Predpisy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 110 záznamov)
127/2016 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o elektromagnetickej kompatibilite
145/2016 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní meradiel na trhu
148/2016 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
229/2013 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 62/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní svetelných zdrojov pre domácnosť energetickým štítkom
331/2019 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite
404/2007 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o všeobecnej bezpečnosti výrobkov
436/2008 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia
13/2016 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o súbore údajov poskytovaných do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti, o zásadách a pravidlách monitorovacieho systému, o spôsobe monitorovania údajov a spracovaní informácií
550/2007 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou
133/2013 Zákon o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
294/1999 Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
529/2010 Zákon o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne)
56/2018 Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov