Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 298 (06 1805): 2013 Automatické riadiace systémy horákov a spotrebičov na plynné alebo kvapalné palivá
STN EN 676 (07 5802): 2021 Horáky na plynné palivá s ventilátorom
STN EN 378-1+A1 (14 0647): 2022 Chladiace systémy a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 1: Základné požiadavky, definície, klasifikácia a kritériá výberu
STN 33 2000-4-42 (33 2000): 2012 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla
STN 33 2312 (33 2312): 2013 Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia v tuhých horľavých materiáloch a na nich
STN EN 60079-1 (33 2320): 2016 Výbušné atmosféry. Časť 1: Ochrana zariadení pevným uzáverom "d"
STN EN 60079-10-2 (33 2320): 2015 Výbušné atmosféry. Časť 10-2: Určovanie priestorov. Výbušné prachové atmosféry
STN EN 60079-11 (33 2320): 2012 Výbušné atmosféry. Časť 11: Ochrana zariadení iskrovou bezpečnosťou „i“
STN EN 60079-13 (33 2320): 2018 Výbušné atmosféry. Časť 13: Zariadenia chránené priestormi s vnútorným pretlakom "p" a priestormi s umelým vetraním "v"
STN EN 60079-14 (33 2320): 2016 Výbušné atmosféry. Časť 14: Návrh, výber a montáž elektrických inštalácií
STN EN 60079-17 (33 2320): 2015 Výbušné atmosféry. Časť 17: Revízia a údržba elektrických inštalácií
STN EN 60079-18 (33 2320): 2015 Výbušné atmosféry. Časť 18: Ochrana zariadení zapuzdrením "m"
STN EN 60079-2 (33 2320): 2015 Výbušné atmosféry. Časť 2: Ochrana zariadenia krytom s vnútorným pretlakom "p"
STN EN 60079-25 (33 2320): 2011 Výbušné atmosféry. Časť 25: Iskrovo bezpečné elektrické systémy
STN EN 60079-26 (33 2320): 2016 Výbušné atmosféry. Časť 26: Zariadenia s úrovňou ochrany (EPL) Ga
STN EN 60079-27 (33 2320): 2009 Výbušné atmosféry. Časť 27: Koncepcia iskrovo bezpečnej prevádzkovej zbernice (FISCO)
STN EN 60079-28 (33 2320): 2016 Výbušné atmosféry. Časť 28: Ochrana zariadení a prenosových systémov pracujúcich s optickým žiarením
STN EN 60079-29-1 (33 2320): 2017 Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov
STN EN 60079-29-2 (33 2320): 2015 Výbušné atmosféry. Časť 29-2: Detektory plynu. Výber, inštalácia, používanie a údržba detektorov horľavých plynov a kyslíka
STN EN 60079-29-3 (33 2320): 2014 Výbušné atmosféry. Časť 29-3: Detektory plynu. Návod na funkčnú bezpečnosť stacionárnych systémov detekcie plynov
STN EN 60079-29-4 (33 2320): 2010 Výbušné atmosféry. Časť 29-4: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov s otvorenou cestou
STN EN 60079-30-1 (33 2320): 2017 Výbušné atmosféry. Časť 30-1: Elektrické odporové sprievodné ohrevy. Všeobecné požiadavky a požiadavky na skúšanie
STN EN 60079-30-2 (33 2320): 2018 Výbušné atmosféry. Časť 30-2: Elektrické odporové sprievodné ohrevy. Návod na postup pri navrhovaní, inštalácii a údržbe
STN EN 60079-31 (33 2320): 2016 Výbušné atmosféry. Časť 31: Ochrana zariadení pred vznietením prachu krytom „t“
STN EN 60079-5 (33 2320): 2015 Výbušné atmosféry. Časť 5: Ochrana zariadení pieskovým uzáverom "q"
STN EN 60079-6 (33 2320): 2016 Výbušné atmosféry. Časť 6: Ochrana zariadení kvapalinovým uzáverom „o“
STN EN 60079-7 (33 2320): 2016 Výbušné atmosféry. Časť 7: Ochrana zariadení zvýšenou bezpečnosťou „e“
STN EN IEC 60079-0 (33 2320): 2019 Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky
STN EN IEC 60079-10-1 (33 2320): 2022 Výbušné atmosféry. Časť 10-1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry
STN EN IEC 60079-15 (33 2320): 2019 Výbušné atmosféry. Časť 15: Ochrana zariadení druhom ochrany "n"
STN EN IEC 60079-19 (33 2320): 2021 Výbušné atmosféry. Časť 19: Oprava, podrobná prehliadka a obnova zariadení
STN EN IEC 60079-19 (33 2320): 2021 Výbušné atmosféry. Časť 19: Oprava, podrobná prehliadka a obnova zariadení
STN P CLC IEC/TS 60079-39 (33 2320): 2019 Výbušné atmosféry. Časť 39: Iskrovo bezpečné systémy s elektronicky riadeným obmedzením trvania iskrenia
TNI CLC/TR 60079-32-1 (33 2320): 2019 Výbušné atmosféry. Časť 32-1: Elektrostatické ohrozenia. Návod
STN EN 61241-17 (33 2330): 2006 Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 17: Prehliadka a údržba elektrických inštalácií v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (okrem baní)
STN 33 2340 (33 2340): 1979 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v prostrediach s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín
STN EN 50104 (37 8330): 2020 Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné metódy
STN EN ISO/IEC 80079-20-1 (38 9630): 2020 Výbušné atmosféry. Časť 20-1: Vlastnosti látok na klasifikovanie plynov a pár. Skúšobné metódy a údaje (ISO/IEC 80079-20-1: 2017, vrátane Cor. 1: 2018)
STN EN 15794 (38 9685): 2010 Stanovenie bodov výbušnosti horľavých kvapalín
STN EN 1127-1 (38 9700): 2019 Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Časť 1: Základné pojmy a metodika
STN EN 1127-2 (38 9700): 2014 Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Časť 2: Základné termíny a metodika pre baníctvo
STN EN 1839 (38 9722): 2017 Stanovenie medzí výbušnosti plynov a pár a stanovenie medznej koncentrácie kyslíka (MKK) pre horľavé plyny a pary
STN EN 12779 (49 6132): 2016 Bezpečnosť drevárskych strojov. Odsávacie systémy triesky a prachu s pevnou inštaláciou. Bezpečnostné požiadavky
STN 65 0201 (65 0201): 1991 Horľavé kvapaliny. Prevádzky a sklady
STN EN 16985 (82 4004): 2021 Striekacie kabíny na organické náterové látky. Bezpečnostné požiadavky
STN EN 12581+A1 (82 4009): 2010 Lakovne. Zariadenia na nanášanie a elektrolytické vylučovanie organických kvapalných náterových látok. Bezpečnostné požiadavky (Konsolidovaný text)
STN 92 0800 (92 0800): 2002 Požiarna bezpečnosť stavieb. Horľavé kvapaliny