Predpisy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 110 záznamov)
404/2007 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o všeobecnej bezpečnosti výrobkov
250/2007 Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
294/1999 Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom