Normy

Výpis vybraných noriem. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 1205 noriem)
STN ISO 37000 (01 0109): 2024 Spravovanie organizácií. Usmernenie
STN 01 0115 (01 0115): 2022 Terminológia v metrológii
STN 01 0116 (01 0116): 2022 Terminológia v legálnej metrológii
STN 01 0169 (01 0169): 1989 Skratky slov v bibliografickom zázname dokumentu
STN ISO 2145 (01 0184): 1997 Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov
STN ISO 690 (01 0197): 2022 Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie
STN P ISO/TS 10020 (01 0305): 2024 Systémy manažérstva kvality. Manažérstvo organizačných zmien. Procesy
STN EN ISO 9001 (01 0320): 2016 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015)
STN ISO 10006 (01 0325): 2019 Manažérstvo kvality. Návod na manažérstvo kvality v projektoch
STN EN 80000-6 (01 1301): 2009 Veličiny a jednotky. Časť 6: Elektromagnetizmus
STN EN ISO 80000-10 (01 1301): 2022 Veličiny a jednotky. Časť 10: Atómová a jadrová fyzika (ISO 80000-10: 2019)
STN EN ISO 10209 (01 3101): 2022 Technická dokumentácia výrobku. Slovník. Termíny vzťahujúce sa na technické výkresy, definície výrobkov a súvisiacu dokumentáciu (ISO 10209: 2022)
STN EN ISO 13567-1 (01 3104): 2018 Technická dokumentácia výrobku. Organizácia a pomenovanie hladín pre CAD. Časť 1: Prehľad a princípy (ISO 13567-1: 2017)
STN EN ISO 13567-2 (01 3104): 2018 Technická dokumentácia výrobku. Organizácia a pomenovanie hladín pre CAD. Časť 2: Pojmy, formát a kódy používané v stavebnej dokumentácii (ISO 13567-2: 2017)
STN EN ISO 5457 (01 3110): 2000 Technická dokumentácia výrobku. Formáty a úprava výkresových listov (ISO 5457:1999)
STN EN ISO 5455 (01 3112): 1997 Technické výkresy. Mierky
STN EN ISO 3098-1 (01 3116): 2016 Technická dokumentácia výrobku. Písmo. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 3098-1: 2015)
STN EN ISO 3098-5 (01 3116): 1999 Technická dokumentácia výrobku. Písmo. Časť 5: Písmo CAD pre latinskú abecedu, číslice a značky (ISO 3098-5:1997)
STN EN ISO 128-1 (01 3121): 2020 Technická dokumentácia výrobku (TPD). Všeobecné zásady zobrazovania. Časť 1: Úvod a základné požiadavky (ISO 128-1: 2020)
STN ISO 7573 (01 3260): 2009 Technická dokumentácia výrobku. Súpisy položiek
STN EN 61082-1 (01 3380): 2015 Príprava dokumentov používaných v elektrotechnike. Časť 1: Pravidlá
STN EN 60848 (01 3381): 2013 GRAFCET - Jazyk na grafickú špecifikáciu funkčných blokových schém sekvenčného logického riadenia
STN EN 61175-1 (01 3381): 2016 Priemyselné systémy, inštalácie a zariadenia a priemyselné výrobky. Označovanie signálov. Časť 1: Základné pravidlá
STN EN 62491 (01 3381): 2009 Priemyselné systémy, inštalácie a zariadenia a priemyselné výrobky. Označovanie káblov a žíl
STN EN ISO 9431 (01 3401): 2001 Výkresy v stavebníctve. Plochy na výkresovom liste určené na kreslenie, text a titulný blok (ISO 9431:1990)
STN EN ISO 6284 (01 3407): 2024 Technická dokumentácia výrobku. Stavebná dokumentácia. Predpisovanie medzných odchýlok (ISO 6284: 2023)
STN 01 3410 (01 3410): 2020 Mapy veľkých mierok. Účelové mapy. Kreslenie a značky
STN EN ISO 4157-1 (01 3420): 2001 Výkresy pozemných stavieb. Systémy označovania. Časť 1: Budovy a ich časti (ISO 4157-1:1998)
STN EN ISO 4157-2 (01 3420): 2001 Výkresy pozemných stavieb. Systémy označovania. Časť 2: Názvy a čísla miestností (ISO 4157-2:1998)
STN EN ISO 4157-3 (01 3420): 2001 Výkresy pozemných stavieb. Systémy označovania. Časť 3: Evidenčné čísla miestností (ISO 4157-3:1998)
STN EN ISO 8560 (01 3434): 2019 Technické výkresy. Výkresy v stavebníctve. Zobrazovanie modulových rozmerov, čiar a sietí (ISO 8560: 2019)
STN EN ISO 7437 (01 3438): 2001 Technické výkresy. Výkresy pozemných stavieb. Základné pravidlá na kreslenie výkresov stavebných dielcov (ISO 7437:1990)
STN 01 3481 (01 3481): 1987 Výkresy stavebných konštrukcií. Výkresy betónových konštrukcií
STN EN ISO 3766 (01 3482): 2004 Výkresy v stavebníctve. Zjednodušené zobrazovanie výstuže betónových konštrukcií (ISO 3766: 2003)
STN EN 82045-1 (01 3701): 2003 Spravovanie dokumentov. Časť 1: Zásady a metódy
STN EN 82045-2 (01 3701): 2005 Spravovanie dokumentov. Časť 2: Metadátové prvky a referenčné modely informácií
STN EN 81346-1 (01 3710): 2010 Priemyselné systémy, inštalácie a zariadenia a priemyselné výrobky. Zásady štrukturalizácie a referenčné označovanie. Časť 1: Základné pravidlá
STN EN IEC 81346-2 (01 3710): 2020 Priemyselné systémy, inštalácie a zariadenia a priemyselné výrobky. Zásady štrukturalizácie a referenčné označovanie. Časť 2: Triedenie objektov a kódy tried
STN EN 62023 (01 3715): 2012 Štrukturalizácia technických informácií a dokumentácie
STN EN 62027 (01 3715): 2012 Príprava zoznamov objektov vrátane zoznamov súčastí
STN EN 61355-1 (01 3721): 2008 Klasifikácia a označovanie dokumentácie pre priemyselné celky, systémy a zariadenia. Časť 1: Pravidlá a tabuľky na klasifikáciu
STN EN 61666 (01 3730): 2011 Priemyselné systémy, inštalácie a zariadenia a priemyselné výrobky. Označovanie pripájacích miest vo vnútri systému
STN EN IEC 60152 (01 3732): 2021 Identifikácia fázových vodičov trojfázových elektrických systémov prostredníctvom/pomocou hodinového uhla
STN EN 62744 (01 3760): 2015 Zobrazenie stavov objektov pomocou grafických značiek
STN EN 81714-2 (01 3790): 2007 Návrh grafických značiek na použitie v technickej dokumentácii výrobkov. Časť 2: Špecifikácia grafických značiek v tvare vhodnom pre počítače vrátane grafických značiek pre referenčnú knižnicu a požiadavky na ich vzájomnú výmenu
STN EN 81714-3 (01 3790): 2002 Návrh grafických značiek na použitie v technickej dokumentácii výrobkov. Časť 3: Klasifikácia spájacích uzlov, sietí a ich kódovanie
STN EN ISO/IEC 17050-1 (01 5259): 2012 Posudzovanie zhody. Vyhlásenie dodávateľa o zhode. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO/IEC 17050-1:2004)
STN EN ISO/IEC 17050-2 (01 5259): 2005 Posudzovanie zhody. Vyhlásenie dodávateľa o zhode. Časť 2: Podporná dokumentácia (ISO/IEC 17050-2: 2004)
STN ISO 3864-1 (01 8012): 2013 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 1: Princípy návrhu na bezpečnostné značky a bezpečnostného označenia
STN ISO 3864-3 (01 8012): 2013 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 3: Princípy návrhu grafických znakov na používanie v bezpečnostných značkách
STN ISO 3864-4 (01 8012): 2013 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálov bezpečnostných značiek
STN EN ISO 81714-1 (01 8016): 2010 Tvorba grafických značiek na použitie v technickej dokumentácii výrobkov. Časť 1: Základné pravidlá (ISO 81714-1: 2010)
STN 03 8005 (03 8005): 1993 Ochrana pred koróziou. Názvoslovie protikoróznej ochrany podzemných úložných zariadení
STN EN ISO 11844-1 (03 8177): 2020 Korózia kovov a zliatin. Klasifikácia korozívnosti vnútorných priestorov s nízkou koróznou agresivitou. Časť 1: Stanovenie a hodnotenie korozívnosti vo vnútorných priestoroch (ISO 11844-1: 2020)
STN EN ISO 11844-2 (03 8177): 2020 Korózia kovov a zliatin. Klasifikácia korozívnosti vnútorných priestorov s nízkou koróznou agresivitou. Časť 2: Hodnotenie korózneho ataku vo vnútorných priestoroch (ISO 11844-2: 2020)
STN EN ISO 11844-3 (03 8177): 2020 Korózia kovov a zliatin. Klasifikácia korozívnosti vnútorných priestorov s nízkou koróznou agresivitou. Časť 3: Meranie parametrov prostredia ovplyvňujúcich koróznu agresivitu vnútorných priestorov (ISO 11844-3: 2020)
STN EN ISO 9223 (03 8202): 2012 Korózia kovov a zliatin. Korózna agresivita atmosfér. Klasifikácia, stanovenie a odhad (ISO 9223: 2012)
STN EN ISO 15257 (03 8310): 2018 Katódová ochrana. Úrovne spôsobilosti pracovníkov v katódovej ochrane. Základy certifikačnej schémy (ISO 15257: 2017)
STN EN 12068 (03 8333): 2001 Katodická ochrana. Vonkajšie organické povlaky na ochranu proti korózii v zemi alebo vo vode uložených oceľových potrubí a používané pri pôsobení katodickej ochrany. Páskové a zmršťovacie materiály
STN 03 8372 (03 8372): 1977 Zásady ochrany proti korózii nelíniových zariadení uložených v zemi alebo vo vode
STN 03 8376 (03 8376): 1976 Zásady stavby oceľových potrubí uložených v zemi. Kontrolné meranie z hľadiska ochrany proti korózii
STN EN 12954 (03 8378): 2020 Všeobecné zásady katódovej ochrany kovových konštrukcií uložených na pevnine v pôde alebo vo vode
STN EN 60721-1+A2 (03 8900): 1999 Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 1: Parametre prostredia a stupne ich prísnosti (Obsahuje Zmenu A2)
STN EN 60721-2-1 (03 8900): 2014 Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 2-1: Podmienky vyskytujúce sa v prírode. Teplota a vlhkosť
STN EN IEC 60721-2-4 (03 8900): 2019 Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 2-4: Podmienky vyskytujúce sa v prírode. Slnečné žiarenie a teplota
STN EN IEC 60721-3-0 (03 8900): 2020 Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3-0: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a ich stupňov prísnosti. Úvod
STN EN IEC 60721-3-3 (03 8900): 2020 Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3-3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a stupňov ich prísnosti. Stacionárne použitie na miestach chránených proti poveternostným vplyvom
STN EN IEC 60721-3-4 (03 8900): 2020 Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3-4: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a stupňov ich prísnosti. Stacionárne použitie na miestach nechránených proti poveternostným vplyvom
STN EN 60974-4 (05 2205): 2017 Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 4: Pravidelné prehliadky a skúšky
STN EN ISO 22829 (05 2677): 2018 Odporové zváranie. Usmerňovač na zváracie pištole s integrovaným transformátorom. Jednotky usmerňovačov na pracovnú frekvenciu 1000 Hz (ISO 22829: 2017)
STN EN 15459-1 (06 0004): 2019 Energetická hospodárnosť budov. Postupy ekonomického hodnotenia energetických systémov v budovách. Časť 1: Výpočtové postupy, modul M1-14
STN EN ISO 11855-8 (06 0245): 2024 Navrhovanie prostredia budov. Návrh, dimenzovanie, inštalácia a riadenie zabudovaných systémov sálavého vykurovania a chladenia. Časť 8: Elektrické vykurovacie systémy (ISO 11855-8: 2023)
STN EN 298 (06 1805): 2013 Automatické riadiace systémy horákov a spotrebičov na plynné alebo kvapalné palivá
STN EN 746-1+A1 (06 5011): 2010 Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky na priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie (Konsolidovaný text)
STN EN 676 (07 5802): 2021 Horáky na plynné palivá s ventilátorom
STN EN 45510-5-1 (08 0003): 2001 Predpisy na obstarávanie zariadení elektrární. Časť 5-1: Parné turbíny
STN EN 45510-5-2 (08 3001): 2001 Predpisy na obstarávanie zariadení elektrární. Časť 5-2: Plynové turbíny
STN EN 61116 (08 5017): 2002 Pravidlá voľby technologických zariadení malých vodných elektrární
STN EN 62270 (08 6501): 2005 Automatizácia vodných elektrární. Pokyny pre počítačom podporované riadenie
STN EN 45510-5-3 (08 7001): 2001 Predpisy na obstarávanie zariadení elektrární. Časť 5-3: Veterné turbíny
STN EN ISO 14644-1 (12 5301): 2016 Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Časť 1: Klasifikácia čistoty ovzdušia pomocou koncentrácie častíc (ISO 14644-1: 2015)
STN EN ISO 14644-14 (12 5301): 2017 Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Časť 14: Hodnotenie vhodnosti čistých priestorov pre zariadenia podľa koncentrácie častíc vo vzduchu (ISO 14644-14: 2016)
STN EN 378-1+A1 (14 0647): 2022 Chladiace systémy a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 1: Základné požiadavky, definície, klasifikácia a kritériá výberu
STN EN 378-3+A1 (14 0647): 2022 Chladiace systémy a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 3: Miesto inštalácie a ochrana osôb
STN EN 179 (16 6020): 2008 Stavebné kovanie. Núdzové východové uzávery ovládané kľučkou alebo tlačidlom, na použitie v únikových cestách. Požiadavky a skúšobné metódy
STN EN 1125 (16 6021): 2008 Stavebné kovanie. Panikové východové uzávery ovládané horizontálnym držadlom. Požiadavky a skúšobné metódy
STN ISO 3511-1 (18 0060): 1995 Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch. Označovanie. 1. časť: Základné značky
STN ISO 3511-2 (18 0061): 1995 Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch. Označovanie. 2. časť: Rozšírené základné značky
STN ISO 3511-4 (18 0063): 1995 Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch. Označovanie. 4. časť: Základné značky pre funkcie riadiacich počítačov a systémov so spoločne používaným zobrazením a riadením
STN EN 62337 (18 0104): 2012 Uvedenie elektrických, prístrojových a riadiacich systémov priemyselných procesov do prevádzky. Špecifické fázy a míľniky
STN EN 61511-1 (18 0303): 2017 Funkčná bezpečnosť. Systémy súvisiace s bezpečnosťou sektora priemyselných procesov. Časť 1: Štruktúra, definície, požiadavky na systém, hardvér a aplikačné programovanie
STN EN 62453-1 (18 4012): 2017 Špecifikácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi (FDT). Časť 1: Prehľad a návod
STN EN 62453-2 (18 4012): 2017 Špecifikácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi (FDT). Časť 2: Koncept a podrobný opis
STN EN 62453-301 (18 4012): 2010 Špecifikácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi (FDT). Časť 301: Integrácia komunikačného profilu - IEC 61784 CPF 1
STN EN 62453-302 (18 4012): 2018 Špecifikácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi (FDT). Časť 302: Integrácia komunikačného profilu – IEC 61784 CPF 2
STN EN 62453-303-2 (18 4012): 2010 Špecifikácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi (FDT). Časť 303-2: Integrácia komunikačného profilu - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 a CP 3/6
STN EN 62453-306 (18 4012): 2010 Špecifikácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi (FDT). Časť 306: Integrácia komunikačného profilu - IEC 61784 CPF 6
STN EN 62453-309 (18 4012): 2018 Špecifikácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi (FDT). Časť 309: Integrácia komunikačného profilu – IEC 61784 CPF 9
STN EN 62453-315 (18 4012): 2010 Špecifikácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi (FDT). Časť 315: Integrácia komunikačného profilu - IEC 61784 CPF 15