Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 62491 (01 3381): 2009 Priemyselné systémy, inštalácie a zariadenia a priemyselné výrobky. Označovanie káblov a žíl
STN EN IEC 60152 (01 3732): 2021 Identifikácia fázových vodičov trojfázových elektrických systémov prostredníctvom/pomocou hodinového uhla
STN EN 60445 (33 0160): 2018 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov
STN EN IEC 60757 (33 0175): 2021 Kódy na označovanie farieb
STN EN IEC 60071-1 (33 0400): 2020 Koordinácia izolácie. Časť 1: Definície, zásady a pravidlá
STN EN IEC 60071-2 (33 0400): 2020 Koordinácia izolácie. Časť 2: Pokyny na používanie
STN 33 2000-4-473 (33 2000): 1995 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom
STN 33 2000-5-51 (33 2000): 2010 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá
STN 33 2000-5-52 (33 2000): 2012 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody
TNI CLC/TR 50479 (33 2000): 2008 Príručka k elektrickým inštaláciam. Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody. Obmedzenie oteplenia na rozhraniach pripájacích miest
STN 33 2160 (33 2160): 1993 Elektrotechnické predpisy. Predpisy na ochranu oznamovacích vedení a zariadení pred nebezpečnými vplyvmi trojfázových vedení VN, VVN a ZVN
STN EN 50124-1 (33 3501): 2018 Dráhové aplikácie. Koordinácia izolácie. Časť 1: Základné požiadavky. Vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty pre všetky elektrické a elektronické zariadenia
STN 34 0350 (34 0350): 1964 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre pohyblivé káble a šnúry
STN 34 1050 (34 1050): 1970 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení
STN 34 3101 (34 3101): 1987 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických vedeniach
STN 34 7006-1 (34 7006): 2019 Skúšobné požiadavky na príslušenstvo silnoprúdových káblov na menovité napätie od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV. Časť 1: Príslušenstvo káblov s vytláčanou izoláciou
STN 34 7010-82 (34 7010): 2019 Elektrické káble. Doplňujúce skúšobné metódy
STN EN 50290-1-1 (34 7032): 2002 Oznamovacie káble. Časť 1-1: Všeobecne
STN EN 50290-1-2 (34 7032): 2005 Oznamovacie káble. Časť 1-2: Definície
STN EN 50290-4-1 (34 7032): 2015 Oznamovacie káble. Časť 4-1: Všeobecné úvahy o používaní káblov. Podmienky prostredia a bezpečnostné hľadiská
STN EN 50290-4-2 (34 7032): 2015 Oznamovacie káble. Časť 4-2: Všeobecné úvahy o používaní káblov. Návod na používanie
STN EN 50565-1 (34 7402): 2014 Elektrické káble. Návod na používanie káblov s menovitým napätím neprevyšujúcim 450/750 V. Časť 1: Všeobecné pokyny
STN EN 50565-2 (34 7402): 2014 Elektrické káble. Návod na používanie káblov s menovitým napätím neprevyšujúcim 450/750 V. Časť 2: Špecifické pokyny vzťahujúce sa na káble podľa EN 50525
STN 34 7409 (34 7409): 2021 Systém označovania káblov
STN EN 50525-1 (34 7410): 2012 Elektrické káble. Nízkonapäťové káble na menovité napätia do 450/750 V (Uo/U) vrátane. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN 34 7411 (34 7411): 2003 Označovanie žíl v kábloch a ohybných šnúrach
STN EN 61232 (34 7505): 2001 Oceľovo-hliníkové drôty pre elektrotechniku
STN 34 7604 (34 7604): 1976 Silové káble. Menovité napätia
STN 34 7605 (34 7605): 2017 Silnoprúdové káble s vytláčanou izoláciou a ich príslušenstvo na menovité napätia nad 36 kV (Um = 42 kV) do 150 kV (Um = 170 kV)
STN 34 7616 (34 7616): 2001 Mnohožilové a mnohopárové káble na inštaláciu nad a pod zemou
STN 34 7659 (34 7659): 2001 Káble pre distribučnú sústavu s menovitým napätím 0,6/1 kV
STN 34 7660-1 (34 7660): 2001 Silnoprúdové káble 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohňu so špeciálnou úpravou na použitie v elektrárňach. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN 34 7661 (34 7661): 2013 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Káble a vodiče
STN EN 61439-6 (35 7107): 2013 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 6: Kryté prípojnicové rozvody
STN EN 62561-4 (35 7605): 2018 Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 4: Požiadavky na príchytky vodičov
STN EN 60794-1-1 (35 9223): 2016 Optické káble. Časť 1-1: Kmeňová špecifikácia. Všeobecne
STN EN 60794-5 (35 9223): 2017 Optické káble. Časť 5: Rámcová špecifikácia. Mikrorúrková kabeláž na inštalovanie zafukovaním
STN EN 60728-11 (36 7211): 2017 Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 11: Bezpečnosť
STN EN 60728-6 (36 7211): 2011 Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 6: Optické zariadenia
STN EN 50174-1 (36 9071): 2018 Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov. Časť 1: Špecifikácia a zabezpečenie kvality inštalácie
TNI CLC/TR 50174-99-2 (36 9071): 2020 Informačná technika. Inštalácie káblových rozvodov. Časť 99-2: Ochrana pred elektrickým rušením a jeho potlačenie
STN EN 61386-1 (37 0000): 2009 Systémy elektroinštalačných rúrok na uloženie káblov. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 61386-21 (37 0000): 2004 Systémy elektroinštalačných rúrok na uloženie káblov. Časť 21: Osobitné požiadavky. Tuhé systémy elektroinštalačných rúrok
STN EN 61386-22 (37 0000): 2004 Systémy elektroinštalačných rúrok na uloženie káblov. Časť 22: Osobitné požiadavky. Ohybné systémy elektroinštalačných rúrok
STN EN 61386-23 (37 0000): 2004 Systémy elektroinštalačných rúrok na uloženie káblov. Časť 23: Osobitné požiadavky. Pružné systémy elektroinštalačných rúrok
STN EN 61386-25 (37 0000): 2012 Systémy elektroinštalačných rúrok na uloženie káblov. Časť 25: Osobitné požiadavky. Pripevňovacie zariadenia elektroinštalačných rúrok
STN EN 61537 (37 0002): 2007 Príslušenstvo káblov. Systémy káblových žľabov a systémy káblových roštov
STN EN 50085-1 (37 0010): 2006 Elektroinštalačné úložné kanály a elektroinštalačné uzavreté žľaby. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 50085-2-1 (37 0010): 2007 Elektroinštalačné úložné kanály a elektroinštalačné uzavreté žľaby. Časť 2-1: Elektroinštalačné úložné kanály a elektroinštalačné uzavreté žľaby určené na montáž na steny a stropy
STN EN 50085-2-2 (37 0010): 2009 Elektroinštalačné úložné kanály a elektroinštalačné uzavreté žľaby. Časť 2-2: Osobitné požiadavky na elektroinštalačné úložné kanály a elektroinštalačné uzavreté žľaby určené na montáž pod podlahu, na
STN EN 50085-2-3 (37 0010): 2010 Elektroinštalačné úložné kanály a elektroinštalačné uzavreté žľaby. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na elektroinštalačné úložné kanály so štrbinami určené na inštaláciu v skriniach
STN EN 50085-2-4 (37 0010): 2010 Elektroinštalačné úložné kanály a elektroinštalačné uzavreté žľaby. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na prevádzkové nosníky a prevádzkové konzoly
STN EN 60670-22 (37 0100): 2007 Škatule a úplné kryty na elektrické príslušenstvá pre domácnosť a na podobné pevné elektrické inštalácie. Časť 22: Osobitné požiadavky na elektroinštalačné škatule a úplné kryty
STN EN IEC 60670-1 (37 0100): 2021 Škatule a úplné kryty na elektrické príslušenstvá pre domácnosť a na podobné pevné elektrické inštalácie. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 62444 (37 0180): 2014 Káblové vývodky pre elektrické inštalácie
STN EN 61914 (37 0200): 2016 Káblové príchytky na elektrické inštalácie
STN EN IEC 62275 (37 0510): 2020 Systémy uloženia káblov. Káblové viazacie pásky na elektrické inštalácie
STN 37 0606 (37 0606): 1959 Mechanické spájanie vodičov. Mechanické spájanie hliníkových vodičov v elektrických zariadeniach
STN 37 0640 (37 0640): 1961 Mechanické spájanie vodičov. Spájanie holých hliníkových a medených plochých vodičov skrutkami
STN EN 60999-1 (37 0670): 2002 Spájacie zariadenia - Medené vodiče. Bezpečnostné požiadavky na skrutkové a bezskrutkové upínacie jednotky. Časť 1: Všeobecné požiadavky a osobitné požiadavky na upínacie jednotky na vodiče od 0,2 mm|
STN EN 60999-2 (37 0670): 2004 Spájacie zariadenia. Medené vodiče. Bezpečnostné požiadavky na skrutkové a bezskrutkové upínacie jednotky. Časť 2: Osobitné požiadavky na upínacie jednotky na vodiče nad 35 mm2 do 300 mm2 (vrátane)
STN 38 2156 (38 2156): 1987 Káblové kanály, šachty, mosty a priestory
STN 92 1101-1 (92 1101): 2013 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 1: Výrobky na upevnenie káblov a vodičov
STN 92 1101-2 (92 1101): 2013 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače
STN 92 1101-3 (92 1101): 2013 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 3: Výrobky na spájanie káblov a vodičov