STN 33 2000-6 – požiadavky článku 6.4.4.4

Medzi elektrotechnickou verejnosťou vznikajú otázky akým spôsobom zabezpečiť plnenie požiadaviek článku 6.4.4.4 STN 33 2000-6:2018, podľa ktorého osoba alebo osoby zodpovedné za projektovanie, montáž a revízie inštalácie musia poskytnúť správu, ktorá zohľadňuje ich vlastnú zodpovednosť voči osobe objednávajúcej prácu, spolu so záznamami uvedenými v článku 6.4.4.3 tejto normy.

Na základe uvedených faktov SEZ-KES vypracoval tlačivá pre projektanta a montážnu firmu a požiadavka článku 6.4.4.4 bude splnená aj vtedy, ak osoba zodpovedná za projektovanie poskytne objednávateľovi správu v normou predpísanom rozsahu, napr. vo forme „VYHLÁSENIA O ZODPOVEDNOSTI PROJEKTANTA“, a to ako
prílohu konštrukčnej dokumentácie vyhotovenej v zmysle §5, vyhl. č. 508/2009 Z. z.. Kópiu vyhlásenia by
mal revízny technik následne zaradiť do príloh revíznej správy daného zariadenia.

Článok č. 6.4.4.4 sa však nevzťahuje na DSP, pretože DSP je určená hlavne pre stavebné úrady, ako podklad k vydaniu stavebného povolenia, nie na montáž elektroinštalácie a následnú revíziu.

Analogickým spôsobom sa dá splniť požiadavka článku č. 6.4.4.4 normy, týkajúcu sa zodpovednosti osôb za montáž elektrickej inštalácie formou „VYHLÁSENIA O ZODPOVEDNOSTI ZHOTOVITEĽA“, pričom „VYHLÁSENIE O ZODPOVEDNOSTI REVÍZNEHO TECHNIKA“ bude súčasťou revíznej správy.

Tieto tlačivá sú jedným z možných spôsobov ako projektant a realizačná firma potvrdia svoju časť zodpovednosti za odovzdané dielo.

K danej problematike vydal vyjadrenie aj Národný inšpektorát práce. Plné znenie si môžete prečítať na stránke NIP.

Uvedené tlačivá vám ponúkame na stiahnutie a voľné používanie.


Vyhlásenie osoby zodpovednej za projektovanie

Vyhlásenie osoby zodpovednej za montáž