10/2019

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za október 2019.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN 33 2000-5-51/O2: 2019-10 (33 2000) Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.
 • STN EN 50549-1/AC: 2019-10 (33 0123) Požiadavky na generátory určené na pripojenie paralelne s distribučnou sieťou. Časť 1: Pripojenie na distribučnú sieť nízkeho napätia: 2019-10 (LV). Generátory do typu B vrátane.*)
 • STN EN 50549-2/AC: 2019-10 (33 0123) Požiadavky na generátory určené na pripojenie paralelne s distribučnou sieťou. Časť 2: Pripojenie na distribučnú sieť vysokého napätia: 2019-10 (MV). Generátory do typu B vrátane.*)
 • STN EN 61000-2-2/A2: 2019-10 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita: 2019-10 (EMC). Časť 2-2: Prostredie. Kompatibilitné úrovne nízkofrekvenčných rušení šírených vedením a signalizácie vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia.*)
 • STN EN IEC 61968-4: 2019-10 (33 4620) Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systémové rozhrania na riadenie dodávky elektrickej energie. Časť 4: Rozhrania na riadenie výkazov a aktív.*)
 • STN EN IEC 62909-2: 2019-10 (33 4211) Obojsmerné výkonové meniče pripojené na elektrickú sieť. Časť 2: Rozhranie výkonových meničov pripojených na elektrickú sieť: 2019-10 (GCPC) a distribuovaných zdrojov energie.*)
 • STN EN 50129/AC: 2019-10 (34 2602) Dráhové aplikácie. Komunikačné a signalizačné systémy a systémy na spracovanie údajov. Elektronické signalizačné systémy súvisiace s bezpečnosťou.*)
 • STN EN 61643-31: 2019-10 (34 1393) Nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Časť 31: Požiadavky a skúšobné metódy pre prepäťové ochranné prístroje: 2019-10 (SPD) vo fotovoltických inštaláciách.*)
 • STN EN IEC 60825-12: 2019-10 (34 1701) Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 12: Bezpečnosť optických komunikačných systémov vo voľnom priestore používaných na prenos informácií.*)
 • STN EN 13032-5: 2019-10 (36 0401) Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. Časť 5: Prezentovanie údajov pre svietidlá použité na osvetlenie pozemných komunikácií.
 • STN EN 15193-1: 2019-10 (36 0460) Energetická hospodárnosť budov. Energetické požiadavky na osvetlenie. Časť 1: Špecifikácie, Modul M9.
 • STN EN 17054: 2019-10 (36 9756) Viacjazyčné biometrické slovníky založené na anglickej verzii ISO/IEC 2382-37.*)
 • STN EN 17124: 2019-10 (36 4511) Vodíkové palivo. Špecifikácia výrobku a zabezpečenie kvality. Palivové články s protónovou výmennou membránou (PEM) pre cestné vozidlá.*)
 • STN EN 45556: 2019-10 (36 9092) Všeobecná metóda na posúdenie podielu znovu použitých komponentov v energeticky významných výrobkoch.*)
 • STN EN 50173-2: 2019-10 (36 7253) Inf. technika. Generické káblové systémy. Časť 2: Kancelárske priestory.
 • STN EN 50173-3: 2019-10 (36 7253) Inf. technika. Generické káblové systémy. Časť 3: Priemyselné priestory.
 • STN EN 50600-1: 2019-10 (36 7254) Inf. technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 1: Všeobecné koncepcie.*)
 • STN EN 50600-2-2: 2019-10 (36 7254) Inf. technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 2-2: Dodávka a rozvod energie.*)
 • STN EN 50600-2-3: 2019-10 (36 7254) Inf. technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 2-3: Environmentálne riadenie.*)
 • STN EN 60061-1/A58/AC: 2019-10 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 1: Pätice pre zdroje svetla.*
 • STN EN 60188/A11: 2019-10 (36 0230) Vysokotlakové ortuťové výbojky. Prevádzkové požiadavky.*)
 • STN EN 60335-2-11/A2: 2019-10 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na bubnové sušičky.
 • STN EN 60335-2-95/A2: 2019-10 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-95: Osobitné požiadavky na pohony vertikálne sa pohybujúcich garážových brán používaných v obytných oblastiach.*)
 • STN EN 60335-2-99/A1: 2019-10 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-99: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické odsávače pár.*)
 • STN EN 60662/A11: 2019-10 (36 0240) Vysokotlakové sodíkové výbojky. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti.*)
 • STN EN 60704-2-14/A1: 2019-10 (36 1005) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-14: Osobitné požiadavky na chladničky, konzervátory zmrazených potravín a mrazničky potravín.*)
 • STN EN 62560/A11: 2019-10 (36 0292) Svetelné zdroje LED s integrovanými predradníkmi na všeobecné osvetlenie pri napätí > 50 V. Požiadavky na bezpečnosť.*)
 • STN EN 62841-2-21: 2019-10 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na ručné čističe odtokov.*)
 • STN EN IEC 62443-2-4/A1: 2019-10 (36 9060) Inf. bezpečnosť priemyselných automatizačných a riadiacich systémov. Časť 2-4: Požiadavky na bezpečnostné programy pre poskytovateľov služieb IACS.*)
 • STN EN IEC 62902: 2019-10 (36 4394) Akumulátorové články a batérie. Symboly označovania na identifikáciu ich chemizmu.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2019-10“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ