SEZ-KES Novinky

Nová publikácia pre elektrotechnikov

SEZ-KES v  januári 2018 vydal pre elektrotechnikov nasledovnú publikáciu: ABC pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, 6. doplnené a upravené vydanie, GAŠPAROVSKÝ, D. V šiestom upravenom a doplnenom vydaní boli v prvom rade aktualizované požiadavky v zmysle platných...

2% 2016 – poďakovanie

Vážení darcovia, naši sympatizanti. Veľmi si ceníme Vašu pomoc a v mene SEZ-KES ďakujeme všetkým darcom, ktorí v roku 2016 darovali 2% z dane pre naše občianske združenie. Radi by sme touto cestou povedali,...

Služba STN ONLINE 2018

Vážení užívatelia služby STN ONLINE, sympatizanti a členovia SEZ-KES, prezídium Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska ponúka svojim platiacim členom možnosť objednať si službu „Prístup STN ONLINE k vybraným STN“ aj v nasledujúcom...