STN-online

Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska
ponúka službu sprostredkovania prístupu k elektrotechnickým normám „STN-online“. 
Táto služba je poskytovaná výlučne pre platiacich členov SEZ-KES.

 • Služba STN-online je poskytovaná prostredníctvom portálu ÚNMS SR a SEZ-KES má prístup k tejto službe na základe zmluvy o poskytovaní služby STN-online uzatvorenej s ÚNMS SR.
 • K dispozícii je cca 500 elektrotechnických STN podľa zoznamu SEZ-KES (a k ním prislúchajúcim zrušeným STN).
 • Prístup je aktívny vždy od 1. marca do konca februára nasledujúceho roka.
 • Registráciu zabezpečuje ÚNMS – odbor technickej normalizácie (pridelenie hesla a prístup k STN) na základe nami predloženého zoznamu.
 • Jeden prístup je možný na 1 PC a 1 notebooku. Po prihlásení sa zaregistruje ich IP adresa a potom nie je možné prihlásenie z iných počítačov (zmena je možná iba po oficiálnom nahlásení na ÚNMS).
 • Súčasťou ponúkaného prístupu služby STN-online cez SEZ-KES je aj tzv. generálny súhlas na citáciu nepodstatnej aj podstatnej časti STN zahrnutých v službe STN-online. 
 • Aktualizácia STN je 1-krát v mesiaci najneskôr do 3 dni po skončení  mesiaca.
 • Za 1 deň je možné stiahnuť najviac 50 noriem. Každú normu je možné 2-krát vytlačiť. Možnosť čítania noriem je po dobu 30 dní bez potreby ONLINE pripojenia PC na internet. Pri ONLINE  pripojení PC na internet táto doba nie je obmedzená (len obdobím zaplateného prístupu).
 • Podmienkou objednania prístupu od 1. marca je byť členom SEZ-KES, mať zaplatené členské v danom kalendárnom roku a zaplatiť za službu najneskôr do 15. februára daného roka. Pri objednaní a zaplatení po tomto termíne budú prístupy aktivované v mesačných periódach až do vypredania všekých objednaných prístupov na daný rok.
 • Ak ste členom SEZ-KES a máte záujem, zakúpte si prístup „STN-online“ v našom eshope.
 • Zoznam aktuálnych STN nájdete v eshope. 
 • Ak ešte nie ste členom SEZ-KES, prihláste sa za individuálneho alebo spolkového člena a po zaplatení členského si budete môcť prístup STN-online objednať.
 •  V prípade ďalších otázok kontaktujte sekretariát SEZ-KES v Bratislave, Radlinského 28, tel.  02 / 55 56 39 38, e-mail: sekretariat@sez-kes.sk
Dokumenty súvisiace so službou STN-online na stiahnutie:
 
Zakúpiť STN-online        Zaplatiť členské        Zaregistrovať sa za člena SEZ-KES