Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN IEC 60050-466 (33 0050): 2003 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 466: Vonkajšie elektrické vedenia
STN 33 3300 (33 3300): 1983 Elektrotechnické predpisy. Stavba vonkajších silových vedení
STN EN 50341-1 (33 3300): 2013 Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Spoločné špecifikácie
STN EN 50341-2-23 (33 3300): 2017 Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-23: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre SLOVENSKO (založené na EN 50341-1: 2012)
STN EN 61773 (33 3305): 2001 Vonkajšie vedenia. Skúšanie základov podperných izolátorov
STN 33 3320 (33 3320): 2002 Elektrické prípojky
STN 34 0350 (34 0350): 1964 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre pohyblivé káble a šnúry
STN 34 2100 (34 2100): 1977 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre nadzemné oznamovacie vedenia
STN EN 62012-1 (34 7030): 2003 Mnohožilové a symetrické párové/štvorkové káble na digitálne komunikácie, používané v drsnom prostredí. Kmeňová špecifikácia
STN EN 50407-1 (34 7034): 2005 Mnohopárové káble používané v digitálnych prístupových telekomunikačných sieťach s vysokou bitovou rýchlosťou. Časť 1: Vonkajšie káble
STN EN 50182 (34 7506): 2001 Vodiče na vonkajšie vedenia. Vodiče z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov
STN 34 7614 (34 7614): 2001 Káble pre vonkajšie vedenia distribučnej sústavy s menovitým napätím U|idx(O)|/U (U|idx(m)|): 0,6/1(1,2) kV
STN EN 50618 (34 7620): 2015 Elektrické káble pre fotovoltické systémy
STN EN 61772 (35 6618): 2013 Jadrové elektrárne. Dozorne. Používanie vizuálnych zobrazovacích jednotiek (VDU)
STN EN 60794-3 (35 9223): 2015 Optické káble. Časť 3: Rámcová špecifikácia. Vonkajšie káble
STN EN 60794-3-12 (35 9223): 2013 Optické káble. Časť 3-12: Vonkajšie optické káble. Podrobná špecifikácia na telekomunikačné káble určené na uloženie do kanálov a priamo do zeme na použitie v káblových rozvodoch objektov
STN EN 62852 (36 4626): 2015 Konektory na jednosmerné aplikácie vo fotovoltických systémoch. Bezpečnostné požiadavky a skúšky
STN EN 50174-3 (36 9071): 2014 Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov. Časť 3: Plánovanie a postupy inštalácie mimo budov
STN EN 61386-24 (37 0000): 2011 Systémy elektroinštalačných rúrok na uloženie káblov. Časť 24: Osobitné požiadavky. Systémy elektroinštalačných rúrok zakopaných v zemi
STN 37 5711 (37 5711): 1998 Križovanie káblov so železničnými dráhami
STN 38 2153 (38 2153): 1957 Kladenie silových káblov v tvárniciach
STN 73 6005 (73 6005): 1985 Priestorová úprava vedení technického vybavenia
STN 73 6006 (73 6006): 1991 Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami
STN EN 12613 (73 6007): 2021 Vizuálne výstražné prostriedky z plastov na označovanie káblov a potrubí uložených v zemi
STN 73 6822 (73 6822): 1981 Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi
STN 73 7505 (73 7505): 1987 Kolektory a technické chodby pre združené trasy podzemných vedení