Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky.

Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktorými sú predávajúci a kupujúci prostredníctvom webovej stránky www.sez-kes.sk (ďalej iba „internetový obchod“ alebo "eshop").

predávajúci: 
Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska
Radlinského 2801/28
811 07 Bratislava
IČO: 30778603
DIČ: 2020809626
telefón: +421 2 555 63 938
mobil:   +421 905 741 944
email: info@sez-kes.sk
webová stránka: www.sez-kes.sk
(ďalej iba „SEZ-KES”, alebo „predávajúci)

kupujúci:
Kupujúci môže byť spotrebiteľom (fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť, zamestnanie alebo povolanie) alebo podnikateľom (fyzická, alebo právnická osoba, ktorá uzatvára zmluvu vrámci svojej podnikateľskej činnosti). Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. 

VOP sú uverejnené na webovej stránke. Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, dostane Kupujúci formou odkazu na stiahnutie Faktúry. Kupujúci s týmto súhlasí. Odkazy na Uvedené listiny sú Kupujúcemu zaslané na emailovú adresu, ktorú Kupujúci uvedie pri objednávke, prípadne sú dostupné po prihlásení v jeho používateľskom profile. V prípade záujmu o zaslanie faktúry v papierovej forme je možné využiť náš kontaktný formulár.  

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávku tovaru alebo služieb môže kupujúci uskutočniť prostredníctvom internetového obchodu na stránke www.sez-kes.sk buď prostredníctvom svojho používateľského účtu, alebo bez registrácie. Členovia SEZ-KES budú mať po prihlásení k dispozícii možnosť nakupovať za zvýhodnených podmienok - členská zľava. Tovar je možné objednať aj emailom, alebo osobne v kancelárii SEZ-KES.

V internetovom obchode si vyberie druh tovaru, jeho množstvo, druh platby a spôsob dopravy. Pred odoslaním objednávky systém umožní kupujúcemu kontrolu objednaného tovaru alebo služieb. Po potvrdení sa kúpna zmluva stáva záväznou.

Kupujúcemu systém odošle potvrdenie objednávky a v prípade platby online hneď aj faktúru alebo odkaz na stiahnutie faktúry.
Prihlásení používatelia budú mať možnosť sledovania svojej histórie objednávok a faktúr.

Ak predávajúci nebude môcť splniť niektorú z požiadaviek kupujúceho, zašle mu emailom návrh novej ponuky. Táto ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy. Nová kúpna zmluva sa považuje za uzavretú po schválení a potvrdení kupujúcim odpoveďou na novú ponuku.

Všetky prijaté objednávky sú záväzné. Kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru na požadovanú adresu. Zrušenie objednávky môže urobiť emailom alebo telefonicky.

Dodacie lehoty, platba a preberanie tovaru

Dodacie lehoty sú rôzne a závisia od druhu predávaného tovaru alebo služieb.

Spravidla je tovar expedovaný nasledujúci pracovný deň po obdržaní platby. Pri platbe online cez platobnú bránu internetového obchodu (kartou alebo cez internetbanking), je tovar, ktorý je možné zaslať elektronicky, zasielaný okamžite po potvrdení platby systémom.
Pri platbe prevodným príkazom, bude tovar zaslaný až po zaevidovaní platby na našom účte.

Kupujúci sa zaväzuje prebrať tovar spôsobom aký uviedol v objednávke.

Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačnými podmienkami predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu.
Kupujúci musí odstúpenie od zmluvy oznámiť predávajúcemu e-mailom, alebo cez formulár.
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade služby STN Online ak mu už bol vytvorený prístup na serveri ÚNMS.
Kupujúci musí predávajúcemu vrátiť tovar na vlastné náklady. Tovar zaslaný kupujúcim na adresu predávajúceho dobierkou nebude prebraný.

Odstúpenie od zmluvy pre podnikateľa sa plne riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené na webe v časti GDPR.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/20154 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 1. 1. 2019