Prezídium SEZ-KES a naša odbočka v B. Bystrici Vás pozýva na odborný seminár zameraný  na: Elektrické zariadenia v priestoroch s výbušnou atmosférou podľa noriem radu STN EN 60079-…. Ospravedlňujeme sa za neskoré uverejnenie informácii o tomto seminári, čo bolo spôsobené tým, že seminár sme organizovali pre predom prihlásenú skupinu z našich odbočiek  v B. Bysrici a

Čítať viac

SEZ-KES v  júni a júli 2016 vydal pre elektrotechnikov nasledovné publikácie: Projektovanie elektrických inštalácií a elektrických zariadení, GAŠPAROVSKÝ, D., HANKO, T. Požiarna bezpečnosť stavieb nielen pre elektrotechnikov, 2. upravené a doplnené vydanie, GILIAN, F. DEKÁNEK, J. V  septembri 2016 pripravujeme 2. upravené a doplnené vydanie publikácie: Poznatky a skúsenosti z praxe pre elektrotechnikov, KIRSCHNER, M. Publikácia „Projektovanie elektrických

Čítať viac

Prezídium SEZ-KES Vás pozýva na odborný seminár zameraný  na: Praktické skúsenosti z revízií a praktické ukážky použitia meracích prístrojov pre revízie elektr. inštalácií, elektr. spotrebičov a náradia. Seminár  sa bude konať v nasledovných termínoch  mestách: 21. 9. 2016 – Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum; 22. 9. 2016 – Banská Bystrica, Kremnička 10, Spojená škola, Aula. Odborný

Čítať viac

SEZ-KES organizuje v priebehu 2. polroka 2016 v SR aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. (ďalej len „AOP“) v rozsahu 8 vyučovacích hodín. Plánované termíny AOP v 2. polroku 2016 sú nasledovné:  19. 10. 2016 – Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum;  20. 10. 2016 – Nitra – Dol. Krškany, Novozámocká 179, budova VÚSAPL,

Čítať viac

V  dňoch 7. – 9. 9. 2016 sa v Bratislave koná 20. Medzinárodný veľtrh zabezpečovacej techniky, informačnej bezpečnosti, požiarnej ochrany a záchranných systémov. Bližšie informácie najde na www.securitybratislava.sk.

V dňoch 6 a 7. 4. 2016 sa konala v Bratislave 44. konferencia elektrotechnikov Slovenska, ktorú organizoval SEZ-KES. Na konferencii sa zúčastnilo 206 účastníkov a 46 vystavovateľov. Vystavovatelia mali počas konania konferencie pripravené výstavky moderných elektrotechnických prvkov a zariadení, meracích prístrojov, pracovných pomôcok a ďalšie. Ako vystavovatelia na konferencii sa zúčastnili: ABB, s.r.o.; Aetron s.r.o.; B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o.;

Čítať viac