07/2017

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za júl 2017.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN EN 50131-5-3:2017-07 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 5-3: Požiadavky na prepojovacie zariadenia využívajúce techniku rádiového prenosu.*)
 • STN EN 50134-7:2017-07  (33 4594) Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 7: Pokyny na používanie.*)
 • STN EN 55025:2017-07  (33 4225) Vozidlá, člny a spaľovacie motory. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy ich merania na ochranu palubných rádiových prijímačov.*)
 • STN EN 60839-11-31:2017-07  (33 4593) Poplachové a elektronické bezpečnostné systémy. Časť 11-31: Elektronické systémy zabezpečenia prístupu. Základný protokol interoperability na báze webových služieb.*)
 • STN EN 60839-11-32:2017-07 (33 4593) Poplachové a elektronické bezpečnostné systémy. Časť 11-32: Elektronické systémy zabezpečenia prístupu. Monitorovanie zabezpečenia prístupu na báze webových služieb.*)
 • STN EN 61000-4-10:2017-07 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-10: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti tlmene kmitajúcemu magnetickému poľu
 • STN EN 61000-4-31:2017-07 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-31: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti širokopásmovému rušeniu šírenému vedením na portoch striedavého napájania.*)
 • STN P CLC/TS 50131-2-11:2017-07 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-11: Detektory narušenia. ALDDR.*)
 • STN EN 50289-1-1:2017-07 (34 7011) Komunikačné káble. Špecifikácie skúšobných metód. Časť 1-1: Elektrické skúšobné metódy. Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN 50289-1-8:2017-07 (34 7011) Komunikačné káble. Špecifikácie skúšobných metód. Časť 1-8: Elektrické skúšobné metódy. Tlmenie.*)
 • STN EN 50289-1-9:2017-07 (34 7011) Komunikačné káble. Špecifikácie skúšobných metód. Časť 1-9: Elektrické skúšobné metódy. Nesymetrické tlmenie (nesymetrické tlmenie na blízkom konci TCL a vzdialenom konci TCTL).*)
 • STN EN 60153-1/AC:2017-07 (34 7910) Duté kovové vlnovody. Časť 1: Všeobecné požiadavky a metódy merania.*)
 • STN EN 60153-2/AC:2017-07 (34 7910) Duté kovové vlnovody. Časť 2: Špecifikácie bežných pravouhlých vlnovodov.*)
 • STN EN 60404-15/A1:2017-07 (34 5884) Magnetické materiály. Časť 15: Metódy určenia relatívnej magnetickej permeability slabo magnetických materiálov.
 •  STN EN 60674-2:2017-07 (34 6542) Špecifikácia plastových fólií na elektrotechnické účely. Časť 2: Skúšobné metódy.*)
 • STN EN 60684-3-247/A1:2017-07 (34 6553) Ohybné izolačné rúrky. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých druhov rúrok. List 247: Teplom zmraštiteľné polyolefínové rúrky s dvojitou stenou bez zníženej horľavosti, hrubostenné a so strednou hrúbkou steny.*)
 • STN EN 60695-1-10:2017-07 (34 5630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 1-10: Návod na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva elektrotechnických výrobkov. Všeobecné usmernenia
 • STN EN 60695-8-1:2017-07 (34 5630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 8-1: Uvoľňovanie tepla. Všeobecný návod.*)
 • STN EN 60695-8-2:2017-07 (34 5630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 8-2: Uvoľnené teplo. Súhrn a relevantnosť skúšobných metód
 • STN EN 60966-2-5:2017-07 (34 7720) Súbory vysokofrekvenčných a koaxiálnych káblov. Časť 2-5: Podrobná špecifikácia súborov káblov pre rozhlasové a televízne prijímače. Rozsah frekvencie od 0 MHz do 1 000 MHz, konektory podľa IEC 61169-2.*)
 • STN EN 60966-2-6:2017-07 (34 7720) Súbory vysokofrekvenčných a koaxiálnych káblov. Časť 2-6: Podrobná špecifikácia súborov káblov pre rozhlasové a televízne prijímače. Rozsah frekvencie od 0 MHz do 3 000 MHz, konektory podľa IEC 61169-24.*)
 • STN EN 61332:2017-07 (34 5820) Klasifikácia mäkkých feritových materiálov.*)
 • STN EN 61340-4-7:2017-07 (34 6440) Elektrostatika. Časť 4-7: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Ionizácia.*)
 • STN EN 61643-351:2017-07 (34 1395) Súčasti pre nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Časť 351: Požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné metódy na oddeľovacie transformátory na ochranu pred rázom (SIT) v telekomunikačných a signalizačných sieťach.*)
 • STN EN 50332-3:2017-07 (36 8307) Elektroakustické zariadenia. Slúchadlá na hlavu a slúchadlá do uší tvoriace súčasť osobných hudobných prehrávačov. Metodika merania maximálnej hladiny akustického tlaku. Časť 3: Metóda merania riadenia dávky zvuku.*)
 • STN EN 50593:2017-07 (36 1060) Elektrické umývačky riadu na komerčné použitie. Metódy merania funkčných vlastností.*)
 • STN EN 50600-4-2/AC:2017-07 (36 7254) Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 4-2: Efektívnosť využitia energie .*)
 • STN EN 60312-1:2017-07 (36 1064) Vysávače pre domácnosť. Časť 1: Vysávače na suché čistenie. Metódy merania funkčných vlastností.*)
 • STN EN 61010-2-101:2017-07 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-101: Osobitné požiadavky na diagnostické zdravotnícke zariadenia in vitro (IVD).*)
 • STN EN 61215-2:2017-07 (36 4630) Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 2: Skúšobné postupy.*)
 • STN EN 61995-2/A1:2017-07 (36 0572) Prístroje na pripojenie svietidiel pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2: Normalizované listy prístrojov na pripojenie svietidiel (DCL).*)
 • STN EN 63002:2017-07 (36 8035) Metóda identifikačnej a komunikačnej interoperability pre vonkajšie napájania používané s prenosným počítačovým zariadením.*)
 • STN 92 0201-2:2017-07 (92 0201) Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné konštrukcie.
 • STN EN 13501-1+A1/Z1:2017-07 (92 0850) Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň (Konsolidovaný text).
 • STN EN 16763:2017-07 (92 2001) Služby pre systémy požiarnej bezpečnosti a pre bezpečnostné systémy.*)
 • STN EN 54-5:2017-07 (92 0404) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 5: Tepelné hlásiče. Bodové tepelné hlásiče.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2017-07“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ