SEZ-KES Novinky

Školenia a skúšky odb. spôsobilosti s vydaním osvedčenia podľa zák. č. 124/2006 Z. z. a vyhl. č. 508/2009 Z.z. v roku 2018

Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska ponúka možnosť získania odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v nadväznosti na vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. pre kvalifikačné stupne:  1.   ...

Služba STN ONLINE 2018

Vážení užívatelia služby STN ONLINE, sympatizanti a členovia SEZ-KES, prezídium Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska ponúka svojim platiacim členom možnosť objednať si službu „Prístup STN ONLINE k vybraným STN“ aj v nasledujúcom...

25. výročie založenia Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska

V roku 2017 sme si pripomenuli 25. výročie založenia Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska. Slávnostné stretnutie sa uskutočnilo dňa 27. 9. 2017 v Pálffyho paláci v Bratislave za účasti pozvaných členov SEZ-KES a hostí. Fotografie...