SEZ-KES Novinky

Veselé Vianoce a PF 2019

Veselé Vianoce a PF 2019 Vážení priatelia, ďakujeme Vám za Vašu priazeň, ktorú ste nám v priebehu roku 2018 návštevou našej stránky preukazovali. Zároveň Vám ďakujeme za Vašu účasť na nami organizovaných školeniach, seminároch a...

STN 33 2000-6 – požiadavky článku 6.4.4.4

Medzi elektrotechnickou verejnosťou vznikajú otázky akým spôsobom zabezpečiť plnenie požiadaviek článku 6.4.4.4 STN 33 2000-6:2018, podľa ktorého osoba alebo osoby zodpovedné za projektovanie, montáž a revízie inštalácie musia poskytnúť správu, ktorá zohľadňuje ich vlastnú zodpovednosť...

Týždeň vedy a techniky 2018

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Týždeň vedy a...

INŽINIERSKA CENA 2018

Hlavný zriaďovateľ Inžinierskej ceny: Slovenská komora stavebných inžinierov a zriaďovatelia: Slovenský zväz stavebných inžinierov, Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia VYHLASUJÚ 8. ROČNÍK INŽINIERSKEJ...