AOP

SEZ-KES vykonáva pravidelne aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. (ďalej len „AOP“) na predĺženie platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti na ďalších 5 rokov vydaných podľa:

 • §21 – 23, §24 vyhl. č. 508/2009 Z. z.
 • resp. §21 – 23, §24 ods. 2 vyhl. č. 718/2002 Z. z.
 • resp. §21 – 23, §24 ods. 2 vyhl. č. 74/1996 Z. z.
Oprávnenia na výchovu a vzdelávanie vydané NIP SR
 • VVZ-000196-06-05.1
 • VVZ-000195-06-05.2
Program AOP:
 • Stručné informácie o nových / zmenených legislatívnych predpisoch (zákony, nariadenia vlády SR, vyhlášky, …) na zaistenie BOZP na TZ elektrických, vydaných v období posledných 5-ich rokov.
 • Stručné informácie o nových STN / zmenách STN pre oblasť EZ vydaných v období posledných 5-ich rokov.
 • Poznatky z praxe súvisiace s BOZP pri činnosti na TZ elektrických z oblasti praktického uplatňovania nových predpisov a STN pre elektrické zariadenia.
 • AOP je v rozsahu 8 vyučovacích hodín.
Kto je povinný AOP absolvovať (inak osvedčenie stratí platnosť):
 • Osoby, ktoré vlastnia osvedčenie o odbornej spôsobilosti (§21, §22, §23, §24 ods. 2) vydané pred 30. 6. 2006 a majú ho platné (absolvovali prvú AOP do 30. 4. 2008 respektíve ďalšiu do 5 rokov od absolvovania predchádzajúcej AOP).
 • Osoby, ktoré vlastnia osvedčenie (§21, §22, §23, §24) vydané po 1. 7. 2006, museli / musia absolvovať prvú AOP najneskôr do 5 rokov od vydania osvedčenia.
 • Osoby, ktoré už absolvovali AOP, ju musia znovu absolvovať najmenej raz za 5 rokov.
Lekárske preventívne prehliadky (LPP):
 • Podľa §39f  zákona č. 124/2006 Z. z. držitelia osvedčení, ktoré boli vydané pred 1. 1. 2014 boli povinní sa podrobiť LPP do 31. 12. 2014 (ak sa LPP nepodrobili v období od 1. 1 2010 do 31. 12. 2013), inak ich osvedčenia stratili dňom 31. 12. 2014 platnosť.
 • Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z.z. držiteľ osvedčenia je povinná podrobiť sa LPP vo vzťahu k práci, ktorou sa posudzuje jeho zdravotná spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti, do 5-ich rokov odo dňa:
  • vydania osvedčenia na vykonávanie činnosti,
  • vykonania predchádzajúcej LPP vo vzťahu k práci.
 • V prípade že držiteľ osvedčenia nemá platnú LPP, tak podľa § 16 ods. 11, písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. osvedčenie na vykonávanie činnosti stráca platnosť.
 • Tu nájdete Vzory lekárskych posudkov vo vzťahu k práci (zamestnanec, podnikateľ). 
Pokyny pre účastníkov AOP:
 • Účastníci sa na AOP prihlasujú v eshope zakúpením účasti 
 • Pri objednávke vyplnia údaje a nahrajú požadované dokumenty (formát jpg, png alebo pdf):
  • kópiu platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
  • kópiu záznamu (-ov) o absolvovaní predošlej (-ých) AOP
 • Účastníkom, ktorí predložia platné doklady, bude po ukončení AOP zaslané poštou potvrdenie o absolvovaní AOP, čím sa platnosť ich osvedčenia z hľadiska AOP predĺži o ďalších 5 rokov. 
 
Prihláste sa na AOP           Pozrite si plán akcií SEZ-KES