02/2017

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za február 2017.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN 33 2000-5-534: 2017-02 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Bezpečné odpojenie, spínanie a ovládanie. Oddiel 534: Prístroje na ochranu pred prechodnými prepätiami.
 • STN EN 50575/A1: 2017-02  (34 7110) Silnoprúdové, riadiace a komunikačné káble. Káble na všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň.
 • STN EN 13201-2: 2017-02 (36 0410) Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 2: Svetelnotechnické požiadavky.
 • STN EN 13201-4: 2017-02 (36 0410) Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 4: Metódy merania svetelnotechnických vlastností.
 • STN EN 62841-2-11: 2017-02 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na ručné píly s priamočiarym vratným pohybom pílového listu.
 • STN EN ISO/IEC 27037: 2017-02 (36 9762) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Návod na identifikáciu, zber, získavanie a zachovanie digitálnych dôkazov (ISO/IEC 27037: 2012).*)
 • STN EN ISO/IEC 27038: 2017-02 (36 9763) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Špecifiká digitálnej redakcie (ISO/IEC 27038: 2014).*)
 • STN EN ISO/IEC 27040: 2017-02 (36 9765) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Bezpečnosť ukladania dát (ISO/IEC 27040: 2015).*)
 • STN EN ISO/IEC 27041: 2017-02 (36 9766) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Návod na zaistenie vhodnosti a adekvátnosti metód vyšetrovania incidentov (ISO/IEC 27041: 2015).*)
 • STN EN ISO/IEC 27042: 2017-02 (36 9767) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Návod na analýzu a interpretáciu digitálnych dôkazov (ISO/IEC 27042: 2015).*)
 • STN EN ISO/IEC 27043: 2017-02 (36 9768) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Princípy a procesy vyšetrovania incidentov (ISO/IEC 27043: 2015).*)
 • STN EN ISO/IEC 30121: 2017-02 (36 9755) Informačné technológie. Governancia forenzného digitálneho rámca (ISO/IEC 30121: 2015).*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2017-02“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ