O nás

Dovoľujeme si Vám  v skratke predstaviť Slovenský elektrotechnický zväz – Komoru elektrotechnikov Slovenska.

SEZ – KES pôsobí na Slovensku od roku 1992, ako neziskové, nezávislé profesijné združenie v súčasnosti s cca 2600 členmi elektrotechnikov, projektantov, revíznych technikov, energetikov, zamestnancov a podnikateľov.

Svoju činnosť orientuje na oblasť vzdelávania, školení, vydávania odborných publikácií pre elektrotechnikov.
Spolupracuje s orgánmi štátnej správy a podieľa sa na tvorbe legislatívnych predpisov a slovenských technických noriem.

Naším cieľom je, aby sme tieto činnosti vykonávali na vyššej úrovni a v pôsobnosti zákona pre všetkých elektrotechnikov Slovenskej republiky.

SEZ-KES je riadnym členom Zväzu elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky (ZEPSR) a cez ZEPSR aj Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) a Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky (HSR SR)

 

Organizačná štruktúra je určená stanovami SEZ-KES

 • Vrcholovým orgánom SEZ-KES je valné zhromaždenie, ktoré hodnotí, kontroluje a určuje ďalšiu činnosť organizácie a prezídia SEZ-KES.
 • Prezídium SEZ-KES je tvorené 13 členným výborom na čele s prezidentom.
 • Kontrolnú činnosť vykonáva trojčlenná kontrolná komisia.

V rámci štruktúry SEZ-KES pôsobia samostatné regionálne pobočky SEZ-KES.

Hlavné úlohy a ciele SEZ-KES

 • Združovať elektrotechnikov SR a zastupovať ich záujmy.
 • Podieľať sa na tvorbe a pripomienkovaní technických noriem a právnych predpisov v oblasti elektrotechniky.
 • Vykonávať školiacu a edičnú činnosť pre elektrotechnikov.
 • Organizovať odborné prednášky a školenia pre elektrotechnikov.

Prehľad aktivít SEZ-KES

 • Každoročne organizuje dve celoštátne odborné konferencie elektrotechnikov.
 • K aktuálnym otázkam elektrotechnickej legislatívy  a elektrotechnických STN organizuje  semináre v rámci SR.
 • Na základe oprávnenia Národného inšpektorátu práce  vykonáva školiacu činnosť pre získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti a odbornú aktualizačnú prípravu pre elektrotechnikov podľa zákona č. 124/2006 Z. z. v rámci SR.
 • Je odborným garantom medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS Trenčín, ktorý sa v roku 2017  prvýkrát konal na výstavisku Agrokomplex Nitra spoločne s 24. ročníkom medzinárodného strojárskeho veľtrhu MSV.
 • V roku 1995 bol zakladajúcim členom odborného elektrotechnického časopisu EE časopis pre elektrotechniku a energetiku, ktorého vydávanie bolo však v roku 2015 s finančných dôvodov pozastavené.
 • Vydáva odborné publikácie pre elektrotechnikov.
 • Usmerňuje činnosť regionálnych pobočiek.
 • Propaguje firmy s elektrotechnickým zameraním v rámci organizovaných konferencií, seminárov, školení.
 • Spolupracuje v oblasti technickej normalizácie s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky s odborom technickej normalizácie (predtým SÚTN) a príslušnými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky.

Ak nie ste naším členom radi Vás uvítame v našich radoch ako individuálneho alebo spolkového člena.

Ďakujeme za Váš záujem.