V dňoch 9 a 10. 11. 2016 sa konala v Porade 45. konferencia elektrotechnikov Slovenska, ktorú organizoval SEZ-KES. Na konferencii sa zúčastnilo 202 účastníkov a 40 vystavovateľov. Vystavovatelia mali počas konania konferencie pripravené výstavky moderných elektrotechnických prvkov a zariadení, meracích prístrojov, pracovných pomôcok a ďalšie. Ako vystavovatelia na konferencii sa zúčastnili: ABB, s.r.o., Aetron s.r.o.,

Čítať viac

SEZ-KES v  júni, júli a septembri 2016 vydal pre elektrotechnikov nasledovné publikácie: Projektovanie elektrických inštalácií a elektrických zariadení, GAŠPAROVSKÝ, D., HANKO, T. Požiarna bezpečnosť stavieb nielen pre elektrotechnikov, 2. upravené a doplnené vydanie, GILIAN, F. DEKÁNEK, J. Poznatky a skúsenosti z praxe pre elektrotechnikov, KIRSCHNER, M. Publikácia „Projektovanie elektrických inštalácií…“ je určená predovšetkým záujemcom o profesiu projektanta alebo

Čítať viac

Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska ponúka možnosť získania odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v nadväznosti na vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. pre kvalifikačné stupne:  1.    elektrotechnik – §21  2.   samostatný elektrotechnik – §22  3.   elektrotechnik pre riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky – §23 Osvedčenie je

Čítať viac

SEZ-KES organizuje v priebehu 4. štvrťroka 2016 v SR aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. (ďalej len „AOP“) v rozsahu 8 vyučovacích hodín. Plánované termíny AOP v 4. štvrťroku 2016 sú nasledovné:  19. 10. 2016 – Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum;  20. 10. 2016 – Nitra – Dol. Krškany, Novozámocká 179, budova VÚSAPL, a.s.;

Čítať viac

Rok 1996 sa zapísal do histórie Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska (ďalej len SEZ-KES) tým, že na valnom zhromaždení vo februári 1996 bola prijatá úloha, aby sa zakladali odbočky SEZ-KES v jednotlivých krajoch Slovenska. Túto úlohu sa v Nitre podarilo splniť za pomoci nadšencov z radov elektrotechnikov. Na ustanovujúcej schôdzi v roku 1996 vznikla regionálna odbočka aj

Čítať viac

V dňoch 6 a 7. 4. 2016 sa konala v Bratislave 44. konferencia elektrotechnikov Slovenska, ktorú organizoval SEZ-KES. Na konferencii sa zúčastnilo 206 účastníkov a 46 vystavovateľov. Vystavovatelia mali počas konania konferencie pripravené výstavky moderných elektrotechnických prvkov a zariadení, meracích prístrojov, pracovných pomôcok a ďalšie. Ako vystavovatelia na konferencii sa zúčastnili: ABB, s.r.o.; Aetron s.r.o.; B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o.;

Čítať viac