Predpisy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 110 záznamov)
35/1984 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
131/2010 Zákon o pohrebníctve
251/2012 Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
351/2011 Zákon o elektronických komunikáciách
513/2009 Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
516/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
656/2004 Zákon o energetike a o zmene niektorých zákonov
657/2004 Zákon o tepelnej energetike