Reklamačné podmienky

6. Reklamácia

6.1. Predmetom reklamácie podľa týchto Reklamačných podmienok môže byť tovar alebo služba zakúpená od predávajúceho.

6.2. Záručná doba na tovar je štandardne 24 mesiacov pre spotrebiteľa a 12 mesiacov pre podnikateľa. Pri poskytovaných službách môže byť záručná doba iná. Táto je ale vždy uvedená v licenčných podmienkach danej služby.

6.3. Záručné podmienky
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je bez chýb, že sa zhoduje s informáciami o tovare uvedenými na internetovej stránke www.sez-kes.sk. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby. Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúru) so všetkými potrebnými údajmi požadovanými platnými zákonmi pre uplatnenie záruky.

6.4. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy tovaru spôsobené výrobnou vadou, a to najmä použitím nevhodného materiálu, nedodržaním technológie alebo nevhodnou technológiou, prípadne nevhodným konštrukčným riešením.
Záruka sa nevzťahuje najmä na:
•    vady a poškodenia spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením alebo opotrebovaním
•    vady a poškodenia spôsobené znečistením v dôsledku zanedbania alebo nevhodnej údržby alebo ošetrovania
•    vady a poškodenia spôsobené používaním v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa,
•    vady a poškodenia spôsobené v dôsledku živelnej udalosti,
•    vady a poškodenia spôsobené násilným poškodením 
•    vady a poškodenia spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním zásad používania
•    vady a poškodenia, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel
•    vady a poškodenia, ktoré si kupujúci spôsobil sám, alebo ktoré boli spôsobené treťou osobou, alebo ktoré boli spôsobené iným nesprávnym zásahom.

6.5. Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení reklamovanej vady. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru, môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie predávajúcim.

6.6. Do záručnej doby sa nepočíta doba medzi dňom, kedy kupujúci v záručnej lehote uplatnil svoje právo zo zodpovednosti za vady a dňom, od ktorého si bol kupujúci povinný po skončení jeho opravy opravený tovar prevziať.

6.7. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba na tovar dátumom prevzatia nového tovaru, resp. dátumom, ktorý bol v protokole pre reklamáciu, resp. v inom relevantnom doklade o prevzatí reklamovaného tovaru do opravy, dohodnutý ako deň prevzatia reklamovaného tovaru po oprave, resp. v prípade skoršieho prevzatia, dňom prevzatia reklamovaného tovaru po oprave. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť.

6.8. Miesto a spôsob pre uplatnenie reklamácie:
Kupujúci môže uplatniť reklamáciu písomne a reklamovaný tovar doručiť (avšak nie na dobierku) na adresu: Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska, Radlinského 2801/28, 811 07 Bratislava. 
Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je predávajúcemu doručený riadne vyplnený formulár na reklamáciu spolu s reklamovaným tovarom, ktorý je kompletný, a dokladom o zaplatení kúpnej ceny a ak reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny.

6.9. Posúdenie reklamácie
Ihneď po uplatnení reklamácie je predávajúci povinný posúdiť oprávnenosť reklamácie a vydať kupujúcemu potvrdenie o jej uplatnení.
Ak kupujúci uplatní reklamáciu riadnym spôsobom, je predávajúci (alebo ním poverená osoba) povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Ak sa preverením reklamácie zistí, že reklamácia bola uplatnená riadnym spôsobom, včas, v záručnej dobe, Zákazník splní tiež ostatné podmienky vyžadované týmto Reklamačným poriadkom a reklamovaná vada je vadou, za ktorú zodpovedá predávajúci, má kupujúci práva uvedené v časti Spôsob vybavenia reklamácie.
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

6.10. Spôsoby vybavenia reklamácie tovaru
Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže ju predávajúci zamietnuť len na základe vyjadrenia znalca. Náklady spojené s odborným posúdením znalca znáša v plnom rozsahu predávajúci bez ohľadu na výsledok posúdenia.
Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od jeho kúpy a predávajúci ju zamietne, je predávajúci povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie,  náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného
posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas doby vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.
Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

6.11. Odstrániteľné vady
Ak je vada reklamovaného tovaru odstrániteľná, má kupujúci nárok žiadať:
     -    bezplatnú opravu, alebo
     -    výmenu tovaru (jeho súčasti)
len ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

6.12. Neodstrániteľné vady
Ak je vada reklamovaného tovaru neodstrániteľná a kupujúcemu bráni v riadnom
užívaní tovaru, má kupujúci nárok na:
     -    výmenu tovaru, alebo
     -    odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí, alebo
     -    primeranú zľavu z kúpnej ceny reklamovaného tovaru, ktorú zaň zaplatil.
Pri poskytovaní zľavy z kúpnej ceny za tovar sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebovania reklamovaného tovaru, dĺžku jeho užívania a možnosti jeho ďalšieho použitia.

6.13. Opakujúce sa vady
Ak sa vada dá odstrániť, ale kupujúci nemôže riadne užívať tovar pre opätovné sa
vyskytnutie tej istej vady po oprave alebo pre väčší počet vád, má kupujúci nárok na:
     -    výmenu tovaru, alebo
     -    odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie peňazí.
O opätovné vyskytnutie vady po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom vád trpí Tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčasne najmenej tri odstrániteľné samostatné vady.
V prípade oprávneného odstúpenia kupujúceho od zmluvy vráti predávajúci peniaze kupujúcemu, a to predovšetkým prevodom na bankový účet určený kupujúcim vedený bankou na území Slovenskej republiky.
O vybavení reklamácie vydá predávajúci písomný doklad v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v ktorom uvedie údaje o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, o spôsobe jej vybavenia, prípadne o vykonaní opravy a dobe jej trvania.

6.14. V iných prípadoch sa bude konať na základe platných záväzných predpisov. 

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Spoločnosť spracúva osobné údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len ako „zákon“).

9.2 Spoločnosť vykonáva spracovanie osobných údajov používateľov za účelom, evidencie. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie účelu spracúvania. 

9.3 Spoločnosť môže počas spracúvania osobných údajov vykonávať spracovateľské operácie, ku ktorým patrí cezhraničný prenos poskytnutých osobných údajov v rámci členských štátov Európskej únie, resp. prístup k týmto údajom zo zahraničia vďaka vzdialenému prístupu z dôvodu administrácie informačného systému sprostredkovateľom, ktorý má sídlo v tejto krajine. Pri prenose prevádzkovateľ dbá na čo najväčšie zabezpečenie ochrany osobných údajov pomocou šifrovania a využívania softwarových a hardwarových nástrojov pre zabezpečenie prenášaných údajov.

9.4 Spoločnosť využíva etické štandardy na vysokej úrovni a rešpektuje súkromie účastníkov kurzov. S výnimkou poskytnutia údajov, ktoré vyžaduje zákon, príp. iné všeobecne záväzné právne predpisy, spoločnosť bez súhlasu účastníka neposkytne ani nesprístupní jeho osobné údaje tretej strane či inému príjemcovi.

9.5 V súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva spoločnosť všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby dotknuté osoby boli včas a riadne poučené o právach, ktoré im prislúchajú na základe právnych predpisov Slovenskej republiky, ale aj z európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. Ak spoločnosť obdrží oprávnenú žiadosť dotknutej osoby, vybaví ju do 30 dní odo dňa jej doručenia.

9.6 Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti, ktorá je adresovaná spoločnosti, žiadať informácie o tom, či sú jej osobné údaje spracované v informačnom systéme spoločnosti, odkiaľ, teda z akého zdroja spoločnosť tieto údaje získala, informácie o rozsahu a zozname spracúvaných údajov, tiež môže požadovať opravu alebo zničenie svojich údajov, ktoré sú neúplné, nesprávne alebo neaktuálne alebo zničenie osobných údajov, ktorých účel spracovania už neexistuje, príp. sú predmetom spracúvania neoprávnene.

9.7 Dotknutá osoba je oprávnená namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné ako tie účely, na ktoré osobné údaje právoplatne poskytla, a tiež proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov. Táto námietka však musí byť oprávnená. Spoločnosť má povinnosť tieto osobné údaje bezodkladne blokovať a zničiť ihneď, ako jej to dovolia okolnosti.

9.8 Ak má dotknutá osoba podozrenie na neoprávnené spracovanie osobných údajov, je oprávnená podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na začatie konania o ochrane osobných údajov.

9.9 Dotknutá osoba, ktorá nedisponuje spôsobilosťou na právne úkony v plnom rozsahu si môže svoje práva uplatniť cez právneho zástupcu.

9.10 Práva dotknutej osoby, ktorá už nežije, má možnosť uplatniť blízka osoba na základe osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky.

9.11. Komplexné informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené na webe v časti GDPR.

10. Alternatívne riešenie sporov

10.1. Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na úhradu nákladov. 

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Tieto Všeobecné podmienky platia pre všetkých používateľov www.sez-kes.sk. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto Všeobecných podmienkach podliehajú ustanoveniam Obchodného zákonníka.

11.2. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. 7. 2019


 

Staršie verzie reklamačných podmienok.

Reklamačné podmienky od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019


Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska
Radlinského 2801/28
811 07 Bratislava
IČO: 30778603
ďalej iba „SEZ-KES” alebo “predávajúci” vydáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov tieto reklamačné podmienky.
Reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok.
 
Kupujúci, ktorý môže byť spotrebiteľom alebo podnikateľom je povinný oboznámiť sa s Reklamačnými podmienkami a so Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 
Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmito Reklamačnými podmienkami. Definície pojmov obsiahnuté v týchto Reklamačných podmienkach majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tieto Reklamačné podmienky pojem nedefinujú, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

Pre elektronickú komunikáciu ohľadom reklamácií používajte emailovú adresu
reklamacie@sez-kes.sk

Predmet reklamácie

Predmetom reklamácie podľa týchto Reklamačných podmienok môže byť tovar alebo služba zakúpená od predávajúceho.

Záručná doba

Záručná doba na tovar je štandardne 24 mesiacov pre spotrebiteľa a 12 mesiacov pre podnikateľa.
Pri poskytovaných službách môže byť záručná doba iná. Táto je ale vždy uvedená v licenčných podmienkach danej služby.

Záručné podmienky

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je bez chýb, že sa zhoduje s informáciami o tovare uvedenými na internetovej stránke www.sez-kes.sk.
Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.

Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúru) so všetkými potrebnými údajmi požadovanými platnými zákonmi pre uplatnenie záruky.

Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy tovaru spôsobené výrobnou vadou, a to najmä použitím nevhodného materiálu, nedodržaním technológie alebo nevhodnou technológiou, prípadne nevhodným konštrukčným riešením.

Záruka sa nevzťahuje najmä na:
  • vady a poškodenia spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením alebo opotrebovaním
  • vady a poškodenia spôsobené znečistením v dôsledku zanedbania alebo nevhodnej údržby alebo ošetrovania
  • vady a poškodenia spôsobené používaním v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa,
  • vady a poškodenia spôsobené v dôsledku živelnej udalosti,
  • vady a poškodenia spôsobené násilným poškodením 
  • vady a poškodenia spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním zásad používania
  • vady a poškodenia, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel
  • vady a poškodenia, ktoré si kupujúci spôsobil sám, alebo ktoré boli spôsobené treťou osobou, alebo ktoré boli spôsobené iným nesprávnym zásahom.
Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení reklamovanej vady. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru, môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie predávajúcim.

Do záručnej doby sa nepočíta doba medzi dňom, kedy kupujúci v záručnej lehote uplatnil svoje právo zo zodpovednosti za vady a dňom, od ktorého si bol kupujúci povinný po skončení jeho opravy opravený tovar prevziať.

V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba na tovar dátumom prevzatia nového tovaru, resp. dátumom, ktorý bol v protokole pre reklamáciu, resp. v inom relevantnom doklade o prevzatí reklamovaného tovaru do opravy, dohodnutý ako deň prevzatia reklamovaného Tovaru po oprave, resp. v prípade skoršieho prevzatia, dňom prevzatia reklamovaného Tovaru po oprave. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť.

Miesto a spôsob pre uplatnenie reklamácie

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu písomne a reklamovaný tovar doručiť (avšak nie na dobierku) na adresu: SEZ-KES, Radlinského 28, 811 07 Bratislava.
Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je predávajúcemu doručený riadne vyplnený formulár na reklamáciu spolu s reklamovaným tovarom, ktorý je kompletný, a dokladom o zaplatení kúpnej ceny a ak reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny.

Posúdenie reklamácie

Ihneď po uplatnení reklamácie je predávajúci povinný posúdiť oprávnenosť reklamácie a vydať kupujúcemu potvrdenie o jej uplatnení.
Ak kupujúci uplatní reklamáciu riadnym spôsobom, je predávajúci (alebo ním poverená osoba) povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Ak sa preverením reklamácie zistí, že reklamácia bola uplatnená riadnym spôsobom, včas, v záručnej dobe, Zákazník splní tiež ostatné podmienky vyžadované týmto Reklamačným poriadkom a reklamovaná vada je vadou, za ktorú zodpovedá predávajúci, má kupujúci práva uvedené v časti Spôsob vybavenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Spôsoby vybavenia reklamácie tovaru

Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže ju predávajúci zamietnuť len na základe vyjadrenia znalca. Náklady spojené s odborným posúdením znalca znáša v plnom rozsahu predávajúci bez ohľadu na výsledok posúdenia.

Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od jeho kúpy a predávajúci ju zamietne, je predávajúci povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie,  náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas doby vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Odstrániteľné vady
Ak je vada reklamovaného tovaru odstrániteľná, má kupujúci nárok žiadať:
     -    bezplatnú opravu, alebo
     -    výmenu tovaru (jeho súčasti), len ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Neodstrániteľné vady
Ak je vada reklamovaného tovaru neodstrániteľná a kupujúcemu bráni v riadnom užívaní tovaru, má kupujúci nárok na:
     -    výmenu tovaru, alebo
     -    odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí, alebo
     -    primeranú zľavu z kúpnej ceny reklamovaného tovaru, ktorú zaň zaplatil.
Pri poskytovaní zľavy z kúpnej ceny za tovar sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebovania reklamovaného tovaru, dĺžku jeho užívania a možnosti jeho ďalšieho použitia.

Opakujúce sa vady
 Ak sa vada dá odstrániť, ale kupujúci nemôže riadne užívať tovar pre opätovné sa vyskytnutie tej istej vady po oprave alebo pre väčší počet vád, má kupujúci nárok na:
     -    výmenu tovaru, alebo
     -    odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie peňazí.
O opätovné vyskytnutie vady po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom vád trpí Tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčasne najmenej tri odstrániteľné samostatné vady.

V prípade oprávneného odstúpenia kupujúceho od zmluvy vráti predávajúci peniaze kupujúcemu, a to predovšetkým prevodom na bankový účet určený kupujúcim vedený bankou na území Slovenskej republiky.

O vybavení reklamácie vydá predávajúci písomný doklad v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v ktorom uvedie údaje o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, o spôsobe jej vybavenia, prípadne o vykonaní opravy a dobe jej trvania.


 

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na reklamacie@sez-kes.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjektom alternatívneho riešenai sporov  je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov ARS, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“). Návrh môže kupujúci podať u subjektu ARS v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. 
Návrh môže kupujúci podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle Ministerstva
www.economy.gov.sk, webovom sídle SOI www.soi.sk. ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí ARS spravidla do 90 dní odo dňa jeho začatia.

Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tento Reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena je účinná odo dňa zverejnenia na webovej stránke predávajúceho. 

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. 1. 2019.