12/2016

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za december 2016.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN EN 60079-14/AC: 2016-12  (33 2320) Výbušné atmosféry. Časť 14: Návrh, výber a montáž elektrických inštalácií.
 • STN EN 60529/A2: 2016-12 (33 0330) Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód).
 • STN EN 61000-6-5: 2016-12 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-5: Všeobecné normy. Odolnosť zariadení používaných v prostredí elektrární a elektrických staníc.
 • STN EN 61000-6-7: 2016-12 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-7: Všeobecné normy. Požiadavky na odolnosť zariadení určených na plnenie funkcií v bezpečnostnom systéme (funkčná bezpečnosť) v priemyselných lokalitách.
 • STN EN 61936-1/A1: 2016-12 (33 3201) Silnoprúdové inštalácie na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV. Časť 1: Spoločné pravidlá.
 • STN EN 60556/A1: 2016-12  (34 5843) Gyromagnetické materiály určené na použitie pri mikrovlnných frekvenciách. Metódy merania vlastností.*)
 • STN EN 60335-2-15: 2016-12  (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-15: Osobitné požiadavky na spotrebiče na ohrievanie kvapalín.
 • STN EN 60335-2-3: 2016-12  (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na elektrické žehličky.
 • STN EN 60335-2-58/A2: 2016-12  (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-58: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické umývacie stroje.
 • STN EN 60601-1/A1: 2016-12  (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti.
 • STN EN 60601-1/A12: 2016-12  (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti.
 • STN EN 62702-1-1 (36 8405) Systém na archiváciu zvuku. Časť 1-1: DVD nosiče a migrácia údajov na dlhodobé skladovanie zvukových nahrávok.*)
 • STN EN 62760: 2016-12  (36 8260) Metóda zvukovej reprodukcie pre normalizovanú hladinu hlasitosti.*)
 • STN EN 62777: 2016-12  (36 8260) Metóda kvalitatívneho hodnotenia zvukových polí smerových reproduktorových sústav.*)
 • STN EN 62841-3-10: 2016-12  (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-10: Osobitné požiadavky na prenosné rozbrusovačky.
 • STN EN 62841-3-4: 2016-12  (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-4: Osobitné požiadavky na prenosné stolové brúsky.*)
 • STN EN 62841-3-9: 2016-12  (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-9: Osobitné požiadavky na prenosné pokosové píly.
 • STN 92 1101-2/Z1: 2016-12 (92 1101) Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače.
 • STN 92 1101-4/Z1: 2016-12 (92 1101) Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 4: Skrine s požiarnou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače.​
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2016-12“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ