História

Na prelome rokov 1991 – 92 bývalí členovia výboru odbornej skupiny pre projektovanie a montáž elektrických zariadení, ktorá bola súčasťou SVTS, iniciovali založenie Slovenského elektrotechnického zväzu. Príkladom boli českí kolegovia na čele s p. Jiřim Fialom, ktorí sa v tom čase prihlásili k hodnotám a tradíciám ESČ, ktorý ako vieme nedobrovoľne zanikol začiatkom 50. rokov. V marci 1992 bol SEZ zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie. Podobne ako ČES aj SEZ sa hlásil k hodnotám a tradíciám ESČ a proklamovali ho za jeho pokračovateľa na Slovensku. Boli pri tom najmä páni Ing. Miroslav Boďa, Ing. Ivan Kántor , pán Vavrinec Ščevlík, Ing. Vojtech Šepák, Ing. Mikuláš Tarči a Ing. Andrej Vojs, ktorý sa stal aj prvým prezidentom SEZ.

Postupne sa pripájali ďalší kolegovia: Ing. Ľudovít Harnoš, Ľubomír Bučo, Ing. Andrej Ľorko, Ing. Rudolf Goč, Ing. Vladimír Balej, Ing. Hubert Kubeš, p. František Štibráni, Ing. Dušan Bača, doc. Ing. Ivan Bojna PhD., Ing. Vladimír Gregáň, Ing. Karol Kolada, Ing. Michal Števko, Ing. Michal Ingeli, Ing. Ladislav Legíň, Ing. Ján Zumrik a ďalší.

Začínalo sa z ničoho – bez finančných a materiálnych prostriedkov. Vďaka pánom: Ing. Tarčimu, Ing. Šepákovi a Ing. Kubešovi sa mali aspoň kde stretávať (boli to miestnosti v Dome techniky, ŠPTU a IBP). Bola ale obrovská chuť niečo dokázať a preto každý člen prezídia na úkor svojho voľna pracoval podľa svojich možností, nezištne a bez akéhokoľvek nároku na odmenu. Všetkým išlo len a len o zviditeľnenie SEZ.

Aké boli hlavné ciele SEZ?

  • Poskytovať v maximálnej možnej miere odborné informácie hlavne pre pracovníkov v oblasti projektovej prípravy a realizácie stavieb.
  • Iniciovať vydávanie celoplošného odborného časopisu pre elektrotechnikov a elektroenergetikov na Slovensku.
  • Podieľať sa našimi pripomienkami a požiadavkami na príprave legislatívnych noriem súvisiacich s činnosťou elektrotechnikov.
  • Podieľať sa na práci v oblasti elektrotechnickej normalizácie.
  • Usilovať sa o vytvorenie jednotnej organizácie elektrotechnikov zastrešených elektrotechnickou komorou.
  • Pripraviť zákon o elektrotechnickej komore a posunúť ho do parlamentu.
  • Spolupracovať s podobnými združeniami doma a v zahraničí, najmä v ČR.
 

Na Valnom zhromaždení dňa 21. 2. 2007 boli zmenené stanovy, a bola schválená zmena názvu na „Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska“ s účinnosťou od 1.1.2008

Po ťažších začiatkoch sa postupne činnosť zväzu rozbehla a za uplynulé roky zväz zorganizoval množstvo podujatí, seminárov, školení, vydal veľa publikácií, zborníkov a pod.

Našu činnosť najlepšie dokumentuje prehľad aktivít v rokoch 2007 až 2017 v uvedenej tabuľke:
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2-dňové konferencie

2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Odborné semináre

2

3 6 4 2 1 5
Aktualizačné odb. prípravy

12

6 7 15 5 2 3 11 7
Školenia a skúšky podľa §21 – 23 podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

1

3 2 1 2 2 1 2 3 2 2
Panelová diskusia na veľtrhu ELO SYS

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Publikácie / príručky

3

2 1 2 2 1 1 4
Prístup STN-online (počet licencií)

320 419 501 585 666 783 915 1002 1100

Postupne tiež vznikali pobočky SEZ-KES, a to v Banskej Bystrici, v Nitre, Trenčíne, Mochovciach, Lučenci, Žiline, Košiciach, Prešove a v Leviciach. Z ďalších aktivít považujeme za prospešné naše pôsobenie v oblasti normalizácie a legislatívy. Je to hlavne pripomienkovanie nových noriem, kde sa snažíme spolupracovať s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky s odborom technickej normalizácie (predtým SÚTN) a príslušnými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky. SEZ-KES je dnes vyprofilovaný a čitateľný. Svojimi aktivitami sa zviditeľnil v elektrotechnickej obci Slovenska. Má prezídium, na čele s prezidentom pánom Ing. Vladimírom Vránskym, schopné nájsť ďalšie aktivity a samozrejme ich aj plniť.
 

Prehľad elektrotechnického hnutia v bývalom Československu až doteraz

1918
Ukončenie činnosti Spolku českých elektrotechnikov. Spolok pôsobil na území českých zemí približne od roku 1895 do roku 1918. V roku 1918, 28.4., bol vytvorený ESČ

1919
I. zjazd ESČ, 30.5 – 1.6., PRAHA
Predseda zväzu 1919-1920, prof. Ing K. Novák

1920
II. zjazd ESČ, 31.7 – 3.8., BRATISLAVA
Predseda zväzu 1920-1921, prof. Ing V. List

1921
III. zjazd ESČ, 23.7. – 26.7., OSTRAVA
Predseda zväzu 1921-1922, Ing J. Križko

1922
IV. zjazd ESČ, 14.7. – 18.7., BRNO
Predseda zväzu 1922-1923, Ing J. Trnovský

1923
V. zjazd ESČ, 6.7. – 11.7., PLZEŇ
Predseda zväzu 1923-1924, Ing V. Machytka

1924
VI. zjazd ESČ, 18.7. – 23.7., PRAHA
Predseda zväzu 1924-1925, Ing J. Havránek

1925
VII. zjazd ESČ, 30.5. – 2.6., B. BYSTRICA
Predseda zväzu 1925-1926, Ing K. Mikeš

1926
VIII. zjazd ESČ, 22.5. – 25.5., H. KRÁLOVÉ
Predseda zväzu 1926-1927, Ing Š. Janšák

1927
IX. zjazd ESČ, 4.6. – 7.6., KOŠICE
Predseda zväzu 1927-1928, Ing E. Nápravník

1928
X. zjazd ESČ, 29.6. – 2.7., BRNO
Predseda zväzu 1928-1929, Ing V. Houdek

1929
XI. zjazd ESČ, 28.6. – 3.7., Č. BUDEJOVICE
Predseda zväzu 1929-1930, Ing J. Pokorný

1930
XII. zjazd ESČ, 7.6. – 11.6., PRAHA
Predseda zväzu 1930-1931, Ing V. Bešinský

1931
XIII. zjazd ESČ, 1.5. – 5.5., K. VARY
Predseda zväzu 1931-1932, Ing K. Ambróz

1932
XIV. zjazd ESČ, 3.6. – 7.6., BRATISLAVA
Predseda zväzu 1932-1933, Ing M. Janů,

1933
XV. zjazd ESČ, 11.6. – 15.6., VARŠAVA
Predseda zväzu 1933-1934, Ing Dr. Havlíček

1934
XVI. zjazd ESČ, 26.5. – 30.5., OSTRAVA
Predseda zväzu 1934-1935, Ing J. Strnad,

1935
XVII. zjazd ESČ, 3.5. – 7.5., TEPLICE
Predseda zväzu 1935-1936, Ing J. Sloboda

1936
XVIII. zjazd ESČ, 15.5. – 20.5., PLZEŇ
Predseda zväzu 1936-1937, Ing J. Ible

1937
XIX. zjazd ESČ, 29.5. – 3.6., H. KRÁLOVÉ
Predseda zväzu 1937-1938, Ing M. Čížek

1938
XX. zjazd ESČ, 28.5. – 1.6., PRAHA
Predseda zväzu 1938-1939, Ing J. Osolsobě

1939
Zjazd sa nekonal
Predseda zväzu 1939-1940, Ing J. Osolsobě

1940
XXI. valné zhromaždenie, 20.7., PRAHA
Predseda zväzu 1940-1941, Ing J. Osolsobě

1941
XXII. valné zhromaždenie, 26.7., PRAHA
Predseda zväzu 1941-1942, Ing J. Osolsobě

1942
XXIII. valné zhromaždenie, 24.10., PRAHA
Predseda zväzu 1942-1943, Ing J. Osolsobě

1943
Z rozhodnutia predstavenstva sa zjazd nekonal !

1944
Z rozhodnutia predstavenstva sa zjazd nekonal !

1945
XXIV. zjazd ESČ, 20.10. – 21.10., PRAHA
Predseda zväzu 1945-1946, Ing J. Osolsobě

1946
XXV. zjazd ESČ, 6.9. – 9.9., BRNO
Predseda zväzu 1946-1947, Ing K. Stuchlý

1947
XXVI. zjazd ESČ, 29.8. – 1.9., BRATISLAVA
Predseda zväzu 1947-1948, Ing O. Marek

1948
Zjazd sa nekonal
Predsedníctvo preberá ÚAV, Ing J.Strnad

1949
XXVII. zjazd ESČ, 23.9. – 26.9., M. LÁZNĚ
Predseda zväzu 1949-1950, Ing J. Strnad

1950
XXVIII. zjazd ESČ, 21.9. – 25.9., K. VARY
Predseda zväzu 1950-1951, Ing M. Šmok

1951
Schôdza predstavenstva, 4.3., PRAHA
ESČ násilne rozpustený

1956
Založená Československá vedeckotechnická spoločnosť – ČSVTS

1969
Ustanovujúci zjazd Českého ES, 5.2., PRAHA

Ustanovujúci zjazd Slovenského ES
Predseda Českého zväzu, Ing V. Větrovec

Predseda Slovenského zväzu, Ing Tichý

1970
Zjazd ESČS, 23.5. – 25.5., GOTTWALDOV
Predsedovia zväzov :
Ing Větrovec + Ing Tichý

1971
Snaha, vytvoriť ESČS v rámci federácie bola tichým spôsobom zlikvidovaná. Elektrotechnika je naďalej vedená pod ČSVTS

1989
Založený ČES, nástupnícka organizácia ESČ,
29.12., PRAHA
Prezident zväzu, Ing Jiří Fiala

1990
Založený MSE, 29.11., BRNO
Prezident zväzu, Ing František Šťourač

1991
Nultý zjazd ČES, 16.5., PRAHA
Prezident zväzu, Ing Jiří Fiala

1992
Založený SEZ, 23.3., BRATISLAVA
Prezident zväzu, Ing. Andrej Vojs
od 23. 3. 1992 do 31. 12. 1994

1995
Prezident zväzu od 1. 1. 1995 do 27. 6. 1995
Ing. Michal Ingeli

1995
Prezident zväzu od 27. 6. 1995 do 15. 2. 2001
Vavrinec Ščevlík

2001
Prezident zväzu od 15. 2. 2001 do 26. 4. 2016
Ing. František Kinčeš

2008
Od 1.1.2008 zmena názvu SEZ na
Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska

2016
Prezident zväzu od 26. 4. 2016
Ing. Vladimír  Vránsky