Členské

Pre členov Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska, ktorí majú zaplatený členský príspevok, vyplývajú ďalej uvedené výhody:
  • nižšie účastnícke poplatky na odborných podujatiach organizovaných SEZ – KES (až do 30 %)
  • nižšie ceny odborných publikácií vydávaných SEZ – KES (až do 30 %)
  • možnosť objednania služby STN-online
  • prístup k elektronickej verzii časopisu ELEKTRO
Informácia o spôsobe platenia členského príspevku za príslušný kalendárny rok (od 1. 1. do 31. 12.)
Členský príspevok individuálneho člena podľa uznesenia z Valného zhromaždenia Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska zo dňa 14. 3. 2018  predstavuje čiastku:
40,- € - individuálny člen
20,- € - študent, starobný a invalidný dôchodca

Členský príspevok spolkového člena podľa rozhodnutia prezídia Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska zo dňa 24. 10. 2017  predstavuje čiastku:
120,- € - spolkový člen za každých 5 pracovníkov s elektrotechnickým zameraním
(t. j.  120,- € do 5 pracovníkov; 240,- € do 10 pracovníkov; 360,- € do 15 pracovníkov; 480,- € do 20 pracovníkov; ....).

Možnosti úhrady členského príspevku (postupujte podľa pokynov v e-shope):
  • online kartou
  • online internetbankingom
  • prevodným príkazom
Je tiež možná úhrada členského príspevku v hotovosti priamo na sekretariáte SEZ - KES.
Žiadame Vás o úhradu členského príspevku najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roku.  
Povinnosť uhradiť členský príspevok v stanovenej lehote vyplýva zo schválených Stanov SEZ – KES (čl. III, ods. 11d a 11g).

Zaplatiť členské           Zaregistrovať sa za člena SEZ-KES