Ivan Bojna: Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska vydal v marci 2020 novú publikáciu "Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom  Elektrické inštalácie nízkeho napätia". Autotom je doc. Ing. Ivan Bojna, PhD.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdomV máji 2019 bola vydaná norma STN 33 2000-4-41: 2019 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Táto norma nahradila jej predchádzajúce vydanie z roku 2007 a jej anglickú verziu z februára 2018 v celom rozsahu.

Aktuálne vydanie tejto najdôležitejšej bezpečnostnej normy z oblasti elektrických inštalácií nízkeho napätia prinieslo viaceré nové alebo modifikované ustanovenia zodpovedajúce súčasným poznatkom v oblasti ochrany pred zásahom elektrickým prúdom, ako aj dosiahnutému stavu vo vývoji konštrukcií ochranných a meracích zariadení.

  Táto príručka prináša predovšetkým informácie o požiadavkách na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom v elektrických inštaláciách nízkeho napätia  podľa STN 33 2000-4-41: 2019. Akákoľvek príručka však nemôže nahradiť samotnú normu, a nemožno sa na ňu odvolávať napríklad pri riešení prípadných technických alebo právnych sporov. Preto treba mať na pamäti, že z právneho hľadiska sú jediným legitímnym dokumentom výlučne normy, pretože aj najprecíznejšia príručka má charakter „technickej beletrie“ (aj keď veľmi užitočnej a nápomocnej).

  Napriek spomenutému obmedzeniu môže byť táto príručka užitočná pre všetkých elektrotechnikov. Obsahuje nielen najdôležitejšie informácie o ustanoveniach základnej bezpečnostnej normy STN 33 2000-4-41, ale poskytuje aj mnohé doplňujúce a vysvetľujúce informácie z oblasti ochrany pred zásahom elektrickým prúdom v inštaláciách nn, ktoré  v samotnej norme buď nie sú obsiahnuté, alebo nie sú vysvetlené či zdôvodnené (v texte sú takéto doplňujúce informácie odlíšené hnedou farbou písma). Okrem toho, príručka na jednom mieste obsahuje viaceré informácie o ustanoveniach ďalších noriem súvisiacich s danou problematikou.

Na správne vnímanie a aplikovanie noriem, ale aj tejto príručky, je potrebná znalosť terminológie, ktorú používajú slovenské technické normy. Normy totiž používajú aj termíny, ktoré sú síce blízke z jazykového hľadiska, avšak v normách majú zásadne odlišný význam. Preto v úvodnej časti príručky je pomerne rozsiahla terminologická časť s uvedením termínov a príslušných definícií súvisiacich s danou problematikou. Na konci príručky sú prílohy, ktoré obsahujú najdôležitejšie informácie z noriem, na ktoré v ustanoveniach odkazuje STN 33 2000-4-41, alebo ktoré súvisia s danou problematikou. Príručka obsahuje aj 45 obrázkov a schém, čo môže výrazne prispieť k lepšiemu vnímaniu a porozumeniu textu a aplikovaniu príslušných noriem z oblasti ochrany pred zásahom elektrickým prúdom v elektrických inštaláciách nn.

  Zakúpiť publikáciu
 

Na stiahnutie