RO Trnava: stretnutie - február 2020Pozývam Vás na pravidelnú členskú schôdzu Regionálnej odbočky Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska (RO SEZ-KES) Trnava.

Téma: „Elektrické vykurovanie v Nízko energetických (nZEB) objektoch“
Termín: streda 19.02.2020 Čas: 18:00 – 19:00 hod
Kde: Materiálovotechnologická fakulta, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava
Hosť: Pavol Jackuliak, FENIX SLOVENSKO s.r.o.
Program:

  • Privítanie členov a uvedenie hosťa
  • Prezentácia hosťa:  Informácie z oblasti vykurovania a vyhrievania nízko energetických objektov + novinky, možnosti projektovania a realizácie v sezóne 2019/2020
  • Diskusia k téme
  • Záver prezentácie
  • Návrh a voľba tém schôdzí RO SEZ-KES Trnava
  • Voľná debata
  • Poďakovanie a rozpustenie schôdze
Teším sa na stretnutie Ivan Zachar, predseda RO SEZ-KES Trnava