04/2022

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za apríl 2022.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN EN 61000-3-3/A2/AC: 2022-04 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-3: Medze. Obmedzenie zmien napätia, kolísania napätia a blikania vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým fázovým prúdom <= 16 A nepodliehajúce podmienečnému pripojeniu.*)
 • STN EN 61400-13/A1: 2022-04 (33 3160) Veterné turbíny. Časť 13: Meranie mechanického zaťaženia.*)
 • STN EN IEC 55025: 2022-04 (33 4225) Vozidlá, člny a spaľovacie motory. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy ich merania na ochranu palubných rádiových prijímačov.*)
 • STN EN IEC 60519-4: 2022-04 (33 5002) Bezpečnosť inštalácií pre elektrotepelné a elektromagnetické procesy. Časť 4: Osobitné požiadavky na oblúkové pece.*)
 • STN EN IEC 62037-6: 2022-04 (34 7705) Pasívne vysokofrekvenčné a mikrovlnné zariadenia, meranie intermodulačnej úrovne. Časť 6: Meranie pasívnej intermodulácie v anténach.*)
 • STN P CLC/TS 50238-3: 2022-04 (34 1525) Dráhové aplikácie. Kompatibilita medzi koľajovými vozidlami a systémami na detekciu vlaku. Časť 3: Kompatibilita s počítačmi náprav.*)
 • STN EN IEC 60335-2-41/A11: 2022-04 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-41: Osobitné požiadavky na čerpadlá.*)
 • STN EN IEC 63174: 2022-04 (36 1052) Elektrické zubné kefky. Metódy merania funkčných vlastností.*)
 • STN EN ISO 9680: 2022-04 (36 0908) Stomatológia. Operačné osvetlenie (ISO 9680: 2021).*)
 • STN P CEN/TS 17661: 2022-04 (36 9798) Osobná identifikácia. Návod pre európsku identifikáciu osôb pre biometrické doklady totožnosti.*)
 • STN EN 1366-11+A1: 2022-04 (92 0811) Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 11: Protipožiarne ochranné systémy káblových systémov a súvisiacich komponentov.*)
 • STN EN 1366-3: 2022-04 (92 0811) Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 3: Tesnenia prestupov.*)
 • STN EN 3-8: 2022-04 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 8: Požiadavky na konštrukciu, odolnosť proti tlaku a mechanické skúšky hasiacich prístrojov, ktoré vyhovujú požiadavkám EN 3-7, pri maximálnom dovolenom tlaku, ktorý sa rovná alebo je nižší ako 30 barov.
 • STN EN 54-1: 2022-04 (92 0404) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 1: Úvod.
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2022-04“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.
Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ
 

Na stiahnutie