. Klasifikácia, stanovenie a odhad (ISO 9223: 2012)
STN EN 60721-1+A2 (03 8900): 1999 Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 1: Parametre prostredia a stupne ich prísnosti (Obsahuje Zmenu A2)
STN EN 60721-2-1 (03 8900): 2014 Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 2-1: Podmienky vyskytujúce sa v prírode. Teplota a vlhkosť
STN EN IEC 60721-2-4 (03 8900): 2019 Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 2-4: Podmienky vyskytujúce sa v prírode. Slnečné žiarenie a teplota
STN EN IEC 60721-3-0 (03 8900): 2020 Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3-0: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a ich stupňov prísnosti. Úvod
STN EN IEC 60721-3-3 (03 8900): 2020 Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3-3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a stupňov ich prísnosti. Stacionárne použitie na miestach chránených proti poveternostným vplyvom
STN EN IEC 60721-3-4 (03 8900): 2020 Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3-4: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a stupňov ich prísnosti. Stacionárne použitie na miestach nechránených proti poveternostným vplyvom
STN EN 60529 (33 0330): 1993 Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód)
STN EN 62262 (33 0330): 2001 Stupne ochrany elektrických zariadení proti vonkajším mechanickým nárazom krytmi (kód IK)
STN 33 0340 (33 0340): 1987 Elektrotechnické predpisy. Ochranné kryty elektrických zariadení a predmetov
STN 33 2000-5-51 (33 2000): 2010 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá
STN EN 61140 (33 2010): 2018 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia
STN 33 2160 (33 2160): 1993 Elektrotechnické predpisy. Predpisy na ochranu oznamovacích vedení a zariadení pred nebezpečnými vplyvmi trojfázových vedení VN, VVN a ZVN
STN EN IEC 60079-10-1 (33 2320): 2022 Výbušné atmosféry. Časť 10-1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry
STN EN 50130-5 (33 4590): 2012 Poplachové systémy. Časť 5: Skúšobné metódy vplyvu prostredia
STN EN 50131-1 (33 4591): 2007 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy. Časť 1: Požiadavky na systém
STN EN 61772 (35 6618): 2013 Jadrové elektrárne. Dozorne. Používanie vizuálnych zobrazovacích jednotiek (VDU)
STN EN 50173-1 (36 7253): 2020 Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 50491-2 (36 8055): 2010 Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 2: Podmienky prostredia
STN EN ISO 12944-1 (67 3110): 2019 Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami. Časť 1: Všeobecné zásady (ISO 12944-1: 2017)
STN EN ISO 12944-2 (67 3110): 2019 Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými náterovými systémami. Časť 2: Klasifikácia vonkajšieho prostredia (ISO 12944-2: 2017)
STN EN 1991-1-3 (73 0035): 2007 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia snehom
STN EN 1991-1-4 (73 0035): 2007 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie vetrom
STN EN 1991-1-5 (73 0035): 2008 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-5: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia účinkami teploty
STN EN 15757 (76 0501): 2010 Konzervovanie kultúrneho majetku. Požiadavky na teplotu a relatívnu vlhkosť na obmedzenie mechanického poškodenia v organických hygroskopických materiáloch spôsobeného podnebím
STN EN 300 019-1-0 V2.1.2 (87 0019): 2004 Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 1-0: Klasifikácia podmienok vplyvu prostredia. Úvod
STN EN 300 019-1-3 V2.4.1 (87 0019): 2014 Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 1-3: Klasifikácia podmienok vplyvu prostredia. Stacionárne použitie na miestach c
STN EN 300 019-1-4 V2.2.1 (87 0019): 2014 Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 1-4: Klasifikácia podmienok vplyvu prostredia. Stacionárne použitie na miestach n
STN EN 300 019-2-3 V2.5.1 (87 0019): 2021 Environmentálne inžinierstvo (EE). Podmienky prostredia a skúšky vplyvu prostredia na telekomunikačné zariadenia. Časť 2-3: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Stacionárne použitie na miestach chrá