ZOSE - podrobnosti

Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska ponúka možnosť získania odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v nadväznosti na vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. pre kvalifikačné stupne:

 1.    elektrotechnik – §21
 2.   samostatný elektrotechnik – §22
 3.   elektrotechnik pre riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky – §23


Osvedčenie je možné získať na základe splnenia požiadaviek podľa zákona č. 124/2006 Z.z. v nadväznosti na vyhlášku č. 508/2009 Z.z. (odborné vzdelanie, odborná prax, zdravotnú spôsobilosť) a úspešného zloženia skúšky na záver školenia.

Podmienkou pre prijatie na školenie pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike je:
 • Zakúpenie účasti v eshope,
 • Pri objednávke vyplnenie identifikačných údajov a nahratie požadovaných dokumentov (formát jpg, png alebo pdf):
  • kópiu posudku o lekárskej preventívnej prehliadke podľa Usmernenia MZ SR o náplni lekárskych preventívnych prehliadok … č. S05281-OZS-2013 zo dňa 20. 1. 2014 (uverejnené vo vestníku MZ SR dňa 29. 1. 2014),
  • kópiu dokladov o odbornom vzdelaní,
  • kópiu dokladov požadovanej praxe.
Spôsob záverečného overovania znalostí pre všetky druhy osvedčení:
•    písomný test (teoretická časť) – min. 30 otázok (najmenej 75 % správnych odpovedí)
•    ústna skúška (praktická časť) – min. 4 otázky

Záverečné overovanie vedomostí sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorá má troch členov – 3 členovia lektorského zboru. Hodnotenie skúšobnej komisie je slovné so záverečným výsledkom:
„vyhovel“ alebo „nevyhovel“.

Cenník školenia na získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike:
 • jednotný účastnícky poplatok pre § 21, 22, 23: 190,- €
 • príplatok za výbuchy: 25,- €
 • príplatok za VN: 25,- €
 • poplatok za opakovanie skúšky: 50,- €
Členovia SEZ-KES, ktorí majú zaplatený členský poplatok majú zľavu 10 % z ceny.

V cene jednotlivých školení je zahrnuté:
–     Školenie
–     Občerstvenie: káva, minerálka, bageta
–     Preskúšanie pre §21,§22, §23 (test, ústna skúška)
–     Vydanie „Osvedčenia …“  v prípade úspešných výsledkov preskúšania

Školenie, je organizované spravidla online (alternatíva prezenčne) a skúšky prezenčne v priestoroch sekretariátu SEZ/KES, Radlinského 28, Bratislava. Dĺžka školenia s preskúšaním (test, ústna skúška) s vydaním osvedčení (v prípade úspešných výsledkov preskúšania) pre § 21 (3 dni – nakoľko školenie prebieha spoločne pre §22 a §23 ), §22 (3 dni), §23 (3dni).

Na základe dohody je možné pre ucelené kolektívy školenie a/alebo preskúšanie vykonať aj v priestoroch u zamestnávateľa.

Termíny školení nájdete v kalendári udalostí, alebo v pláne školení seminárov a konferencií SEZ-KES.

Školenie v stanovenom termíne sa uskutoční len v prípade, že SEZ – KES obdrží minimálne 15 prihlášok – §21, §22, §23.
Lehota podania prihlášky je najneskôr 14 dní pred plánovaným termínom školenia.

Prihlasovať sa na školenie pre § 21 až 23 môžete elektronicky v našom eshope.
V prípade nejasností alebo ďalších otázok kontaktujte pracovníčky sekretariátu SEZ-KES.

Tu nájdete vzory lekárských posudkov o zdravotnej spôsobilosti (zamestnanec, podnikateľ) spracované podľa § 30e ods. 3 a 6 (pre kategóriu prác 1 a 2) a podľa § 30e ods. 4 (pre kategóriu prác 3 a 4) zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia … v znení neskorších zákonov

Tieto, ale aj iné dokumenty nájdete tiež cez menu Na stiahnutie.

UČEBNÉ OSNOVY PRE ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI V ELEKTROTECHNIKE PODĽA §21 - 23 VYHLÁŠKY MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. sú nasledovné:

1.   Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 356/2007 Z. z.
– zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v znení neskorších zákonov
– zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších zákonov
– zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších zákonov
– zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších zákonov
– vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie BOZP a bezpečnosti technických zariadení

2. Technická dokumentácia, názvoslovie, značky a výkresy v elektrotechnike, bezpečnostné tabuľky a nápisy
– druhy elektrotechnických výkresov a schém
– značky v elektrotechnických výkresoch a schémach
– spôsoby označovania elektrotech. výrobkov výrobcami a skúšobňami
– význam a rozdelenie bezpeč. značiek a oznamov – zásady tvorby a umiestnenia bezpečnostných značiek a oznamov

3.  Základné rozdelenie a pripájanie elektrických zariadení, dimenzovanie a istenie vodičov, menovité napätia / prúdy, spôsoby označovania, krytie
– technická normalizácia a jej význam pre prax, označovanie noriem
– menovité normalizované hodnoty napätí / prúdov v EZ
– označovanie káblov, vodičov a svoriek EZ farbami a písmenami
– ovládacie a signalizačné prvky na EZ – význam, farebné značenie, umiestnenie
– materiály používané na káble a vodiče (žily, izolácie, značenie)
– druhy káblov a vodičov používaných pre elektrické inštalácie budov a priemyselné rozvody
– krytie EZ, význam a spôsob použitia, označovanie (IP – kód)

4. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
– úrazy elektrickým prúdom, vznik a ochrana pred úrazmi
– rozdelenie priestorov z hľadiska nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, triedy ochrany elektrických predmetov
– napäťové pásma nn, krokové a dotykové napätie – dovolené hodnoty pri elektrických zariadeniach nn, vn, vvn a zvn
– pracovné uzemnenie EZ do 1000 V, nad 1000 V, – miesta pre pripojenie ochranných vodičov na EZ, spôsoby pripojenia
– elektrické inštalácie budov, základné charakteristiky, siete TN, TT, IT
– všeobecné pravidlá pre zaistenie ochrany pred zásahom elektrickým prúdom
– ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke (živé časti), ochrana malým napätím (obvody SELV, PELV, FELV)
– ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruchách (neživé časti)
– ochrana izoláciou, ochrana krytom, prekážkou, zábranou
– ochrana umiestnením mimo dosahu - ochrana pred úrazom elektr. prúdom v normálnej prevádzke aj pri poruche
– ochrana samočinným odpojením v sieťach TN, TT, IT
– ochrana pospájaním (hlavné a doplnkové pospájanie)
– ochrana proti nadprúdom
– ochrana prúdovými chráničmi

5. Ochrana pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a uzemňovanie
– vznik atmosférickej elektriny, druhy bleskov a ich účinky
– ochrana pred atmosférickou elektrinou (bleskom)
– bleskozvody, hlavné časti bleskozvodov, druhy, vlastnosti, použitie
– uzemnenie bleskozvodov – vznik a druhy prepätí, – ochrana proti účinkom prepätí na EZ
– podmienky pre vznik statickej elektriny
– ochranné opatrenia proti vzniku a účinkom statickej elektriny na osobách

6. Posudzovanie rizík (postup analyzovania rizík a hodnotenia rizík)
– posudzovanie bezpečnosti technických zariadení
– metodika hodnotenia vzniku rizikových prostredí
– zásady posudzovania rizika, prevencia a povinnosti zamestnávateľov

7. Vonkajšie vplyvy a protokol o určení vonkajších vplyvov, ochranné prvky
– vonkajšie vplyvy pôsobiace na EZ
– určovanie vonkajších vplyvov na EZ
– protokol o určení vonkajších vplyvov / prostredia
– metodika hodnotenia vzniku rizikových prostredí
– bezpečnostné oznamy a značky

8. Elektrické inštalácie v rôznych vonkajších vplyvoch / prostrediach
– predpisy pre elektrické inštalácie v rôznych vonkajších vplyvoch / prostrediach
– predpisy pre elektrické inštalácie v kúpeľniach, umyvárňach, bazénoch, saunách, poľnohospodárstve, vodivých priestoroch a osobitných priestoroch
– predpisy pre elektrické inštalácie v medicíne
– elektrické inštalácie pracovných strojov

9. Bezpečnostné požiadavky pri práci na elektrických zariadeniach, prvá pomoc pri úrazoch elektrickým prúdom
– výchova a vzdelávanie
– kontrolná činnosť
– základné predpisy pre organizovanie činnosti na EZ
– bezpečnostné požiadavky na pracovisko
– rozdelenie pracovníkov pre činnosti na EZ podľa kvalifikácie a odbornej spôsobilosti
– poskytovanie OOPP a bezpečnostné požiadavky pri ich používaní
– činnosť na EZ bez napätia, v blízkosti častí pod napätím a na častiach pod napätím
– príkaz „B“, vystavenie, platnosť, ukončenie
– prvá pomoc pri úrazoch elektrickým prúdom, popáleninách a šoku

10. Kladenie elektrických vedení 
– predpisy pre kladenie silových elektrických vedení
– predpisy pre elektrické inštalácie budov
– predpisy pre dočasné elektrické zariadenia
– elektrický silnoprúdový rozvod v priemyselných prevádzkach
– kladenie elektrických vedení do povál a podláh
– stavba vonkajších silových vedení, elektrické prípojky
– predpisy pre dimenzovanie vodičov a káblov

11. Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektrických
– povinnosti prevádzkovateľa EZ, – rozdelenie elektrického ručného náradia a spotrebičov
– kontroly, prehliadky a meranie elektrického ručného náradia a spotrebičov
– lehoty vykonávania OPaOS podľa účelu a prostredia

Rozšírenie bloku 8 pri požiadavke na odbornú spôsobilosť pre EZ nad 1000 V resp. EZ v objektoch triedy B a triedy B1
– Elektrické zariadenia nad 1000 V
– Elektrické zariadenia v objektoch triedy B – s nebezpeč. výbuchu
– Elektrické zariadenia v regulač. staniciach plynu, trieda objektu B1 – s nebezp. výbuchu

Ponúkame vám na stiahnutie kompletné učebné osnovy pre získanie odbornej spôsobilosti v pdf.

Doporučená literatúra na štúdium a prípravu na skúšky: 
– GAŠPAROVSKÝ, D.: ABC pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
Publikáciu si môžete zakúpiť v našom e-shope v menu Publikácie.

Poznámky: Rozsah a hĺbka vedomostí jenotlivých častí podľa tejto osnovy závisí od §, ktorý chce účastník získať.

Ďalšie informácie je možné získať na sekretariáte SEZ-KES telefonicky, e-mailom alebo osobne počas úradných hodín.