Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 Obsah:

1.    Základné ustanovenia 
2.    Základné pojmy
3.    Objednávka a uzatvorenie zmluvy
4.    Platobné podmienky 
5.    Dodacie podmienky
6.    Reklamácia
7.    Práva a povinnosti zúčastnených strán
8.    Odstúpenie od zmluvy
9.    Ochrana osobných údajov
10.    Alternatívne riešenie sporov
11.    Záverečné ustanovenia

1. Základné ustanovenia 

1.1.    Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú obchodno-právny vzťah medzi používateľom, fyzická alebo právnická osoba a poskytovateľom služieb prostredníctvom www.sez-kes.sk

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 
fax č. 02/58 27 21 70

2. Základné pojmy

2.1. Poskytovateľom je Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska, Radlinského 2801/28, 811 07 Bratislava, IČO: 30778603, DIČ: 2020809626.

2.2. Používateľomje súkromná osoba, fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby a tovar poskytovateľa. 

2.3. A to:
•    Členské: Pre členov Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska - sa myslí služba, ktorá je objednaná a zaplatená vopred, a to za poskytovanie výhod člena, ktoré môže využívať od dňa uhradenia faktúry do konca kalendárneho roka.
•    STN-online: Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska ponúka službu sprostredkovania prístupu k elektrotechnickým normám „STN-online“ na webovom portáli ÚNMS SR. Táto služba je poskytovaná výlučne pre platiacich členov SEZ-KES,(zaplatené členské za príslušný kalendárny rok) ktorí súhlasili s licenčnými a technickými podmienkami a tiež aj s oboznámením používateľov.

•    Publikácie: Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska vydáva a ponúka odborné publikácie pre elektrotechnikov.

•    Účasť na konferenciách: SEZ-KES organizuje Konferencie elektrotechnikov Slovenska.
•    Účasť na AOP: SEZ-KES vykonáva pravidelne aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. (ďalej len „AOP“) na predĺženie platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti na ďalších 5 rokov vydaných podľa:
a)    §21 – 23, §24 vyhl. č. 508/2009 Z. z.
b)    resp. §21 – 23, §24 ods. 2 vyhl. č. 718/2002 Z. z.
c)    resp. §21 – 23, §24 ods. 2 vyhl. č. 74/1996 Z. z.

•    ZOSE: Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska ponúka možnosťzískania odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v nadväznosti na vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. pre kvalifikačné stupne:
a)    elektrotechnik – §21
b)    samostatný elektrotechnik – §22
c)    elektrotechnik pre riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky – §23

•    Semináre: SEZ-KES usporadúva semináre. - termíny a témy seminárov sú uverejnené v kalendári udalostí a v e-shope

3. Objednávka a uzatvorenie zmluvy 

3.1 Aby bola záväzná objednávka prijatá, používateľ je povinný uviesť tieto údaje: 
Ak je používateľ súkromná osoba, musí uviesť: meno a priezvisko, tel. kontakt , e-mail kontakt, presnú adresu pre doručenia, a to buď: ulicu a popisné číslo alebo P.O.Box + číslo , PSČ + mesto, spôsob platby a formu úhrady za službu .
Pokiaľ je používateľom právnická a fyzická osoba, musí uviesť: meno objednávateľa, presný a úplný názov organizácie, identifikačné daňové údaje , tel. kontakt, e-mail kontakt, presná a úplná fakturačná adresa, adresa doručovania (v prípade, že je iná ako fakturačná), spôsob platby, forma úhrady za službu.

3.2. V prípade, že sa adresa doručovania nezhoduje s bydliskom alebo sídlom používateľa, používateľ o tejto skutočnosti písomne, telefonicky alebo mailom informuje poskytovateľa. 

3.3 Pri objednávaní nie je možné na jednu objednávku/faktúru kombinovať tovar a služby. V jednej objednávke/faktúre môže byť viac položiek, ale nesmú byť navzájom kombinované služby a tovar. Na tovar a aj na služby musí byť vytvorená samostatná objednávka.  

3.4. Používateľ si môže vybranú službu objednať jedným z týchto spôsobov: 
-    Online prostredníctvom stránky www.sez-kes.sk, v sekcii nazvanej „e-shop“
-    Elektronicky, a to písomne cez e-mailovú adresu info@sez-kes.sk.
-    Písomne zaslaním objednávky poštou na adresu spoločnosti Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska, Radlinského 2801/28, 811 07 Bratislava.
-    Telefonicky na telefónnom čísle +421/2 555 63 938 +421/905 741 944
počas pracovných dní v čase od 8,00 hod. do 16,30 hod.  

3.5. Ak používateľ uviedol pri objednaní svoju e-mailovú adresu, spoločnosť Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska sa zaväzuje po prijatí záväznej objednávky oboznámiť používateľa o podmienkach poskytovania služieb. Najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia záväznej objednávky, spoločnosť Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska pošle používateľovi aj doklady k úhrade podľa zvoleného spôsobu úhrady. 

3.6. Dňom prijatia úhrady za vybrané služby vzniká právny a obchodný vzťah medzi spoločnosťou Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska a používateľom.

3.7. Spoločnosť Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska sa zaväzuje službu začať poskytovať používateľovi odo dňa prijatia záväznej objednávky a následnej úhrade za danú službu. V prípade objednania účasti na konferencii, seminári AOP alebo ZOSE bude služba vykonaná v objednaný dátum podľa objednávky. Pri službe STN-online bude pripojenie podľa licenčných a technických podmienok ÚNMS SR a tiež aj v súlade s oboznámením používateľov. Služba bude poskytovaná  od 1. 3. Do konca februára nasledujúceho roku. V prípade nákupu služby po 15. februári bude služba sprístupnená pri najbližšej aktualizácii zoznamu predplatiteľov zasielaného ÚNMS SR. Aktualizácia sa vykonáva spravidla raz mesačne.

3.8.  Ak vám pri spracovaní objednávky nie je niečo jasné, kontaktuje spoločnosť Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenskapoužívateľa na kontaktoch uvedených v objednávke.

4. Platobné podmienky 

4.1. Používateľ môže uhradiť požadované služby týmito spôsobmi: 
•    Online platbou platobnou kartou
•    Online platbou cez SporoPay
•    Prevodným príkazom
•    V hotovosti na sekretariáte SEZ-KES

4.2. Platba Daňovým dokladom – faktúrou. Spoločnosť Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska vystaví používateľovi na základe údajov a požiadaviek zadaných zákazníkom objednávku, v ktorej budú všetky potrebné údaje pre platbu. Tú následne pošle používateľovi prostredníctvom emailu na adresu uvedenú v objednávke.  Po úhrade zašle poskytovateľ používateľovi faktúru na email. Pre registrovaného používateľa budú všetky jeho objednávky a faktúry taktiež sprístupnené po prihlásení v jeho konte. Platba je možná bankovým prevodom, alebo vkladom v hotovosti v banke príjemcu spoločnosti Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska.

4.3.  Platba online prostredníctvom stránky spoločnosti:www.sez-kes.sk  a to nasledovne: Cez GPwebpay – platby kartami alebo cez SporoPay. Pri tomto spôsobe musí používateľ zvoliť požadovanú ikonu, a tak bude presmerovaný na platobný portál banky. Tam zadá údaje zo svojej platobnej karty: číslo karty, dátum exspirácie a CVC kód. Ak bude platba potvrdená, používateľ bude o jej úspešnom realizovaní informovaný. 

4.4. Ak nebolo predplatné uhradené pod správnym variabilným symbolom alebo na správne číslo účtu príjemcu alebo v danej lehote do 14 dní, spoločnosť nie je povinná začať poskytovať objednané služby až do dátumu napravenia a odstránenia danej chyby.

5. Dodacie podmienky

5.1. Spoločnosť Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenskaje povinná odoslať používateľovi publikácie prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., a to najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa úhrady a na adresu uvedenú v objednávke alebo elektronicky v prípade online služieb na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

6. Reklamácia

6.1. Predmetom reklamácie podľa týchto Reklamačných podmienok môže byť tovar alebo služba zakúpená od predávajúceho.

6.2. Záručná doba na tovar je štandardne 24 mesiacov pre spotrebiteľa a 12 mesiacov pre podnikateľa. Pri poskytovaných službách môže byť záručná doba iná. Táto je ale vždy uvedená v licenčných podmienkach danej služby.

6.3. Záručné podmienky
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je bez chýb, že sa zhoduje s informáciami o tovare uvedenými na internetovej stránke www.sez-kes.sk. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby. Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúru) so všetkými potrebnými údajmi požadovanými platnými zákonmi pre uplatnenie záruky.

6.4. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy tovaru spôsobené výrobnou vadou, a to najmä použitím nevhodného materiálu, nedodržaním technológie alebo nevhodnou technológiou, prípadne nevhodným konštrukčným riešením.
Záruka sa nevzťahuje najmä na:
•    vady a poškodenia spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením alebo opotrebovaním
•    vady a poškodenia spôsobené znečistením v dôsledku zanedbania alebo nevhodnej údržby alebo ošetrovania
•    vady a poškodenia spôsobené používaním v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa,
•    vady a poškodenia spôsobené v dôsledku živelnej udalosti,
•    vady a poškodenia spôsobené násilným poškodením 
•    vady a poškodenia spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním zásad používania
•    vady a poškodenia, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel
•    vady a poškodenia, ktoré si kupujúci spôsobil sám, alebo ktoré boli spôsobené treťou osobou, alebo ktoré boli spôsobené iným nesprávnym zásahom.

6.5. Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení reklamovanej vady. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru, môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie predávajúcim.

6.6. Do záručnej doby sa nepočíta doba medzi dňom, kedy kupujúci v záručnej lehote uplatnil svoje právo zo zodpovednosti za vady a dňom, od ktorého si bol kupujúci povinný po skončení jeho opravy opravený tovar prevziať.

6.7. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba na tovar dátumom prevzatia nového tovaru, resp. dátumom, ktorý bol v protokole pre reklamáciu, resp. v inom relevantnom doklade o prevzatí reklamovaného tovaru do opravy, dohodnutý ako deň prevzatia reklamovaného tovaru po oprave, resp. v prípade skoršieho prevzatia, dňom prevzatia reklamovaného tovaru po oprave. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť.

6.8. Miesto a spôsob pre uplatnenie reklamácie:
Kupujúci môže uplatniť reklamáciu písomne a reklamovaný tovar doručiť (avšak nie na dobierku) na adresu: Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska, Radlinského 2801/28, 811 07 Bratislava. 
Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je predávajúcemu doručený riadne vyplnený formulár na reklamáciu spolu s reklamovaným tovarom, ktorý je kompletný, a dokladom o zaplatení kúpnej ceny a ak reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny.

6.9. Posúdenie reklamácie
Ihneď po uplatnení reklamácie je predávajúci povinný posúdiť oprávnenosť reklamácie a vydať kupujúcemu potvrdenie o jej uplatnení.
Ak kupujúci uplatní reklamáciu riadnym spôsobom, je predávajúci (alebo ním poverená osoba) povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Ak sa preverením reklamácie zistí, že reklamácia bola uplatnená riadnym spôsobom, včas, v záručnej dobe, Zákazník splní tiež ostatné podmienky vyžadované týmto Reklamačným poriadkom a reklamovaná vada je vadou, za ktorú zodpovedá predávajúci, má kupujúci práva uvedené v časti Spôsob vybavenia reklamácie.
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

6.10. Spôsoby vybavenia reklamácie tovaru
Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže ju predávajúci zamietnuť len na základe vyjadrenia znalca. Náklady spojené s odborným posúdením znalca znáša v plnom rozsahu predávajúci bez ohľadu na výsledok posúdenia.
Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od jeho kúpy a predávajúci ju zamietne, je predávajúci povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie,  náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného
posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas doby vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.
Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

6.11. Odstrániteľné vady
Ak je vada reklamovaného tovaru odstrániteľná, má kupujúci nárok žiadať:
     -    bezplatnú opravu, alebo
     -    výmenu tovaru (jeho súčasti)
len ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

6.12. Neodstrániteľné vady
Ak je vada reklamovaného tovaru neodstrániteľná a kupujúcemu bráni v riadnom
užívaní tovaru, má kupujúci nárok na:
     -    výmenu tovaru, alebo
     -    odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí, alebo
     -    primeranú zľavu z kúpnej ceny reklamovaného tovaru, ktorú zaň zaplatil.
Pri poskytovaní zľavy z kúpnej ceny za tovar sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebovania reklamovaného tovaru, dĺžku jeho užívania a možnosti jeho ďalšieho použitia.

6.13. Opakujúce sa vady
Ak sa vada dá odstrániť, ale kupujúci nemôže riadne užívať tovar pre opätovné sa
vyskytnutie tej istej vady po oprave alebo pre väčší počet vád, má kupujúci nárok na:
     -    výmenu tovaru, alebo
     -    odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie peňazí.
O opätovné vyskytnutie vady po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom vád trpí Tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčasne najmenej tri odstrániteľné samostatné vady.
V prípade oprávneného odstúpenia kupujúceho od zmluvy vráti predávajúci peniaze kupujúcemu, a to predovšetkým prevodom na bankový účet určený kupujúcim vedený bankou na území Slovenskej republiky.
O vybavení reklamácie vydá predávajúci písomný doklad v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v ktorom uvedie údaje o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, o spôsobe jej vybavenia, prípadne o vykonaní opravy a dobe jej trvania.

6.14. V iných prípadoch sa bude konať na základe platných záväzných predpisov. 

7. Práva a povinnosti zúčastnených strán

7.1. Používateľ je povinný v dostatočnom časovom predstihu písomne alebo telefonicky informovať spoločnosť Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenskao akýchkoľvek zmenách v mene alebo názve adresáta doručovacej adresy alebo fakturačných údajov. 

7.2. Povinnosťou používateľa je pri objednávke služby uviesť úplné požadované údaje uvedené v týchto Všeobecných podmienkach. Je tiež povinný uhradiť celkovú čiastku služby riadne a v termíne.

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1. Kupujúci spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

8.2. Kupujúci musí odstúpenie od zmluvy oznámiť predávajúcemu e-mailom.

8.3. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade služby STN Online ak mu už bol vytvorený prístup na serveri ÚNMS SR.

8.4. Kupujúci musí predávajúcemu vrátiť tovar na vlastné náklady. Tovar zaslaný kupujúcim na adresu predávajúceho dobierkou nebude prebraný.

8.5. Odstúpenie od zmluvy pre podnikateľa sa plne riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Spoločnosť spracúva osobné údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len ako „zákon“).

9.2 Spoločnosť vykonáva spracovanie osobných údajov používateľov za účelom, evidencie. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie účelu spracúvania. 

9.3 Spoločnosť môže počas spracúvania osobných údajov vykonávať spracovateľské operácie, ku ktorým patrí cezhraničný prenos poskytnutých osobných údajov v rámci členských štátov Európskej únie, resp. prístup k týmto údajom zo zahraničia vďaka vzdialenému prístupu z dôvodu administrácie informačného systému sprostredkovateľom, ktorý má sídlo v tejto krajine. Pri prenose prevádzkovateľ dbá na čo najväčšie zabezpečenie ochrany osobných údajov pomocou šifrovania a využívania softwarových a hardwarových nástrojov pre zabezpečenie prenášaných údajov.

9.4 Spoločnosť využíva etické štandardy na vysokej úrovni a rešpektuje súkromie účastníkov kurzov. S výnimkou poskytnutia údajov, ktoré vyžaduje zákon, príp. iné všeobecne záväzné právne predpisy, spoločnosť bez súhlasu účastníka neposkytne ani nesprístupní jeho osobné údaje tretej strane či inému príjemcovi.

9.5 V súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva spoločnosť všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby dotknuté osoby boli včas a riadne poučené o právach, ktoré im prislúchajú na základe právnych predpisov Slovenskej republiky, ale aj z európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. Ak spoločnosť obdrží oprávnenú žiadosť dotknutej osoby, vybaví ju do 30 dní odo dňa jej doručenia.

9.6 Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti, ktorá je adresovaná spoločnosti, žiadať informácie o tom, či sú jej osobné údaje spracované v informačnom systéme spoločnosti, odkiaľ, teda z akého zdroja spoločnosť tieto údaje získala, informácie o rozsahu a zozname spracúvaných údajov, tiež môže požadovať opravu alebo zničenie svojich údajov, ktoré sú neúplné, nesprávne alebo neaktuálne alebo zničenie osobných údajov, ktorých účel spracovania už neexistuje, príp. sú predmetom spracúvania neoprávnene.

9.7 Dotknutá osoba je oprávnená namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné ako tie účely, na ktoré osobné údaje právoplatne poskytla, a tiež proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov. Táto námietka však musí byť oprávnená. Spoločnosť má povinnosť tieto osobné údaje bezodkladne blokovať a zničiť ihneď, ako jej to dovolia okolnosti.

9.8 Ak má dotknutá osoba podozrenie na neoprávnené spracovanie osobných údajov, je oprávnená podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na začatie konania o ochrane osobných údajov.

9.9 Dotknutá osoba, ktorá nedisponuje spôsobilosťou na právne úkony v plnom rozsahu si môže svoje práva uplatniť cez právneho zástupcu.

9.10 Práva dotknutej osoby, ktorá už nežije, má možnosť uplatniť blízka osoba na základe osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky.

9.11. Komplexné informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené na webe v časti GDPR.

10. Alternatívne riešenie sporov

10.1. Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na úhradu nákladov. 

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Tieto Všeobecné podmienky platia pre všetkých používateľov www.sez-kes.sk. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto Všeobecných podmienkach podliehajú ustanoveniam Obchodného zákonníka.

11.2. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. 7. 2019


 

Staršie verzie obchodných podmienok.

Všeobecné obchodné podmienky od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019

Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktorými sú predávajúci a kupujúci prostredníctvom webovej stránky www.sez-kes.sk (ďalej iba „internetový obchod“ alebo "eshop").

predávajúci: 
Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska
Radlinského 2801/28
811 07 Bratislava
IČO: 30778603
DIČ: 2020809626
telefón: +421 2 555 63 938
mobil:   +421 905 741 944
email:
info@sez-kes.sk
webová stránka: www.sez-kes.sk
(ďalej iba „SEZ-KES”, alebo „predávajúci)

kupujúci:
Kupujúci môže byť spotrebiteľom (fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť, zamestnanie alebo povolanie) alebo podnikateľom (fyzická, alebo právnická osoba, ktorá uzatvára zmluvu vrámci svojej podnikateľskej činnosti). Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. 

VOP sú uverejnené na webovej stránke. Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, dostane Kupujúci formou odkazu na stiahnutie Faktúry. Kupujúci s týmto súhlasí. Odkazy na Uvedené listiny sú Kupujúcemu zaslané na emailovú adresu, ktorú Kupujúci uvedie pri objednávke, prípadne sú dostupné po prihlásení v jeho používateľskom profile. V prípade záujmu o zaslanie faktúry v papierovej forme je možné využiť náš kontaktný formulár.  

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávku tovaru alebo služieb môže kupujúci uskutočniť prostredníctvom internetového obchodu na stránke www.sez-kes.sk buď prostredníctvom svojho používateľského účtu, alebo bez registrácie. Členovia SEZ-KES budú mať po prihlásení k dispozícii možnosť nakupovať za zvýhodnených podmienok - členská zľava. Tovar je možné objednať aj emailom, alebo osobne v kancelárii SEZ-KES.

V internetovom obchode si vyberie druh tovaru, jeho množstvo, druh platby a spôsob dopravy. Pred odoslaním objednávky systém umožní kupujúcemu kontrolu objednaného tovaru alebo služieb. Po potvrdení sa kúpna zmluva stáva záväznou.

Kupujúcemu systém odošle potvrdenie objednávky a v prípade platby online hneď aj faktúru alebo odkaz na stiahnutie faktúry.
Prihlásení používatelia budú mať možnosť sledovania svojej histórie objednávok a faktúr.

Ak predávajúci nebude môcť splniť niektorú z požiadaviek kupujúceho, zašle mu emailom návrh novej ponuky. Táto ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy. Nová kúpna zmluva sa považuje za uzavretú po schválení a potvrdení kupujúcim odpoveďou na novú ponuku.

Všetky prijaté objednávky sú záväzné. Kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru na požadovanú adresu. Zrušenie objednávky môže urobiť emailom alebo telefonicky.

Dodacie lehoty, platba a preberanie tovaru

Dodacie lehoty sú rôzne a závisia od druhu predávaného tovaru alebo služieb.

Spravidla je tovar expedovaný nasledujúci pracovný deň po obdržaní platby. Pri platbe online cez platobnú bránu internetového obchodu (kartou alebo cez internetbanking), je tovar, ktorý je možné zaslať elektronicky, zasielaný okamžite po potvrdení platby systémom.
Pri platbe prevodným príkazom, bude tovar zaslaný až po zaevidovaní platby na našom účte.

Kupujúci sa zaväzuje prebrať tovar spôsobom aký uviedol v objednávke.

Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačnými podmienkami predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu.
Kupujúci musí odstúpenie od zmluvy oznámiť predávajúcemu e-mailom, alebo cez formulár.
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade služby STN Online ak mu už bol vytvorený prístup na serveri ÚNMS.
Kupujúci musí predávajúcemu vrátiť tovar na vlastné náklady. Tovar zaslaný kupujúcim na adresu predávajúceho dobierkou nebude prebraný.

Odstúpenie od zmluvy pre podnikateľa sa plne riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené na webe v časti GDPR.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/20154 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 1. 1. 2019