ZOSE

Školenia a skúšky – vyhl. 508/2009 Z.z.

Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska ponúka možnosť
získania odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v nadväznosti na vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. pre kvalifikačné stupne:

1. elektrotechnik – §21
2. samostatný elektrotechnik – §22
3. elektrotechnik pre riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky – §23

Osvedčenie je možné získať na základe splnenia požiadaviek podľa zákona č. 124/2006 Z.z. v nadväznosti na vyhlášku č. 508/2009 Z.z. (odborné vzdelanie, odborná prax, zdravotnú spôsobilosť) a úspešného zloženia skúšky na záver školenia.

Školenia sa konajú 2x do roka. Presné termíny nájdete v kalendári udalostí a v e-shope.

Školenie sa uskutoční len v prípade, že SEZ – KES obdrží minimálne 15 prihlášok – §21, §22, §23. 

Lehota podania prihlášky je najneskôr 14 dní pred plánovaným termínom školenia.

Podrobnosti o ZOSE           Prihláste sa na ZOSE