Prednášky z 50. konferencie

V časti Na stiahnutie sme uverejnili prednášky z 50. konferencie elektrotechnikov Slovenska.

doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD., STU FEI v Bratislave
Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie a právnych predpisov 

Ing. Milan DANIŠ, VUKI a. s. Bratislava
Nové parametre hodnotenia káblov z hľadiska požiarneho nebezpečenstva, požiadavky a vlastnosti káblov s reakciou na oheň

Ing. Jozef DAŇO, OBO Bettermann s. r. o., Pezinok
Požiadavky na návrh a zhotovenie protipožiarnych prestupov a upchávok podľa platných STN a vyhlášky č. 94/2004 Z. z.

Ing. Michal HORŇAK, Národný inšpektorát práce
Výkon odborných úloh na elektrických zariadeniach v zmysleprávnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP

Ing. Karol Kolada, Deltes s. r. o.,  Bratislava 
Projektovanie v elektrotechnike

Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Blansko, ČR
Kontroly fotovoltických systémů podle STN EN 62446-1 (měření při výchozích i pravidelných kontrolách / revizích PV elektráren se zaměřením na ustanovení uvedené STN)

Ing. Peter Králik, ZKTS Elektronika SKS s. r. o., Nová Dubnica
Kalibrácie meracej techniky z pohľadu revízneho technika.

Ing. Daniel LAKO, LOGITEX, s. r. o., Púchov
Jednoduché využitie fotovoltiky v domácnostiach

Ing. Lukáš MATĚJÍČEK, Ph.D., Eaton Elektrotechnika s. r. o.
Rozvádzače, škatule a úplné kryty podľa STN EN 60670-1, STN EN 60670-21 až 24

Ing. Ján MERAVÝ, LIGHTNING – služby elektro, Trenčín
Vybrané tragické prípady úrazov od elektrických zariadení s rozborom ich príčin z praxe súdneho znalca

Tibor PELIKÁN, lektor prvej pomoci
Poskytnutie prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom

Radoslav RIEGER, HAKEL spol. s r. o., Hradec Králové
Elektrické inštalácie nn – povinnosť aplikácie SPD v súlade s STN 33 2000-5-534 a STN 33 2000-4.443 a vykonávanie OPaOS na inštaláciách opatrených SPD v súlade s novou normou na revízie STN 33 2000-6