09/2018

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za september 2018.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN EN IEC 60519-12: 2018-09 (33 4591) (33 5002) Bezpečnosť zariadení v elektrotepelných a elektromagnetických procesoch. Časť 12: Osobitné požiadavky na infračervené elektrotepelné zariadenia.*)
 • STN EN IEC 61968-3: 2018-09  (33 4620) Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systémové rozhrania na riadenie dodávky elektrickej energie. Časť 3: Rozhranie pre prevádzku sietí.*)
 • STN P CLC/TS 50654-1: 2018-09  (33 0130) Sieťové systémy na prenos energie jednosmerným prúdom vysokého napätia (HVDC) a pripojené meničové stanice. Návod a zoznam parametrov na funkčné špecifikácie. Časť 1: Návod.*)
 • STN P CLC/TS 50654-2: 2018-09  (33 0130) Sieťové systémy na prenos energie jednosmerným prúdom vysokého napätia (HVDC) a pripojené meničové stanice. Návod a zoznam parametrov na funkčné špecifikácie. Časť 2: Zoznam parametrov.*)
 • STN EN 50239: 2018-09  (34 1525) Dráhové aplikácie. Systém rádiového diaľkového riadenia trakčného vozidla pri posunovaní.*)
 • STN EN IEC 62793: 2018-09  (34 1390) Ochrana pred bleskom. Systémy na výstrahu pred búrkou.*)
 • TNI CLC/TR 50542-1: 2018-09  (34 2660) Dráhové aplikácie. Vlaková riadiaca jednotka pre displeje (TDC) v kabíne rušňovodiča. Časť 1: Všeobecná architektúra.*)
 • STN EN 50496: 2018-09 (36 7943) Určovanie expozície pracovníkov elektromagnetickým poliam a vyhodnocovanie rizika vo vysielacej stanici.*)
 • STN EN 60335-2-89/A2: 2018-09 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-89: Osobitné požiadavky na komerčné chladiace spotrebiče so zabudovanou alebo oddelenou kondenzačnou jednotkou alebo motorkompresorom.
 • STN EN 60570/A1: 2018-09 (36 0570) Elektrické svietidlové prípojnicové sústavy.*)
 • STN EN 60601-2-43/A1: 2018-09  (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-43: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti röntgenových prístrojov na intervenčné postupy.*)
 • STN EN 60809/A2: 2018-09 (36 0180) Svetelné zdroje do cestných vozidiel. Rozmery, elektrické a svetelné požiadavky.*)
 • STN EN 62554/A1: 2018-09 (36 0222) Príprava vzoriek na meranie obsahu ortuti v žiarivkách.*)
 • STN EN 62702-1-1/AC: 2018-09 (36 8405 Systém na archiváciu zvuku. Časť 1-1: DVD nosiče a migrácia údajov na dlhodobé skladovanie zvukových nahrávok.*)
 • STN EN 62817/A1: 2018-09 (36 4622) Fotovoltické systémy. Posúdenie návrhu zariadení na sledovanie polohy slnka.*)
 • STN EN IEC 60601-2-2: 2018-09 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-2: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti vysokofrekvenčných chirurgických prístrojov a vysokofrekvenčných chirurgických príslušenstiev.*)
 • STN EN IEC 60728-3: 2018-09 (36 7211) Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 3: Aktívne širokopásmové zariadenia pre káblové siete (TA 5) .*)
 • STN EN IEC 60730-2-13: 2018-09 (36 1950) Automatické elektrické riadiace zariadenia. Časť 2-13: Osobitné požiadavky na riadiace zariadenia citlivé na vlhkosť.*) .*)
 • STN EN IEC 60730-2-13/AC: 2018-09 (36 1950) Automatické elektrické riadiace zariadenia. Časť 2-13: Osobitné požiadavky na riadiace zariadenia citlivé na vlhkosť.*)
 • STN EN IEC 61010-2-120: 2018-09 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-120: Osobitné bezpečnostné požiadavky na strojové hľadiská zariadení.*)
 • STN EN IEC 61938: 2018-09 (36 8320) Multimediálne systémy. Návod na navrhovanie charakteristík analógových rozhraní na dosiahnutie interoperability.*)
 • STN EN IEC 62684: 2018-09 (36 8080) Špecifikácie interoperability spoločných vonkajších napájacích zdrojov (EPS) na použitie s mobilnými telefónmi, ktoré sa dajú pripojiť k počítaču na výmenu údajov.*)
 • STN EN IEC 62731: 2018-09 (36 7531) Prevod textu na reč pre televíziu. Všeobecné požiadavky.*)
 • STN P CLC/TS 50083-2-3: 2018-09 (36 7211) Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 2-3: Filtre na potlačenie rušenia LTE (4G) signálov.*)
 • TNI CEN/TR 17014-101: 2018-09 (36 9639) Elektronické verejné obstarávanie. Rozhrania pre podnikovú interoperabilitu (BII). Elektronické predloženie ponuky. Časť 101: Prehľad.*)
 • TNI CEN/TR 17015-101: 2018-09 (36 9639) Elektronické verejné obstarávanie. Rozhrania pre podnikovú interoperabilitu (BII). Elektronický katalóg. Časť 101: Prehľad.*)
 • TNI CEN/TR 17167: 2018-09 (36 5711) Komunikačné systémy pre meradlá. Sprievodná technická správa k EN 13757-2,-3 a -7. Príklady a doplnkové informácie.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2018-09“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ