Automatizovaný systém žiadostí o citáciu noriem.

Podľa § 14 ods. 5 a 6 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii Úrad pre normalizáciu,  metrológiu a skúšobníctvo  Slovenskej republiky ako  slovenský  národný normalizačný orgán udeľuje súhlas na  odplatné  alebo  bezodplatné  citovanie  časti  slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie.

Žiadosti sa od 1.4.2020 podávajú prostredníctvom automatizovaného systému, ktorý nájdete na stránkach ÚNMS SR.

Bližšie informácie a usmernenie k žiadostiam získate na stránkach ÚNMS.

Pre predplatiteľov služby STN-online prostredníctvom SEZ-KES je súhlas s citovaním už súčasťou samotnej služby STN-online (iba pre normy obsiahnuté v prístupe STN-online).
Pre citovanie iných noriem treba postupovať v súlade s návodom uverejneným na stránkach ÚNMS SR.

Na stiahnutie